ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
SETB: ()

Baskıdaki Makaleler

1.
Hirschsprung Hastalarımızın Genel Değerlendirilmesi ve Laparoskopinin Yeri
Assessment of Patients with Hirschsprung’ Disease and Use of Laparoscopy
Mesut Demir, Melih Akın, Meltem Kaba, Nimetullah Mete Genç, Nihat Sever, Çetin Ali Karadağ, Ali İhsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.84565  

2.
Üçüncü basamak bir hastanenin acil servisindeki dermatoloji konsültasyonlarının değerlendirilmesi
Dermatology consultations in a tertiary care centre emergency service
Ezgi Özkur, İlknur Altunay, Gül Şekerlisoy, Yasemin Erdem
doi: 10.14744/SEMB.2018.72473  

3.
Pediatrik Parmak Ucu Yaralanmalarının Etiyoloji, Demografik Bilgiler ve Tedavi Açısından İncelenmesi
Evaluation of Pediatric Fingertip Injuries by Means of Etiology, Demographics and Therapy
Ali Özgür Karakaş, Erkan Yüce
doi: 10.14744/SEMB.2018.82788  

4.
Korozif Özofajit Darlıklarında Geç Dönem Stent Uygulaması: İlk Deneyimlerimiz
Late Intraluminal Stent Application In Strictures Due To Corrosive Esophagitis: Preliminary Experience
Meltem Kaba, Çetin Ali Karadağ, Mesut Demir, Nihat Sever, Melih Akın, Ali İhsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.09634  

5.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Neutrophil Elastase Inhibitor Increases Flap Survival in Experimental Degloving Injuries
Erkan Yüce, Kamuran Zeynep Sevim, Medeni Volkan Kıyak, Kemalettin Yıldız, Dağhan Dağdelen, Fatih Irmak, Semra Karşıdağ, Ülkan Kılıç
doi: 10.14744/SEMB.2018.45077  

6.
İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozunda Laparoskopik Piloromiyotomi Deneyimlerimiz
Our Experience on Laparoscopic Pyloromyotomy in Patients with Infantil Hypertrophic Pyloric Stenosis
Meltem Kaba, Çetin Ali Karadağ, Mesut Demir, Nihat Sever, Aydın Ünal, Melih Akın, Ali İhsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.16779  

7.
24-48 Ay Arası Çocukların Anne Sütü Alımı ve Tamamlayıcı Beslenme Tercihlerine Etki Eden Faktörler
The factors that affect the breastfeeding and complementary feeding choices of children between 24-48 months
Neslihan Özkul Sağlam, Lida Bülbül, Selcen Yaroğlu Kazancı, Sadık Sami Hatipoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.91328  

8.
Spontan Pnömotoraks Tedavisinde Torakoskopik Rezeksiyon
Thoracoscopic Resection in the Treatment of Spontaneous Pneumothorax
Mesut Demir, Melih Akın, Meltem Kaba, Şeyma Filiz, Nihat Sever, Çetin Ali Karadağ, Ali İhsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.88310  

ORIJINAL ARAŞTIRMA
9.
Aksiller Brachial Plexus Bloğunda Tramadol Eklenmesiyle Articainin Analjezik Etkinliğinin Uzaması
Adding Tramadol Prolonged Analgesic Efficassy Of Articaine At Axillary Brachial Plexus Block
Leyla Kılınç, Surhan Çınar, Hacer Şebnem Türk
doi: 10.14744/SEMB.2018.03274  

10.
Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarında Antibiyotik Direnç Oranlarının Yıllar İçindeki Değişimi
Antibiotic Resistance Trends Of Extended Spectrum Beta Lactamase Producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Bloodstream Infections Over the Years
Banu Bayraktar, Süleyman Pelit, Mehmet Emin Bulut, Elif Aktaş
doi: 10.14744/SEMB.2018.60352  

11.
Diabetik Ve Nondiabetik Hastalarda Kolonoskopi İşlemi Öncesi Ve Sonrasında Kan Glukoz Ölçümü Gerekli Midir?
Before And After Colonoscopy, Is It Necessary To Measure The Blood Glucose Levels In Dıabetıc And Nondıabetıc Patıents
Pınar Sayın, Hacer Şebnem Türk, Canan Tülay Işıl, Özgür Bostancı, Mustafa Altınay, Sibel Oba
doi: 10.14744/SEMB.2018.93685  

12.
Kliniğimizde Uygulanan Laparoskopik Ürolojik Girişimler Sonrasında Gelişen Komplikasyonların Clavien Sistemi ile Sınıflandırılması
Classification of Complications Following Laparoscopic Urological Operations Applied in Our Clinic with Clavien System
Çetin Demirdağ, Sinharib Çitgez, Can Öbek
doi: 10.14744/SEMB.2018.98700  

13.
Çocuk Onkoloji Polikliniğine Yönlendirilen Lenfadenopatili Hastalarda Kanser İnsidansi Ve Klinik Özellikleri
Clinical Caharacteristics Of And Cancer Incidence In Children Evaluated For Lymphadenoapthy Referred To Pediatrci Oncology Clinics
Sema Vural, Dildar Bahar Genç, Ezgi Çelikboya
doi: 10.14744/SEMB.2018.34603  

14.
Otoimmün büllü hastalıklarda komorbiditelerin değerlendirilmesi, retrospektif çalışma
Comorbidity profiles among patients with autoimmune bullous diseases; a retrospective study
Ezgi Aktaş Karabay, Aslı Aksu Çerman, Ilknur Kıvanç Altunay
doi: 10.14744/SEMB.2018.55376  

15.
Comparison of Oral Steroids, Macrolides and Combination Therapy in Nasal Polyposis Patients
Comparison of Oral Steroids, Macrolides and Combination Therapy in Nasal Polyposis Patients
Fatih Tetik, Arzu Yasemin Korkut, Kerem Sami Kaya, Irmak Uçak, İrfan Çelebi, Berna Uslu Coşkun
doi: 10.14744/SEMB.2018.40316  

16.
Papiller tiroit kanserli hastalarda tamamlayıcı tiroidektomi: karşı lob tümörlerini ön görmek için prediktif faktör var mı?
Completion thyroidectomy in patients diagnosed with papillary thyroid cancer: is there a predictive factor for contralateral lobe tumor?
Cemal Kaya, Emre Bozkurt, Sinan Ömeroğlu, Mehmet Mihmanlı, Mehmet Uludağ
doi: 10.14744/SEMB.2018.83713  

17.
Kronik Otitis Mediada Kontralateral Kulak Bulguları
Contralateral ear findings in chronic otitis media
Özlem Ünsal, Bilge Türk, Nurullah Seyhun, Suat Turgut
doi: 10.5350/SEMB.20171129090822  

18.
Kranio-orbital Tümörler; Klinik Sonuçlarımız ve Cerrahi Yaklaşım
Cranio-Orbital Tumors; Clinical Results and Surgical Approach
Mustafa Kılıç, Barış Özöner, Levent Aydın, Burak Özdemir, İlhan Yılmaz, Ahmet Murat Müslüman, Adem Yılmaz
doi: 10.14744/SEMB.2018.82698  

19.
Preinvaziv servikal lezyonlarda erken uterin ve servikal arter pulsatilite ve rezistivitesinin ayırt edici performansı
Discriminating performance of early uterine and cervical artery pulsatility and resistivity in preinvasive cervical lesions
Ozan Doğan, Çiğdem Pulatoğlu, Alper Başbuğ, Aşkı Ellibeş Kaya, Murat Yassa
doi: 10.14744/SEMB.2018.07769  

20.
Liken planus hastalarında dislipidemi: Vaka-kontrol çalışması
Dyslipidemia in lichen planus: A case control study
Ezgi Özkur, Ece Uğurer, Ilknur Kıvanç Altunay
doi: 10.14744/SEMB.2018.48108  

21.
Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Greft Seçiminin Klinik Sonuç Üzerine Etkileri; Orta Dönem Fonksiyonel Sonuçlarımız
Effects Of Graft Selection In Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction On Clinical Results: Mid-Term Functional Results
Ömer Cengiz, Necdet Demir, Ferdi Dırvar
doi: 10.14744/SEMB.2018.23281  

22.
İntratekal Tramadol Ve Fentanil Yönetiminin Anestetik Ve Analjezik Etkilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Anaesthetic And Analgesic Effects Of Intrathecal Tramadol Vs Fentanyl Administration
Surhan Özer, Hacer Şebnem Türk
doi: 10.14744/SEMB.2018.19327  

23.
Plantar fasiit sendromu olan hastalarda denge ve düşme riskinin değerlendirilmesi
Evaluation of balance and fall risk in patients with plantar fasciitis syndrome
Mehmet Ağırman
doi: 10.14744/SEMB.2018.68736  

24.
Çocuklarda Çoklu Anesteziye Bağli Nörotoksisitenin Görsel Uyarilmiş Potansiyel Kullanilarak Değerlendirilmesi
Evaluation Of Neurotoxicity Of Multiple Anesthesia In Children Using Visual Evoked Potentials
Sibel Oba, Canan Tülay Işıl, Hacer Şebnem Türk, Sacit Karamürsel, Serkan Aksu, Meltem Kaba, Leyla Kılınç, Ali Ihsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.59454  

25.
Endometrium Kanserinde Toll-Like Reseptör Ekspresyonunun Klinikopatolojik Değişkenler ile Değerlendirilmesi
Evaluation Of Toll-Like Receptor Expression With Clinicopathologic Variables In Endometrium Cancer
Berat Berrin Gençoğlu Bakbak, Tolgay Tuyan Ilhan, Aybike Pekin, Özlem Seçilmiş Kerimoğlu, Setenay Arzu Yılmaz, Ayşegül Kebapçılar, Nasuh Utku Doğan, Pınar Karabağlı, Çetin Çelik
doi: 10.14744/SEMB.2018.63325  

26.
Prematüre Retinopati Tedavisinde Uygulanan Tedavi Modellerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Treatment Models in the Treatment of Retinopathy of Prematurity
Semra Tiryaki Demir, Dilek Güven, Murat Karapapak, Hasan Sinan Uslu, Ali Bülbül, İbrahim Çağrı Türker, Selam Yekta Şendül, Burcu Dirim
doi: 10.14744/SEMB.2018.60465  

27.
Celecoxib’in mastektomi sonrasında gelişen seroma ve yara iyileşmesine etkisinin incelenmesi
Examination of the effects of celecoxib on postmastectomy seroma and wound healing
Evren Besler, Ömer Harmancıoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.66933  

28.
Ankilozan Spondilitin Erektil Fonksiyon Üzerindeki Etkisi
Impact of Ankylosing Spondylitis on Erectile Function
İbrahim Halil Erdem, Mazhar Ortac, Emre Salabas
doi: 10.14744/SEMB.2018.49358  

29.
Davranım, aile ilişkileri ve kognitif fonksiyonlar açisindan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, karşıt olma karşı gelme bozukluğu ve bu ikisinin birlikte bulunduğu durumların ilişkilendirilmesi
In terms of behavioral problems, family conflict and cognitive functions assessing attention deficit hyperactivity disorder and oppositional defiant disorder singly and together
Arzu Önal Sönmez, Mehmet Levent Kayaalp
doi: 10.14744/SEMB.2018.54280  

30.
Gençlerde İskemik Vasküler Olay Risk Belirlemesinde Trigliserid/HDL Orani İyi Bir Öngörücü Olabilir Mi?
Is Triglyceride/HDL Be A Predictor Of Young Stroke Vascular Risk?
Eda Kılıç Çoban
doi: 10.14744/SEMB.2018.83097  

31.
Çocuklarda laparoskopik gastrostomi uygulaması: On yıllık deneyim
Laparoscopic Gastrostomy in Children: Ten Years Experience
Ufuk Ates, Anar Gurbanov, Gulnur Gollu Bahadir, Nil Yasam Tastekin, Sumeyye Sozduyar, Ergun Ergun, Aydin Yagmurlu, Murat Cakmak, Tanju Aktug, Huseyin Dindar, Meltem Bingol Kologlu
doi: 10.14744/SEMB.2017.15870  

32.
Rektal kanser için laparoskopik ve açık cerrahinin uzun süreli ve perioperatif sonuçları
Longterm and Perioperative Outcomes of Laparoscopic and Open Surgery for Rectal Cancer
Huseyin Onur Aydin, Yahya Ekici, Feza Yarbug Karakayali, Tugan Tezcaner, Gonca Ozgun, Sedat Yildirim, Gokhan Moray
doi: 10.14744/SEMB.2017.04909  

33.
İnme Hastalarinda Malnutrisyon Oranı
Malnutrition Rate In Stroke Patients On Admission
Eda Kılıç Çoban
doi: 10.14744/SEMB.2018.81994  

34.
Manuka Bal’ın Vazospastik Rat Femoral Arteri Üzerine Etkisinin Morfometrik Analizi; Deneysel Çalışma
Morphometric Analysis of the Effects of Manuka Honey on Vasospastic Femoral Arteries in Rats: an Experimental Study
Osman Tanriverdi, İlhan Yilmaz, Uzay Erdogan, Omur Gunaldi, Abuzer Gungor, Huseyin Utku Adilay, Ayca Arslanhan, Bekir Tugcu
doi: 10.14744/SEMB.2018.35761  

35.
Tükürük Bezi Onkositik Lezyonlarında Morfolojik ve İmmünohistokimyasal Bulgular
Oncocytic Lesions of Salivary Glands with Morphological and Immunohistochemical Finding
Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek, Deniz Tunçel, Özlem Ünsal, Fevziye Kabukcuoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.04935  

36.
Psoriasis Hastalarında Trombosit Sayısı ve Ortalama Trombosit Hacmi
Platelet Count and Mean Platelet Volume in Psoriasis Patients
Ezgi Özkur, Sıla Şeremet, Fatma Şule Afşar, İlknur Altunay, Emel Çalıkoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.69370  

37.
Çocuklarda Preseptal Sellülit: Tek Merkez Deneyimi
Preceptal Cellulitis In Pediatrics: A Study Conducted In One Location
Berksu Cürebal, Ayşe Şahin, Nazan Dalgıç
doi: 10.14744/SEMB.2018.75010  

38.
Ekspoze olmuş kalp pillerinin fasyakütan lokal flep yardımı ile kurtarılması
Salvage of the exposed cardiac pacemakers with fasiacutan local flaps
Alper Aksoy, Daghan Dagdelen, Selami Serhat Sirvan
doi: 10.14744/SEMB.2018.16769  

39.
Plazma apelin düzeylerinin hassas plak ile ilişkisi
The association of plasma apelin levels with plaque vulnerability
Kudret Keskin, Süleyman Sezai Yıldız, Gökhan Çetinkal, Hakan Kilci, Nurcihan Çalışkan, Elmas Biberci Keskin, Kadriye Orta Kılıçkesmez
doi: 10.14744/SEMB.2018.25582  

40.
Lomber disk hernisine bağlı bel ağrısında geçirilmiş spinal cerrahinin intradiskal O2-O3 tedavisinin sonuçları üzerine olan etkisi
The effect of lumbar spinal surgery history on intradiscal O2-O3 treatment results in patients with lumbar disc herniation
Mustafa Kılıç, Tülay Erçalık
doi: 10.14744/SEMB.2018.50480  

41.
Pediatrik Laparoskopide Teknik Sorunların Ameliyat Sürecine Etkisi
The Effect Of Technıcal Problems On The Operatıon Process In Pedıatrıc Laparoscopy
Mehmet Özgür Kuzdan, Reyhan Alim, Birgül Karaaslan, Süleyman Çelebi, Özaydin Seyithan
doi: 10.14744/SEMB.2018.74436  

42.
Entübasyona Sekonder Üst Hava Yolu Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi: Balon Basınç Manometresine Karşı Konvansiyonel Palpasyon Metodu
The evaluation of upper airway complications secondary to intubation: cuff pressure manometer versus conventional palpation method
Özlem Ünsal, Nurullah Seyhun, Bilge Türk, Merve Ekici, Hale Dobrucalı, Suat Turgut
doi: 10.5350/SEMB.20171214085933  

43.
Koroner Anjiyografi Uygulanan Stabil Koroner Arter Hastalarında Kontrast Nefropati Gelişiminde Kırmızı Hücre Dağılım Genişliğinin Etkisi
The Impact of Red Cell Distrubution Widht on Contrast-Induced Nephropathy After Elective Percutenous Intervention in Patients with Stable Coronary Artery Disease
Serhat Sığırcı, Irfan Şahin, Kudret Keskin, Süleyman Sezai Yıldız, Gökhan Çetinkal, Gökhan Aksan, Şükrü Çetin, Mustafa Hakan Dinçkal
doi: 10.14744/SEMB.2018.75537  

44.
Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Bilişsel Fonksiyonlar Ve Polinöropati İlişkisi
The relationship between polyneuropathy and cognitive functions in type 2 Diabetes Mellitus patients
Sibel Mumcu Timer, Emin Timer, Nihan Parasız Yükselen, Münevver Çelik Gökyiğit
doi: 10.14744/SEMB.2018.37929  

45.
Hospitalize Edilen Diyabetik Hastalarda Demografik, Antropometrik Özellikler ve Diyabetik Komplikasyonlar ile Yatış Süresi Arasındaki İlişki
The Relationship Between the, Demographic, Antropometric Future, Diabetic Complications and Duration of Hospitalisation in Hospitalized Diabetic Patients
Mehmet Serdar Yıldız, Yusuf Kayar, Fatih Borlu, Yüksel Altuntaş
doi: 10.14744/SEMB.2018.42103  

46.
Femur Başı Avasküler Nekrozunda Core Dekompresyon Ameliyatı İle Tedavi Sonuçları
The Results Of Core Decompression Treatment In Femoral Head Avascular Necrosis
Mehmet Ali Talmaç, Muharrem Kanar, Mehmet Mesut Sönmez, Hacı Musatafa Özdemir, Ferdi Dırvar, Yüksel Tenekecioğlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.47135  

47.
Geçici iskemik atakli hastalarin gözden geçirilmesi; tani ve takipte bir klinik deneyimi
The review of transient ischemic attack patients; an experience of a clinic about diagnosis and follow-up
Eda Kılıç Çoban, Songül Senadım, Ayşe Yılmaz, Hayriye Küçükoğlu, Ayhan Köksal, Dilek Ataklı, Aysun Soysal
doi: 10.14744/SEMB.2018.20438  

48.
Laparoskopik Appendektomide Güdük Bağlanma Tekniklerinin Batın İçi Abse Gelişimindeki Rolü
The Role of Laparoscopic Appendectomy Radix Ligation Techniques on the Formation of Inner Abdomen Abscess
Omer Avlanmis, Gurhan Riza Isil, Adnan Nadir Hacim, Hakan Teoman Yanar
doi: 10.14744/SEMB.2017.92905  

49.
Stabil olmayan radius distal uç kırıklarında perkütan çivileme ve dinamik el bileği eksternal fiksatörü ile tedavi yöntemi ve sonuçlarımız
The treatment method and results of percutaneous pinning and dynamic external fixator application for unstable distal radius fractures
Adnan Kara, Erden Ertürer, Faik Seçkin, Şenol Akman, Irfan Öztürk
doi: 10.14744/SEMB.2018.07078  

50.
Akut İmmün Trombositopenik Purpura Tedavisinde Tek veya İki Doz Pulse Metilprednizolon Kullanımı
Use of single or two-dose pulse methylprednisolone in the treatment of acute immune thrombocytopenic purpura
Ayşe Bozkurt Turhan, Zeynep Canan Özdemir, Özcan Bör
doi: 10.5350/SEMB.20171130112516  

51.
Periton diyaliz hastalarında rezidüel renal fonksiyonun hasta ve teknik sağkalımına yararlı etkisi var mıdır?
Does residual renal function have a beneficial effect on patient and technique survival in peritoneal dialysis patients?
Elbis Ahbap, Mustafa Sevinc
doi: 10.14744/SEMB.2018.59219  

OLGU SUNUMU
52.
Çocukluk Çağının Nadir Görülen Beyin Tümörü Desmoplastik İnfantil Astrositom 2 Olgu: Literatür Eşliğinde Olgu Sunumu
A Rare Tumour in Childhood Desmoplastic Infantile Astrocytoma 2 Case Reports in the Context of the Literature
Canan Tanık, Elif Gökçe Devecioğlu, Seyhan Hasçiçek, Songül Meltem Can, Ahmet Mesrur Halefoğlu, Fevziye Kabukçuoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.29292  

53.
Akut İnfantil Hemorajik Ödem: İki Olgu Sunumu
Acute hemorrhagic edema of infancy: a two-case report
Lida Bülbül, Nevin Hatipoğlu, Neslihan Özkul Sağlam, Canan Hasbal Akkuş, Sami Hatipoğlu
doi: 10.5350/SEMB.20170419063548  

54.
Takrolimusa Bağlı Aldosteron Rezistansı Olgu Sunumu
Aldosterone resistance due to tacrolimust
Feyza Bayraktar Çağlayan, Yener Koç, Taner Baştürk, Barış Hasbal, Tamer Şakacı, Elbis Ahbap, Mahmut Islam, Perin Nazif, Abdulkadir Ünsal
doi: 10.14744/SEMB.2017.75436  

55.
Multple skleroz’lu gebe bir hastada anestezi yönetimi ve sugammadeks kullanımı
Anesthesia management and using sugammadex in a pregnant patient with multıple sklerosis
Resul Yılmaz, Sema Tuncer Uzun, Ruhiye Reisli
doi: 10.14744/SEMB.2017.07108  

56.
Kıvrımlı Vertebral Arter İndentasyonunun Neden Olduğu Servikal Sinir Kökü Basısı: Olgu Sunumu
Cervical nerve root compression due to vertebral artery loop indentation: case report
Devrim Ulaş Urut
doi: 10.5350/SEMB.20170517045234  

57.
Kronik tekrarlayıcı inflamatuar optik nöropati
Chronic relapsing inflammatory optic neuropathy
Ertuğrul Tan Yassa, Berker Bakbak
doi: 10.14744/SEMB.2017.58561  

58.
Eş zamanlı Poland Sendromu ve Jinekomasti: Olgu Sunumu
Coexistance of gynecomastia and Poland syndrome: case report
Erkan Yüce, Selami Serhat Şirvan, Işıl Akgün Demir, Hikmet Ihsan Eren, Semra Karşıdağ
doi: 10.14744/SEMB.2017.29494  

59.
Contrast-Enhanced Computed Tomography Findings of the Torsioned Wandering Spleen: A Case Report
Contrast-Enhanced Computed Tomography Findings of the Torsioned Wandering Spleen: A Case Report
Omer Ozcaglayan, Tugba Ilkem Ozcaglayan, Bozkurt Gulek
doi: 10.14744/SEMB.2017.07379  

60.
Difüzyon MR; Elastofibroma dorsi’de yeni tanı aracı
Diffusion MR; A new diagnostic tool for elastofibroma dorsi
Uğur Temel, Aslı Gül Akgül, Salih Topçu
doi: 10.14744/SEMB.2018.78309  

61.
Minimal/parsiyel pars plana vitrektominin iki olguda etkinliği: Göz içi yabancı cisim (GİYC) ve intravitreal alana düşmüş göz içi lensin (GİL) çıkarılması
Effect of minimal/ partial pars plana vitrectomy in 2 cases: Removal of intraocular foreign body and dropped intraocular lens into vitreous
Mehmet Demir, Egemen Karatas, Dogukan Aslan, Abdurahman A. Arslan
doi: 10.14744/SEMB.2018.50470  

62.
Nazal Dorsum Yerleşimli Ekstranazofarengeal Anjiofibrom: Bu Tümör İçin Nadir Bir Yerleşim
Extranasopharyngeal angiofibroma originating from the nasal dorsum: a rare location for this tumor
Bilge Türk, Özlem Ünsal, Meltem Akpınar, Şermin Tülay Başak, Berna Uslu Coşkun
doi: 10.5350/SEMB.20170508042536  

63.
Çocukluk Çağı Nöropsikiyatrik Bozukluklarında Streptokok Enfeksiyonlarının Önemi
Importance of Streptococci Infections in Childhoood Neuropsychiatric Disorders
Serkan Kırık, Olcay Güngör, Yasemin Kırık
doi: 10.14744/SEMB.2017.65487  

64.
Litobezoar: Nadir Bir Karin Ağrisi Nedeni, Bir Olgu Sunumu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi
Lithobezoar: An Infrequent Cause Of Abdominal Pain, A Case Report And Review Of Literature
Murat Ferhat Ferhatoglu
doi: 10.14744/SEMB.2018.52714  

65.
Özkıyım Sonucu Gelişen Metformin İlişkili Laktik Asidoz
Metformin-Assocıated Lactic Acidosis Caused By A Suicide Attempt
Habibe Zehra Vural, Ömer Faruk Köseoğlu, Serhat Soylu, Ülkü Aygen Türkmen
doi: 10.14744/SEMB.2018.35582  

66.
Posterir Spinal Kök Tutulumu Olan Guillain-Barré Sendromlu Bir Olgu
Patient with dorsal root involvement with Guillain-Barré syndrome: a case report
Nevin Kuloğlu Pazarcı, Münevver Ece Güven, Dilek Necioğlu Örken
doi: 10.14744/SEMB.2017.96658  

67.
Parotideal Bölgenin Penetran Travmaları
Penetrating Trauma to the Parotid Gland
Nurullah Seyhun, Aslı Batur Çalış, Suat Turgut
doi: 10.14744/SEMB.2017.68077  

68.
Çocukta akut apandisiti taklit eden soliter divertikülit olgusu: İntraoperatif tanı
Solitary Cecal Diverticulitis Mimicking Acute Appendicitis in A Child: Intraoperative Diagnosis
Asudan Tugce Bozkurter Cil, Salim Gumus
doi: 10.14744/SEMB.2017.76588  

69.
Dev karaciğer hemanjiomunun cerrahi tedavisi; vaka sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Surgical Treatment of Giant Liver Hemangioma; Case Report and Literature Review
Gul Bora, Bilgehan Cagdas Sonbahar, Necdet Ozalp
doi: 10.14744/SEMB.2017.09815  

DERLEME
70.
The Standards And Definitions In Neck Dissections Of Differentiated Thyroid Cancer
The Standards And Definitions In Neck Dissections Of Differentiated Thyroid Cancer
Mehmet Uludağ, Mert Tanal, Adnan Işgör
doi: 10.14744/SEMB.2018.14227  

LookUs & Online Makale