ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Çocuklarda laparoskopik splenektomi deneyimimiz [SETB]
SETB. 2010; 44(4): 162-167

Çocuklarda laparoskopik splenektomi deneyimimiz

M. Özgür Kuzdan1, Çetin A. Karadağ1, Ali Ihsan Dokucu1, Ali Bülbül2
1Çocuk Cerrahi Kliniği, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Istanbul
2Yenidoğan Kliniği, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Istanbul

Amaç: Laparoskopik splenektomi son yıllarda pek çok merkezde tercih edilen splenektomi yöntemi haline gelmiştir. Çalışmamızda avantajları nedeniyle yaygın bir operatif süreç haline gelen laparoskopik splenektomi deneyimimizi sunmayı amaçladık. Bu amaçla için ameliyat süresi, kanama miktarı, açık ameliyata geçiş oranı, analjezik ihtiyacı, hastanede kalış süresi, ameliyat sonrası komplikasyon oranı ve hasta fatura maliyeti gibi ölçütleri literatür bilgileriyle karşılaştırdık.
Gereç ve yöntem: Haziran–Eylül 2006 tarihleri arasında kliniğimizde laparoskopik yöntemle splenektomi uygulanan hastalar çalışmaya alındı.
Bulgular: Belirlenen süre içerisinde yaşı 1-16 yıl (ort 8.9 yıl) arasında değişen 25 çocuk (8 kız, 17 erkek) splenektomi amacıyla yatırıldı. Splenektomi endikasyonları: kronik ITP (n: 10), herediter sferositoz (n: 6), beta talesemi (n: 8), otoimmün hemolitik anemi (n: 1). US ile ölçülen dalak boyutları 80 ile 192 mm arasındaydı (ort: 127.8 mm). Laparotif splenektomi için 16 hastada üç trokar kullanıldı. Ancak 9 hastada 4. Trokar gerekti. Tüm vasküler yapılar ve splenik bağlar stapler veya düğüm teknikleri gerekmeksizin mühürleme cihazı (Ligasure) ile bağlanıp kesildi. Dalak büyüklükleri en büyük olan 2 hastadan birinde, diseksiyon tamamlanamadığından; diğerinde diseksiyon bitirilmesine rağmen kan pCO2 yükselmesi sebebiyle, dalağın çıkarılması aşamasında açık ameliyata geçildi. Diğer olgularda karın içerisinde torbaya konulan dalak, umbilikal trokar yerinden dışarıya over klempi ile parçalanarak çıkarıldı. Ameliyat süreleri 45 ile 240 dk (ort: 154.6) arasındaydı. Bir hastada plevral efüzyon dışında komplikasyon gelişmedi. Ortalama taburcu süresi 4.04 (2-12) gün ve ortalama hasta fatura maliyeti 2376 TL idi.
Sonuç: Laparoskopik splenektomi, çocuk laparoskopisine yeni başlayan kliniklerde dahi güvenle gerçekleştirilebilir. Laparotif splenektomi sonrası daha az ağrı, kısa hastanede kalış suresi ve iyi kozmetik sonuçlar prosedürün en büyük tercih nedenleridir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, laparoskopik splenektomi

Our laparoscopic splenectomy experience in children

M. Özgür Kuzdan1, Çetin A. Karadağ1, Ali Ihsan Dokucu1, Ali Bülbül2
1Department of Pediatric Surgery, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey
2Department of Neonatology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey

Aim: Laparoscopic splenectomy (LS) currently is preferential method of splenectomy in many centers. Because LS has many advantages, it is common. Thus we present our experience of LS. We compared with literature in terms of operative time, operative bleeding, conversion rate, requirement of analgesic, hospital stay, postoperative complication rate, operative cost.
Material ve method: Our study include patients undergone LS between June and September in 2006. Results: LS was performed in 25 children (8 girls and 17 boys) with mean age 8.9 years (age 1-6). Indications of LS were kronik ITP (10), herediter sferositoz (6), beta talesemi (8), otoimmün hemolitik anemi (1). Length of spleen were found to be 80-192 mm (mean spleen length 127.8 mm) in our patients. Three trocars were used in 16 patients, but four trocars were used in 9 patients. LigaSure Vessel Sealing System were used for achieving a safe vascular control, in two patients who had the biggest spleen size conversion to open procedure was necessary when spleen was removed. Because dissection could not completed in one of those, elevated level of pCO2 in arterial blood in other of those. The spleen was removed through the umbilical trocar by using a retrieval bag in other patients. Mean operative time was 154 min (45-240 min). No complication developed except one patient who suffered pleural effusion. Mean hospital stay was 4 days (2-12 days) and mean operative cost was found 2736 TL (1890 $).
Conclusion: LS can be performed safely even in clinic of pediatric surgery where LS has just been initiated. LS is preferred since advantages of LS are less postoperative pain, shorter of hospital stay and better cosmetic results.

Keywords: Children, laparoscopic splenectomy

M. Özgür Kuzdan, Çetin A. Karadağ, Ali Ihsan Dokucu, Ali Bülbül. Our laparoscopic splenectomy experience in children. SETB. 2010; 44(4): 162-167

Sorumlu Yazar: M. Özgür Kuzdan, Türkiye
LookUs & Online Makale