ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Şişli Etfal Tıp Bülteni - SETB: 54 (1)
Cilt: 54  Sayı: 1 - 2020
DERLEME
1.
Bouveret sendromu: Vaka temelli bir derleme; vaka sunumu, tanı yöntemleri ve tedavi yaklaşımları
Bouveret’s Syndrome: A Case-Based Review, Clinical Presentation, Diagnostics and Treatment Approaches
Murat Ferhat Ferhatoglu, Abdulcabbar Kartal
doi: 10.14744/SEMB.2018.03779  Sayfalar 1 - 7

2.
Adrenalektomide endikasyonlar ve cerrahi seçenekler
Surgical Indications and Techniques for Adrenalectomy
Mehmet Uludag, Nurcihan Aygun, Adnan Isgor
doi: 10.14744/SEMB.2019.05578  Sayfalar 8 - 22

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
İnsizyonel Fıtık Onarımında Operasyon Tekniğinin Nükse Etkisi
The Effects of Operation Technique on Recurrence of Incisional Hernia Repair
Turan Acar, Nihan Acar, Yunus Sür, Erdinç Kamer, Kemal Atahan, Hüdai Genç, Mehmet Hacıyanlı
doi: 10.14744/SEMB.2019.23334  Sayfalar 23 - 28

4.
Ampirik antireflü tedavisinin laringofaringeal ve gastroözofageal reflü hastaliği üzerine etkisi
The Effects of Empiric Antireflux Treatment on Laryngopharyngeal and Gastroesophageal Reflux Disease
Semra Külekçi, Cigdem Kalaycik Ertugay, Sema Zer Toros
doi: 10.14744/SEMB.2018.55632  Sayfalar 29 - 35

5.
Laparoskopik Sleeve Gastrektomi’nin vücut kitle indeksi 35 kg/m² nin altındaki hastalarda glukoz metabolizması üzerine etkisi
The Effects of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy on Glucose Metabolism in Patients with a Body Mass Index below 35 kg/m²
Burçin Batman, Hasan Altun
doi: 10.14744/SEMB.2019.17999  Sayfalar 36 - 40

6.
Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Bilişsel Fonksiyonlar Ve Polinöropati İlişkisi
The Relationship between Polyneuropathy and Cognitive Functions in Type 2 Diabetes Mellitus Patients
Sibel Mumcu Timer, Emin Timer, Nihan Parasız Yükselen, Münevver Çelik Gökyiğit
doi: 10.14744/SEMB.2018.37929  Sayfalar 41 - 46

7.
Akciğer Kitlelerinin Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Transtorasik Kalın İğne Biyopsisi; Teknik, Komplikasyonlar ve Tanısal Yeterlilik Oranı
Computed Tomography-guided Transthoracic Core Needle Biopsy of Lung Masses: Technique, Complications and Diagnostic Yield Rate
Cennet Şahin, Onur Yılmaz, Burcin Ağrıdağ Üçpınar, Ramazan Uçak, Uğur Temel, Muzaffer Başak, Aylin Hasanefendioğlu Bayrak
doi: 10.14744/SEMB.2019.46338  Sayfalar 47 - 51

8.
Adrenal kitlelere laparoskopik yaklaşım: 5 yıllık tek Merkez Deneyimi
Laparoscopic Approach to the Adrenal Masses: Single-Center Experience of Five Years
Mehmet Köstek, Nurcihan Aygün, Mehmet Uludağ
doi: 10.14744/SEMB.2019.40225  Sayfalar 52 - 57

9.
Psoriasis Hastalarında Trombosit Sayısı ve Ortalama Trombosit Hacmi
Platelet Count and Mean Platelet Volume in Psoriasis Patients
Ezgi Ozkur, Sıla Seremet, Fatma Sule Afsar, Ilknur Kıvanç Altunay, Emel Erdal Çalıkoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.69370  Sayfalar 58 - 61

10.
Liken planus hastalarında dislipidemi: Vaka-kontrol çalışması
Dyslipidemia in Lichen Planus: A Case-control Study
Ezgi Özkur, Ece Uğurer, İlknur Kıvanç Altunay
doi: 10.14744/SEMB.2018.48108  Sayfalar 62 - 66

11.
Üst Ekstremite Yaralanması Olan Hastaların Demografik Özellikleri Ve Ameliyat Sonrası İlk 24 Saatte Yaşananların Retrospektif Analizi
The Retrospective Analysis and the Demographics of Upper Extremity Injury Patients and Their Problems in the First 24 Hours After Operation
Şükran Öztürk, Kamuran Zeynep Sevim
doi: 10.14744/SEMB.2018.26790  Sayfalar 67 - 72

12.
Guillain Barre Sendromu: Tek Merkez Deneyimi
Guillain Barre Syndrome: A Single Center Experience
Onur Akan, Canan Emir, Cihat Örken, Serap Üçler
doi: 10.14744/SEMB.2019.82598  Sayfalar 73 - 77

13.
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Nozokomiyal Enfeksiyon Etkenleri; 1995 ve 2017 verilerinin karşılaştırması
Nosocomial Infection Agents of Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital: Comparison of 1995 and 2017 Data
Mehmet Emin Bulut, Ahsen Oncul
doi: 10.14744/SEMB.2019.03271  Sayfalar 78 - 82

14.
Geçici iskemik atakli hastalarin gözden geçirilmesi; tani ve takipte bir klinik deneyimi
The Review of Transient Ischemic Attack Patients: An Experience of a Clinic about Diagnosis and Follow-up
Eda Kılıç Çoban, Songul Senadim, Ayşe Yilmaz, Hayriye Küçükoğlu, Ayhan Köksal, Dilek Atakli, Aysun Soysal
doi: 10.14744/SEMB.2018.20438  Sayfalar 83 - 87

15.
Tükürük Bezi Onkositik Lezyonlarında Morfolojik ve İmmünohistokimyasal Bulgular
Oncocytic Lesions of Salivary Glands with Morphological and Immunohistochemical Findings
Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek, Deniz Tunçel, Özlem Ünsal, Fevziye Kabukcuoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.04935  Sayfalar 88 - 93

16.
Spontan Pnömotoraks Tedavisinde Torakoskopik Rezeksiyon
Thoracoscopic Resection in the Treatment of Spontaneous Pneumothorax
Mesut Demir, Melih Akın, Meltem Kaba, Şeyma Filiz, Nihat Sever, Çetin Ali Karadağ, Ali İhsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.88310  Sayfalar 94 - 97

17.
Ekspoze olmuş kalp pillerinin fasyakütan lokal flep yardımı ile kurtarılması
Salvage of the Exposed Cardiac Pacemakers With Fasciocutaneous Local Flaps
Alper Aksoy, Daghan Dagdelen, Selami Serhat Sirvan
doi: 10.14744/SEMB.2018.16769  Sayfalar 98 - 102

OLGU SUNUMU
18.
Difüzyon MR: Elastofibroma dorsi’de yeni tanı aracı
Diffusion MR: A New Diagnostic Tool for Elastofibroma Dorsi
Uğur Temel, Aslı Akgül, Salih Topcu
doi: 10.14744/SEMB.2018.78309  Sayfalar 103 - 107

19.
Dev İnfantil Karaciğer Hemanjiomu: Olgu Sunumu ve Cerrahi Teknik
Giant Infantile Hepatic Hemangioma: Case Report and Surgical Technique
Mehmet Özgür Kuzdan, Altan Alim, Reyhan Alim, Suleyman Celebi, Seyithan Özaydın, Birgül Karaaslan, Cemile Besik
doi: 10.14744/SEMB.2018.00087  Sayfalar 108 - 112

20.
Konjenital sifiliz ile prenatal barsak hiperekojenitesi ve nekrotizan enterokolit birlikteliği
Congenital Syphilis Presenting with Prenatal Bowel Hyperechogenicity and Necrotizing
Muhittin Celik, Ali Bulbul, Sinan Uslu
doi: 10.14744/SEMB.2018.22605  Sayfalar 113 - 116

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale