ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Baskıdaki Makaleler - Şişli Etfal Tıp Bülteni

Baskıdaki Makaleler

ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Solar lentigolarda Er: YAG lazer tedavisinin etkinliğinin retrospektif analizi: Klinik gözlemlerimiz
A retrospective analysis of Er: YAG laser treatment in solar lentigines: Our clinical observations
Ezgi Aktaş Karabay, Neslihan Fişek İzci
doi: 10.14744/SEMB.2018.46548  Sayfa 

2.
Hirschsprung Hastalarımızın Genel Değerlendirilmesi ve Laparoskopinin Yeri
Assessment of Patients with Hirschsprung’ Disease and Use of Laparoscopy
Mesut Demir, Melih Akın, Meltem Kaba, Nimetullah Mete Genç, Nihat Sever, Çetin Ali Karadağ, Ali İhsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.84565  Sayfa 

3.
Çocuk Onkoloji Polikliniğine Yönlendirilen Lenfadenopatili Hastalarda Kanser İnsidansi Ve Klinik Özellikleri
Clinical Characteristics Of And Cancer Incidence In Children Evaluated For Lymphadenoapthy Referred To Pediatric Oncology Clinics
Sema Vural, Dildar Bahar Genç, Ezgi Çelikboya
doi: 10.14744/SEMB.2018.34603  Sayfa 

4.
Comparison of Oral Steroids, Macrolides and Combination Therapy in Nasal Polyposis Patients
Comparison of Oral Steroids, Macrolides and Combination Therapy in Nasal Polyposis Patients
Fatih Tetik, Arzu Yasemin Korkut, Kerem Sami Kaya, Irmak Uçak, İrfan Çelebi, Berna Uslu Coşkun
doi: 10.14744/SEMB.2018.40316  Sayfa 

5.
3. basamak bir hastanenin acil servisindeki dermatoloji konsültasyonlarının değerlendirilmesi
Evaluation of dermatology consultations in a tertiary care centre emergency service
Ezgi Özkur, İlknur Altunay, Gül Şekerlisoy, Yasemin Erdem
doi: 10.14744/SEMB.2018.72473  Sayfa 

6.
Demir eksikliği anemisi ile yatan hastaların etyolojik değerlendirilmesi
Evaluation of in-patients with iron deficiency anemia in terms of etiology
Aslıhan Çalım, Evren Kanat, Emrah Erkan Mazı, Şuayp Oygen, Umut Karabay, Fatih Borlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.47354  Sayfa 

7.
Dirençli epilepsili hastalarda manyetik rezonans (MR) bulgularının değerlendirilmesi
Evaluation of magnetic resonance (MR) results in resistant epilepsy patients
Fatma Çetinkaya Çat, Mehmet Sait Okan
doi: 10.14744/SEMB.2018.61482  Sayfa 

8.
Pediatrik Parmak Ucu Yaralanmalarının Etiyoloji, Demografik Bilgiler ve Tedavi Açısından İncelenmesi
Evaluation of Pediatric Fingertip Injuries by Means of Etiology, Demographics and Therapy
Ali Özgür Karakaş, Erkan Yüce
doi: 10.14744/SEMB.2018.82788  Sayfa 

9.
Ankilozan Spondilitin Erektil Fonksiyon Üzerindeki Etkisi
Impact of Ankylosing Spondylitis on Erectile Function
İbrahim Halil Erdem, Mazhar Ortac, Emre Salabas
doi: 10.14744/SEMB.2018.49358  Sayfa 

10.
Tonsillofarenjitlerde Antibiyotik Başlama Kararında Semptomlar Yeterli Mi?
Is Symptoms Sufficient In The Decision To Start Antibiotics In Tonsillopharyngitis?
Elif Serap Esen, Memet Taşkın Egici, Güzin Zeren Öztürk
doi: 10.14744/SEMB.2018.01336  Sayfa 

11.
Renal Transplantasyon: Tek Merkez Deneyimi
Kidney Transplantation: Single Center Experience
Ulaş Sözener, Tevfik Eker, Sadık Ersöz
doi: 10.14744/SEMB.2018.09794  Sayfa 

12.
Korozif Özofajit Darlıklarında Geç Dönem Stent Uygulaması: İlk Deneyimlerimiz
Late Intraluminal Stent Application In Strictures Due To Corrosive Esophagitis: Preliminary Experience
Meltem Kaba, Çetin Ali Karadağ, Mesut Demir, Nihat Sever, Melih Akın, Ali İhsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.09634  Sayfa 

13.
Neutrophil Elastase Inhibitor Increases Flap Survival in Experimental Degloving Injuries
Neutrophil Elastase Inhibitor Increases Flap Survival in Experimental Degloving Injuries
Erkan Yüce, Kamuran Zeynep Sevim, Medeni Volkan Kıyak, Kemalettin Yıldız, Dağhan Dağdelen, Fatih Irmak, Semra Karşıdağ, Ülkan Kılıç
doi: 10.14744/SEMB.2018.45077  Sayfa 

14.
İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozunda Laparoskopik Piloromiyotomi Deneyimlerimiz
Our Experience on Laparoscopic Pyloromyotomy in Patients with Infantil Hypertrophic Pyloric Stenosis
Meltem Kaba, Çetin Ali Karadağ, Mesut Demir, Nihat Sever, Aydın Ünal, Melih Akın, Ali İhsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.16779  Sayfa 

15.
Çocuk Hastalarda Üst Ekstremite Cerrahisinde Ultrason Rehberliğinde Brakial Pleksus Bloğu Uygulamalarımız
Our Ultrasound Guided Brachial Plexus Block Experiences for Upper Extremity Surgeries in Pediatric Patients
Mustafa Altınay, Hacer Şebnem Türk, Naim Ediz, Mehmet Ali Talmaç, Sibel Oba
doi: 10.14744/SEMB.2018.98958  Sayfa 

16.
Psoriazisli Hastalarda Uyku Kalitesi ve Olası Etkileyici Faktörlerle İlişkisi
Sleep Quality in Psoriasis Patients and Its Relations with Possible Affecting Factors
Betul Tas, Vasfiye Kabeloglu, Aysun Soysal, Dilek Atakli
doi: 10.14744/SEMB.2018.53189  Sayfa 

17.
Tip 2 diyabetes mellitus tanısında hemoglobin A1c’nin oral glukoz tolerans testi ve açlık plazma glukozu ile uyumu
The compatibility of hemoglobin A1c with oral glukoz tolerans test and fastıng plasma glucose
Elif Güven Çetin, Nazan Demir, Kübra Kalkan, Yüksel Asli Öztürkmen, Perin Nazif, Sümeyra Yildirim Yücelen, Aslihan Çalim, Fatih Borlu, Yüksel Altuntaş
doi: 10.14744/SEMB.2018.97992  Sayfa 

18.
Bazal bolus insülin tedavisi alan tip 2 diyabetiklerde insülin çeşidi ve günlük dozların tedavi başarısına etkisi
The effect of type and daily doses of insulin to treatment success in type 2 diabetes patients who are receiving basal bolus insulin therapy
Yüksel Aslı Öztürkmen, Suna Avci, Aslıhan Çalım, Elif Güven Çetin, Nazan Demir, Emrah Erkan Mazı, Fatih Borlu, Yüksel Altuntaş
doi: 10.14744/SEMB.2018.58234  Sayfa 

19.
Kronik Ürtikerli Hastalarda Etiyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi
The Etiological Evaluation of Patients with Chronic Urticaria
Yasemin Erdem, Ilknur Altunay, Ezgi Özkur, Onur Sivaz
doi: 10.14744/SEMB.2018.98216  Sayfa 

20.
Çocuk Acil Servisinde Bilgisayarlı Beyin Tomografi Çekim Endikasyonunda Nörolojik Muayenenin Önemi
The Importance of Neurological Examination For Computerized Brain Tomography Indication In Pediatric Emergency Room
Nezir Özgün, Hepsen Mine Serin, Ayşegül Cansu, Ai Cansu
doi: 10.14744/SEMB.2018.80457  Sayfa 

21.
Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Homosistein Düzeyinin Grace Skorlamasi İle İlişkisi
The Relation Between Homocysteine Levels In Patients With Acute Coronary Syndrome And Grace Score
Aslıhan Çalım, Fatma Paksoy Turkoz, Yuksel Asli Ozturkmen, Emrah Erkan Mazi, Elif Guven Cetin, Nazan Demir, Fatih Borlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.77864  Sayfa 

22.
Non-alkolik yağli karaciğer hastalarinda insülin direncinin karaciğer hasari ile ilişkisi
The relationship between insulin resistance and liver damage in non-alcoholic fatty liver patients
Elif Güven Çetin, Nazan Demir, Ilker Şen
doi: 10.14744/SEMB.2018.83604  Sayfa 

23.
Baş Boyun Skuamöz Hücreli Kanserlerde Tümör İnfiltre Edici Lenfosit Yoğunluğunun Histopatolojik Parametrelerle Karşılaştırılması ve Prognoz Üzerine Etkisi
Baş Boyun Skuamöz Hücreli Kanserlerde Tümör İnfiltre Edici Lenfosit Yoğunluğunun Histopatolojik Parametrelerle Karşılaştırılması ve Prognoz Üzerine Etkisi
Elif Sari, Taskın Tokat, Özge Tarhan, Huseyin Dağ, Yetkin Zeki Yılmaz, Haydar Murat Yener
doi: 10.14744/SEMB.2019.48208  Sayfa 

24.
Küçük solid renal kitlelerin yönetiminde gereksiz nefron kayıplarını engelleyebilir miyiz? Benign-malign ayrımını öngörmede ek klinik parametreler
Can we avoid the unnecessary loss of nephron in the management of small solid renal masses? Additional clinical parameters to predict benign-malign distinction
Ismail Selvi, Halil Başar
doi: 10.14744/SEMB.2019.95770  Sayfa 

25.
Varfarin Kullanan Hastalarda INR Farkındalığının Ve Hedeflere Ulaşma Oranlarının Belirlenmesi
Determining INR Awareness of the Patients That Use Warfarin And Rates of Achieving Goal
Nazan Demir, Sümeyra Yıldırım Yücelen, Elif Güven Çetin, Kübra Erol Kalkan, Yüksel Aslı Öztürkmen, Esra Demir, Aslıhan Çalım, Fatih Borlu, Yüksel Altuntaş, Sema Basat
doi: 10.14744/SEMB.2019.76993  Sayfa 

26.
Çocuk yoğun bakımda takip edilen adli olguların değerlendirilmesi
Evaluation of forensic cases in pediatric intensive care unit
Sinem Polat, Cem Terece, Ayhan Yaman, Kagan Gurpinar
doi: 10.14744/SEMB.2019.73693  Sayfa 

27.
Baş Ağrısı Olan Çocuk Hastalarımızın Etiyoloji, Klinik, Tetkik ve Proflaksi Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of the Etiology, Clinical Presentation, Findings and Prophylaxis of Children with Headache
Betul Kilic
doi: 10.14744/SEMB.2019.36604  Sayfa 

28.
Klinik örneklerden izole edilen Mikobakteri suşlarının hsp65 PCR-RFLP Yöntemi ile identifikasyonu
Identification of Mycobacterial strains isolated from clinical specimens via hsp65 PCR-RFLP method
Ayşe Barış, Banu Bayraktar
doi: 10.14744/SEMB.2019.66587  Sayfa 

29.
Allojenik Kemik İliği Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Kutanöz Graft Versus Host Hastalığının Görülme Oranı, Histopatolojik Özellikleri ve Ayırıcı Tanıları
Incidence, Histopathological Features and Differential Diagnosis of Cutaneous Graft Versus Host Disease in Allogeneic Bone Marrow Transplantation
Uguray Payam Hacisalihoglu, Davut Sahin
doi: 10.14744/SEMB.2019.86729  Sayfa 

30.
RDW Değeri MPS’nin Diagnostik Doğruluğunu Artırabilir mi?
RDW value may increase the diagnostic accuracy of MPS
Şükrü Çetin, Suleyman Sezai Yildiz, Kudret Keskin, Serhat Sığırcı, Ali Bayraktar, İrfan Sahin
doi: 10.14744/SEMB.2019.58159  Sayfa 

31.
Spontan Pnömomediyastinum: 11 olgunun analizi
Spontaneous pneumomediastinum: analysis of 11 cases
Miktat Arif Haberal, Özlem Sengoren Dikis, Erkan Akar
doi: 10.14744/SEMB.2019.34022  Sayfa 

32.
Adneksiyal kitlelerin benign ve malign ayrımında malignite risk indeksi 3 ve pelvik kitle skorunun karşılaştırılması
The comparison of pelvic mass score and risk of malignancy index-3 in discrimination of benign and malignant adnexal masses
Aliya Isgandarova, Ayşe Ender Yumru, Suat Karataş, Burcu Dincgez Cakmak, Betul Dundar, Ulku Ayse Turker
doi: 10.14744/SEMB.2019.67299  Sayfa 

33.
Antenatal Steroid Tedavisinin Preterm Bebeklerin Laboratuvar Değerleri Üzerine Etkisi
The effect of antenatal steroid treatment on preterm infants’ early laboratory analysis
Gülsüm Kadıoğlu Şimşek, H. Gozde Kanmaz Kutman, Fuat Emre Canpolat
doi: 10.14744/SEMB.2019.68916  Sayfa 

34.
Diagnosis For HPV Positive Effects Quality Of Life Irrespective Of PAP Test Results
Diagnosis For HPV Positive Effects Quality Of Life Irrespective Of PAP Test Results
Kazibe Koyuncu, Elif Şatiroğlu, Kadir Şahin, Sakine Betül Uzun, Onder Sakin, Emine Eda Akalın, Engin Ersin Şimşek
doi: 10.14744/SEMB.2020.12129  Sayfa 

35.
Laparoskopik inguinal herni operasyonu uygulanan çocuk hastalarda pozitif basinçli solunum laringeal maske ile uygulanabilir mi?
Can positive-pressure ventilation be administered with laryngeal mask to pediatric patients undergoing laparoscopic inguinal hernia operation?
Hacer Şebnem Türk, Pinar Sayin, Leyla Kılınc, Melih Akin, Abdullah Yildiz, Sibel Oba
doi: 10.14744/SEMB.2020.98623  Sayfa 

36.
Tek merkezden farklı epilepsi etiyolojileri olan çocuklarda klobazam etkinlik ve yan etki profili
Efficacy and side effect profile of clobazam in children with different etiologies of epilepsy from a single center
Tuğçe Aksu Uzunhan, Zeynep Gor
doi: 10.14744/SEMB.2020.60252  Sayfa 

37.
Üçüncü basamak bir hastanede kontakt dermatit hastalarında Avrupa standart seri yama testi sonuçları
European standard series patch test results in contact dermatitis patients in a tertiary care hospital
Ersoy Acer, Hilal Kaya Erdogan, Tayfun Batan, Zeynep Nurhan Saracoglu
doi: 10.14744/SEMB.2020.02703  Sayfa 

38.
Çok düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerde aralıklı ve devamlı beslenmenin büyüme ve taburculuk süresi üzerine etkisi
Intermittent bolus feeding and continuous feeding on growth and discharge time in very low birth weight preterm infants
Melek Selalmaz, Gülzade Uysal, Umut Zubarioglu, Ali Bülbül
doi: 10.14744/SEMB.2020.31549  Sayfa 

39.
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sırasında greftin tibial tesbit öncesi uygulanan siklik egzersizin etkinliği var mıdır?
Is cyclic exercise performed before tibial fixation effective on grafts during anterior cruciate ligament reconstruction?
Burak Günaydin, Yaşar Mahsut Dinçel, Abdulkadir Sarı, Mehmet Ümit Çetin, Cem Sever, Cagatay Tekin, Melih Güney, Yavuz Kabukçuoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2020.07752  Sayfa 

40.
Çocuklarda Adenotonsillektomi Sonrasi Ağri Kontrolü Için Mometazon Furoat Içeren Nazal Spray Kullanilmasi: Prospektif Kontrollü Çalişma
Nasal Sprays Containing Mometasone Furoate For Relief of Post-Adenotonsillectomy Pain In Children: A Prospective Controlled Study
Özlem Ünsal, Meltem Akpinar, Gulpembe Bozkurt, Pınar Soytaş, Merve Ekici, Bilge Türk, Berna Uslu Coskun
doi: 10.14744/SEMB.2020.75735  Sayfa 

41.
Santral Sinir Sistemi Tümörlerinde Peroperatuar İmprint -Squash Yöntemi
Peroperatory Imprınt-Squash Methods In Tumors Of Central Nervous System
Canan Tanık, Fevziye Kabukcuoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2020.08466  Sayfa 

OLGU SUNUMU
42.
Geniş Lumbosakral Defektin Reverse Turnover Latissimus Dorsi Kas Flebi ve Bilateral Bipediküllü Flep ile Onarımı: Vaka Sunumu
Closure of Large Lumbosacral Defects With Reverse Turnover Latissimus Dorsi Muscle Flap and Bilateral Fasciocutan Bipedicled Flap: Case Report
Ali Can Gunenc, Kamuran Zeynep Sevim, Yunus Ertaş, Akif Albayrak, Fatih Irmak
doi: 10.14744/SEMB.2018.81542  Sayfa 

43.
Dev Fibroepitelyal Polipler: Neden Bu Kadar Çok Büyüyorlar?
Giant Fibroepithelial Polyps: Why Do They Grow Excessively?
Bilgen Can, Arzu Yıldırım Özlük
doi: 10.14744/SEMB.2018.33603  Sayfa 

44.
Özkıyım Sonucu Gelişen Metformin İlişkili Laktik Asidoz
Metformin-Assocıated Lactic Acidosis Caused By A Suicide Attempt
Habibe Zehra Vural, Ömer Faruk Köseoğlu, Serhat Soylu, Ülkü Aygen Türkmen
doi: 10.14744/SEMB.2018.35582  Sayfa 

45.
Magnetik rezonans inceleme sayesinde menenjit tanısı konulan preseptal sellülit tanılı pediatrik olguların değerlendirilmesi
Evaluation of pediatric preseptal cellulitis cases diagnosed with meningitis by magnetic resonance imaging
Lida Bülbül, Canan Hasbal Akkuş, Nevin Hatipoglu, Figen Bakirtas Palabiyik, Zahide Mine Yazici, Sadık Sami Hatipoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2019.54289  Sayfa 

46.
Sublingual Bölgede Anjiyofibrom: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Giant Cell Angiofibroma in Sublingual Area: A Case Report and Review of Literature
Senem Kurt Dizdar, Egehan Salepci, Seyhan Seyhan, Suat Turgut
doi: 10.14744/SEMB.2019.55452  Sayfa 

47.
Yenidoğan Döneminde Anti-c Uyuşmazlığına Bağlı Hemolitik Anemi: Olgu Sunumu
Hemolytic Anemia Due To Anti-c Incompability In The Newborn Period: A Case Report
Ilkay Özmeral Odabaşı, Sinan Uslu, Evrim Kıray Baş, Ali Bülbül, Ebru Türkoğlu Ünal, duygu besnili acar, ahmet Tellioğlu, Mehmet Fatih Ileri
doi: 10.14744/SEMB.2019.10693  Sayfa 

48.
Idiopatik Lumbosakral Nöropati Sendromu: Olgu Sunumu
Idiopathic Lumbosacral Neuropathy Syndrome: Case Report
Aylin Ayyıldız, Beril Doğu, Selda Çiftci, Figen Yilmaz, Banu Kuran
doi: 10.14744/SEMB.2019.45143  Sayfa 

49.
Kalçanın Geçici Osteoporozu: Olgu Sunumu
Transient Osteoporosis of the Hip: A Case Report
Selda Çiftci, Beril Doğu, Rana Terlemez, Figen Yilmaz, Banu Kuran
doi: 10.14744/SEMB.2019.26879  Sayfa 

DERLEME
50.
Neonatal Sepsis
Neonatal Sepsis
Ilkay Özmeral Odabaşı, Ali Bülbül
doi: 10.14744/nci.2020.00236  Sayfa 

LookUs & Online Makale