ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Baskıdaki Makaleler - Şişli Etfal Tıp Bülteni

Baskıdaki Makaleler

ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Demir eksikliği anemisi ile yatan hastaların etyolojik değerlendirilmesi
Evaluation of in-patients with iron deficiency anemia in terms of etiology
Aslıhan Çalım, Evren Kanat, Emrah Erkan Mazı, Şuayp Oygen, Umut Karabay, Fatih Borlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.47354  Sayfa 

2.
Bazal bolus insülin tedavisi alan tip 2 diyabetiklerde insülin çeşidi ve günlük dozların tedavi başarısına etkisi
The effect of type and daily doses of insulin to treatment success in type 2 diabetes patients who are receiving basal bolus insulin therapy
Yüksel Aslı Öztürkmen, Suna Avci, Aslıhan Çalım, Elif Güven Çetin, Nazan Demir, Emrah Erkan Mazı, Fatih Borlu, Yüksel Altuntaş
doi: 10.14744/SEMB.2018.58234  Sayfa 

3.
Kronik Ürtikerli Hastalarda Etiyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi
The Etiological Evaluation of Patients with Chronic Urticaria
Yasemin Erdem, Ilknur Altunay, Ezgi Özkur, Onur Sivaz
doi: 10.14744/SEMB.2018.98216  Sayfa 

4.
Non-alkolik yağli karaciğer hastalarinda insülin direncinin karaciğer hasari ile ilişkisi
The relationship between insulin resistance and liver damage in non-alcoholic fatty liver patients
Elif Güven Çetin, Nazan Demir, Ilker Şen
doi: 10.14744/SEMB.2018.83604  Sayfa 

5.
Baş Boyun Skuamöz Hücreli Kanserlerde Tümör İnfiltre Edici Lenfosit Yoğunluğunun Histopatolojik Parametrelerle Karşılaştırılması ve Prognoz Üzerine Etkisi
Baş Boyun Skuamöz Hücreli Kanserlerde Tümör İnfiltre Edici Lenfosit Yoğunluğunun Histopatolojik Parametrelerle Karşılaştırılması ve Prognoz Üzerine Etkisi
Elif Sari, Taskın Tokat, Özge Tarhan, Huseyin Dağ, Yetkin Zeki Yılmaz, Haydar Murat Yener
doi: 10.14744/SEMB.2019.48208  Sayfa 

6.
Küçük solid renal kitlelerin yönetiminde gereksiz nefron kayıplarını engelleyebilir miyiz? Benign-malign ayrımını öngörmede ek klinik parametreler
Can we avoid the unnecessary loss of nephron in the management of small solid renal masses? Additional clinical parameters to predict benign-malign distinction
Ismail Selvi, Halil Başar
doi: 10.14744/SEMB.2019.95770  Sayfa 

7.
Çocuk yoğun bakımda takip edilen adli olguların değerlendirilmesi
Evaluation of forensic cases in pediatric intensive care unit
Sinem Polat, Cem Terece, Ayhan Yaman, Kagan Gurpinar
doi: 10.14744/SEMB.2019.73693  Sayfa 

8.
Baş Ağrısı Olan Çocuk Hastalarımızın Etiyoloji, Klinik, Tetkik ve Proflaksi Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of the Etiology, Clinical Presentation, Findings and Prophylaxis of Children with Headache
Betul Kilic
doi: 10.14744/SEMB.2019.36604  Sayfa 

9.
Allojenik Kemik İliği Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Kutanöz Graft Versus Host Hastalığının Görülme Oranı, Histopatolojik Özellikleri ve Ayırıcı Tanıları
Incidence, Histopathological Features and Differential Diagnosis of Cutaneous Graft Versus Host Disease in Allogeneic Bone Marrow Transplantation
Uguray Payam Hacisalihoglu, Davut Sahin
doi: 10.14744/SEMB.2019.86729  Sayfa 

10.
RDW Değeri MPS’nin Diagnostik Doğruluğunu Artırabilir mi?
RDW value may increase the diagnostic accuracy of MPS
Şükrü Çetin, Suleyman Sezai Yildiz, Kudret Keskin, Serhat Sığırcı, Ali Bayraktar, İrfan Sahin
doi: 10.14744/SEMB.2019.58159  Sayfa 

11.
Spontan Pnömomediyastinum: 11 olgunun analizi
Spontaneous pneumomediastinum: analysis of 11 cases
Miktat Arif Haberal, Özlem Sengoren Dikis, Erkan Akar
doi: 10.14744/SEMB.2019.34022  Sayfa 

12.
Adneksiyal kitlelerin benign ve malign ayrımında malignite risk indeksi 3 ve pelvik kitle skorunun karşılaştırılması
The comparison of pelvic mass score and risk of malignancy index-3 in discrimination of benign and malignant adnexal masses
Aliya Isgandarova, Ayşe Ender Yumru, Suat Karataş, Burcu Dincgez Cakmak, Betul Dundar, Ulku Ayse Turker
doi: 10.14744/SEMB.2019.67299  Sayfa 

13.
Antenatal Steroid Tedavisinin Preterm Bebeklerin Laboratuvar Değerleri Üzerine Etkisi
The effect of antenatal steroid treatment on preterm infants’ early laboratory analysis
Gülsüm Kadıoğlu Şimşek, H. Gozde Kanmaz Kutman, Fuat Emre Canpolat
doi: 10.14744/SEMB.2019.68916  Sayfa 

14.
Cross-Cultural Adaptation and Validation of the Turkish Version of the International Hip Outcome Tool – 12
Cross-Cultural Adaptation and Validation of the Turkish Version of the International Hip Outcome Tool – 12
Halis Atilla, Mutlu Akdogan
doi: 10.14744/SEMB.2020.33558  Sayfa 

15.
Akut kolonik divertikülitte divertikül lokalizasyonu ve Hinchey evresinin nüks ve komplikasyon üzerine etkisi
The Effects of Diverticulum Localization and Hinchey Classification on Recurrence and Complications in Acute Colonic Diverticulitis
Mahmut Kaan Demircioglu, Zeynep Gul Demircioglu, Mustafa Fevzi Celayir, Mehmet Mihmanli, Cemal Kaya
doi: 10.14744/SEMB.2020.03453  Sayfa 

16.
Kadınlarda D Vitamini Seviyesi ve Alt Üriner Sistem Semptomları Arasındaki İlişki
The Relationship Between Vitamin D Level and Lower Urinary Tract Symptoms in Women
Sibel Serin, Ozlem Pehlivan, Aysun Isiklar, Ahmet Tahra, Sema Basat
doi: 10.14744/SEMB.2020.01709  Sayfa 

17.
Gebelikte Akut Apandisit: Nasıl Yönetilir?
Acute Appendicitis in Pregnancy: How to Manage?
Ramazan Kozan, Hüseyin Bayhan, Yağmur Soykan, Ahmet Ziya Anadol, Mustafa Sare, Abdulkadir Bülent Aytaç
doi: 10.14744/SEMB.2020.85453  Sayfa 

18.
Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi işlemlerinde sedasyon uygulamalarında kullanılan Bispektral İndeks Monitorizasyonu (EEG) solunum depresyonunu erken dönemde belirleyebilir mi?
Can Bispectral Index Monitoring (EEG) be an early predictor of respiratory depression under deep sedation during endoscopic retrograde cholangiopancreatography?
Ebru Tarikçi Kiliç, Süleyman Sayar
doi: 10.14744/SEMB.2020.10476  Sayfa 

19.
Laparoskopik inguinal herni operasyonu uygulanan çocuk hastalarda pozitif basinçli solunum laringeal maske ile uygulanabilir mi?
Can positive-pressure ventilation be administered with laryngeal mask to pediatric patients undergoing laparoscopic inguinal hernia operation?
Hacer Şebnem Türk, Pinar Sayin, Leyla Kılınc, Melih Akin, Abdullah Yildiz, Sibel Oba
doi: 10.14744/SEMB.2020.98623  Sayfa 

20.
954 Meme Küçültme Spesmeninin Histopatolojik Bulgularının Tartışılması
Discussion of Histopathological Findings of 954 Breast Reduction Specimens
Soysal Bas, Ali Can Aydın, Çağatay Öner, Ramazan Uçak, Selami Serhat Sirvan, Semra Karşidağ
doi: 10.14744/SEMB.2020.33349  Sayfa 

21.
Cerrahi Öncesi 18 FDG/PET-BT’nin Meme Koruycu Cerrahi sonrasında Adjuvan Radyoterapide Boost Hacminin Belirlenmesinde Etkinliği
Effective of Preoperative 18 FDG / PET-CT in the Determination of Boost Volume in Adjuvant Radiotherapy After Breast-Conserving Surgery
Berrin Inanc, Kubilay Inanc, Begüm Ökten, Özlem Mermut
doi: 10.14744/SEMB.2020.25986  Sayfa 

22.
Psoriasis Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Healthy Lifestyle Behaviors in Psoriasis Patients
Fatma Deniz, Ilknur Kivanc Altunay, Ezgi Ozkur, Asli Aksu Çerman, Hilal Kaya Erdogan, Işıl Bulur
doi: 10.14744/SEMB.2020.01799  Sayfa 

23.
HIV enfekte hastalarda fQRS ve CD4/CD8 oranı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Evaluation of relationship between fQRS and CD4/CD8 ratio in patients with HIV
Ayşe Şabablı Çetin, Şükrü Çetin, Ilyas Dökmetaş
doi: 10.14744/SEMB.2020.12980  Sayfa 

24.
Sarılık nedeniyle takip edilen yenidoğan hastalarda transkutan bilirubin ölçümü ile total serum bilirubin arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Evaluation of the relationship between transcutaneous bilirubin measurement and total serum bilirubin in neonatal patients followed for jaundice
Fatma Çetinkaya Çat, Abdulkadir Cat, Tuba Cicek, Seda Gulec
doi: 10.14744/SEMB.2020.79837  Sayfa 

25.
Laparoskopik Pyeloplasti Operasyonunda Ekstrakorporeal Stent Yerleştirilmesinin Operasyon Süresine Etkisi
Impact of Extracorporeal Stent Placement During Laparoscopic Pyeloplasty on Operative Duration
Hasan Demirkan, Kaya Horasanli
doi: 10.14744/SEMB.2020.48243  Sayfa 

26.
Çok düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerde aralıklı ve devamlı beslenmenin büyüme ve taburculuk süresi üzerine etkisi
Intermittent bolus feeding and continuous feeding on growth and discharge time in very low birth weight preterm infants
Melek Selalmaz, Gülzade Uysal, Umut Zubarioglu, Ali Bülbül
doi: 10.14744/SEMB.2020.31549  Sayfa 

27.
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sırasında greftin tibial tesbit öncesi uygulanan siklik egzersizin etkinliği var mıdır?
Is cyclic exercise performed before tibial fixation effective on grafts during anterior cruciate ligament reconstruction?
Burak Günaydin, Yaşar Mahsut Dinçel, Abdulkadir Sarı, Mehmet Ümit Çetin, Cem Sever, Cagatay Tekin, Melih Güney, Yavuz Kabukçuoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2020.07752  Sayfa 

28.
Lomber İntradiskal Ozon Chemonucleolysis ile birlikte uygulanan Epidural steroid tedavisi
Lumbar Intradiscal Ozone Chemonucleolysis applied together with the epidural steroid treatment
Mustafa Kılıç, Tulay Ercalik, Burak Özdemir, Ilhan Yılmaz, Ali Serdar Oğuzoğlu, Levent Aydin, Balkan Şahin, Ahmet Murat Müslüman, Adem Yilmaz, Haci Mustafa Özdemir
doi: 10.14744/SEMB.2020.55649  Sayfa 

29.
Robotik cerrahi çağinda minimal invasiv parsiyel nefrektomi
Minimally invasive partial nephrectomy in the era of robotic surgery
Hakan Bahadır Haberal, Meylis Artykov, Ahmet Gudeloglu, Sertac Yazici, Cenk Yucel Bilen
doi: 10.14744/SEMB.2020.33230  Sayfa 

30.
Çocuklarda Adenotonsillektomi Sonrasi Ağri Kontrolü Için Mometazon Furoat Içeren Nazal Spray Kullanilmasi: Prospektif Kontrollü Çalişma
Nasal Sprays Containing Mometasone Furoate For Relief of Post-Adenotonsillectomy Pain In Children: A Prospective Controlled Study
Özlem Ünsal, Meltem Akpinar, Gulpembe Bozkurt, Pınar Soytaş, Merve Ekici, Bilge Türk, Berna Uslu Coskun
doi: 10.14744/SEMB.2020.75735  Sayfa 

31.
Relationship between Gastric pH Measurement and Intra-abdominal Pressure in Patients Undergoing Laparoscopic Surgery
Relationship between Gastric pH Measurement and Intra-abdominal Pressure in Patients Undergoing Laparoscopic Surgery
Ayse Surhan Cinar, Pinar Sayin, Mustafa Fevzi Celayir
doi: 10.14744/SEMB.2020.34437  Sayfa 

32.
Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Retinal Vasküler Değişiklikler: Optik Koherens Tomografi Anjiografi Çalışması
Retinal Vascular Changes in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: An Optical Coherence Tomography Angiography Study
Abdurrahman Alpaslan Alkan, Eyup Duzgun, Murat Karapapak, Mufide Arzu Ozkarafakili, Ece Ozdemir Zeydanli, Gürcan Doğukan Arslan, Mehmet Egemen Karataş, Dilek Güven
doi: 10.14744/SEMB.2020.28000  Sayfa 

33.
Retrospective evaluation of ileocolic artery and vein diameters according to body mass index in diagnosis of acute appendicitis on multislice computerized tomography
Retrospective evaluation of ileocolic artery and vein diameters according to body mass index in diagnosis of acute appendicitis on multislice computerized tomography
Yahya Baraç, Burcin Agridag, Hüseyin Özkurt
doi: 10.14744/SEMB.2020.35033  Sayfa 

34.
Tiroid Otoantikoru Pozitif Olan İnvitro Fertilizasyon Hastalarında Prednizolon Tedavisinin Gebelik Hızına Etkisi
The Effect of Prednisolone Treatment on Pregnancy Rates in In-vitro-Fertilization-Patients with Positive Thyroid Autoantibodies
Şefik Gökçe, Dilşad Herkiloğlu, Savaş Özdemir, Seyfettin Ozvural, Onur Karabacak
doi: 10.14744/SEMB.2020.87259  Sayfa 

35.
Primer siliyer diskinezili hastalarımızda genotip-fenotip ilişkisi
The relationship between genotype and phenotype in primary ciliary dyskinesia patients
Ayse Ayzit Kilinc, Memnune Nur Çebi, Zeynep Ocak, Haluk Cezmi Cokugras
doi: 10.14744/SEMB.2020.22567  Sayfa 

OLGU SUNUMU
36.
Magnetik rezonans inceleme sayesinde menenjit tanısı konulan preseptal sellülit tanılı pediatrik olguların değerlendirilmesi
Evaluation of pediatric preseptal cellulitis cases diagnosed with meningitis by magnetic resonance imaging
Lida Bülbül, Canan Hasbal Akkuş, Nevin Hatipoglu, Figen Bakirtas Palabiyik, Zahide Mine Yazici, Sadık Sami Hatipoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2019.54289  Sayfa 

37.
Sublingual Bölgede Anjiyofibrom: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Giant Cell Angiofibroma in Sublingual Area: A Case Report and Review of Literature
Senem Kurt Dizdar, Egehan Salepci, Seyhan Seyhan, Suat Turgut
doi: 10.14744/SEMB.2019.55452  Sayfa 

38.
Yenidoğan Döneminde Anti-c Uyuşmazlığına Bağlı Hemolitik Anemi: Olgu Sunumu
Hemolytic Anemia Due To Anti-c Incompability In The Newborn Period: A Case Report
Ilkay Özmeral Odabaşı, Sinan Uslu, Evrim Kıray Baş, Ali Bülbül, Ebru Türkoğlu Ünal, duygu besnili acar, ahmet Tellioğlu, Mehmet Fatih Ileri
doi: 10.14744/SEMB.2019.10693  Sayfa 

39.
Kalçanın Geçici Osteoporozu: Olgu Sunumu
Transient Osteoporosis of the Hip: A Case Report
Selda Çiftci, Beril Doğu, Rana Terlemez, Figen Yilmaz, Banu Kuran
doi: 10.14744/SEMB.2019.26879  Sayfa 

40.
Hipertrofik pilor stenozu tanılı bir smith lemli opitz sendromu olgusu
A Case of Smith Lemli Opitz Syndrome Diagnosed with Hypertrophıc Ploric Stenosis
Nurbanu Bilgin, Elif Ece Eren, Nafiye Urganci, Gulsen Kose
doi: 10.14744/SEMB.2020.34651  Sayfa 

DERLEME
41.
Feokromasitoma ve paraganglioma: Tedaviden takibe
Pheochromocytoma and paraganglioma: from treatment to follow-up
Nurcihan Aygun, Mehmet Uludag
doi: 10.14744/SEMB.2020.58998  Sayfa 

LookUs & Online Makale