ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
SETB: ()

Baskıdaki Makaleler

ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Hirschsprung Hastalarımızın Genel Değerlendirilmesi ve Laparoskopinin Yeri
Assessment of Patients with Hirschsprung’ Disease and Use of Laparoscopy
Mesut Demir, Melih Akın, Meltem Kaba, Nimetullah Mete Genç, Nihat Sever, Çetin Ali Karadağ, Ali İhsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.84565  

2.
Üçüncü basamak bir hastanenin acil servisindeki dermatoloji konsültasyonlarının değerlendirilmesi
Dermatology consultations in a tertiary care centre emergency service
Ezgi Özkur, İlknur Altunay, Gül Şekerlisoy, Yasemin Erdem
doi: 10.14744/SEMB.2018.72473  

3.
Pediatrik Parmak Ucu Yaralanmalarının Etiyoloji, Demografik Bilgiler ve Tedavi Açısından İncelenmesi
Evaluation of Pediatric Fingertip Injuries by Means of Etiology, Demographics and Therapy
Ali Özgür Karakaş, Erkan Yüce
doi: 10.14744/SEMB.2018.82788  

4.
Tonsillofarenjitlerde Antibiyotik Başlama Kararında Semptomlar Yeterli Mi?
Is Symptoms Sufficient In The Decision To Start Antibiotics In Tonsillopharyngitis?
Elif Serap Esen, Memet Taşkın Egici, Güzin Zeren Öztürk
doi: 10.14744/SEMB.2018.01336  

5.
Konjestif kalp yetmezliğinde meydana gelen düşük seviyeli miyokardiyal hasarın tespitinde kardiyak Troponin I kullanmanın gerçekten bir değeri var mıdır?
Is There Really Any Value of Using Cardiac Troponin I in The Detection of Low-Level Myocardial Damage That Occurs in Congestive Heart Failure?
Göktuğ Şirin, Fatih Borlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.45336  

6.
Renal Transplantasyon: Tek Merkez Deneyimi
Kidney Transplantation: Single Center Experience
Ulaş Sözener, Tevfik Eker, Sadık Ersöz
doi: 10.14744/SEMB.2018.09794  

7.
Korozif Özofajit Darlıklarında Geç Dönem Stent Uygulaması: İlk Deneyimlerimiz
Late Intraluminal Stent Application In Strictures Due To Corrosive Esophagitis: Preliminary Experience
Meltem Kaba, Çetin Ali Karadağ, Mesut Demir, Nihat Sever, Melih Akın, Ali İhsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.09634  

8.
Neutrophil Elastase Inhibitor Increases Flap Survival in Experimental Degloving Injuries
Neutrophil Elastase Inhibitor Increases Flap Survival in Experimental Degloving Injuries
Erkan Yüce, Kamuran Zeynep Sevim, Medeni Volkan Kıyak, Kemalettin Yıldız, Dağhan Dağdelen, Fatih Irmak, Semra Karşıdağ, Ülkan Kılıç
doi: 10.14744/SEMB.2018.45077  

9.
İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozunda Laparoskopik Piloromiyotomi Deneyimlerimiz
Our Experience on Laparoscopic Pyloromyotomy in Patients with Infantil Hypertrophic Pyloric Stenosis
Meltem Kaba, Çetin Ali Karadağ, Mesut Demir, Nihat Sever, Aydın Ünal, Melih Akın, Ali İhsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.16779  

10.
Malign ekrin poroma’ da cerrahi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi
Results of surgical treatment in patients with malignant eccrine poroma
Sevgi Kurt Yazar, Merdan Serin
doi: 10.14744/SEMB.2018.10170  

11.
24-48 Ay Arası Çocukların Anne Sütü Alımı ve Tamamlayıcı Beslenme Tercihlerine Etki Eden Faktörler
The factors that affect the breastfeeding and complementary feeding choices of children between 24-48 months
Neslihan Özkul Sağlam, Lida Bülbül, Selcen Yaroğlu Kazancı, Sadık Sami Hatipoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.91328  

12.
Spontan Pnömotoraks Tedavisinde Torakoskopik Rezeksiyon
Thoracoscopic Resection in the Treatment of Spontaneous Pneumothorax
Mesut Demir, Melih Akın, Meltem Kaba, Şeyma Filiz, Nihat Sever, Çetin Ali Karadağ, Ali İhsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.88310  

13.
Solar lentigolarda Er: YAG lazer tedavisinin etkinliğinin retrospektif analizi: Klinik gözlemlerimiz
A retrospective analysis of Er: YAG laser treatment in solar lentigines: Our clinical observations
Ezgi Aktaş Karabay, Neslihan Fişek İzci
doi: 10.14744/SEMB.2018.46548  

14.
Aksiller Brachial Plexus Bloğunda Tramadol Eklenmesiyle Articainin Analjezik Etkinliğinin Uzaması
Adding Tramadol Prolonged Analgesic Efficassy Of Articaine At Axillary Brachial Plexus Block
Leyla Kılınç, Surhan Çınar, Hacer Şebnem Türk
doi: 10.14744/SEMB.2018.03274  

15.
Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarında Antibiyotik Direnç Oranlarının Yıllar İçindeki Değişimi
Antibiotic Resistance Trends Of Extended Spectrum Beta Lactamase Producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Bloodstream Infections Over the Years
Banu Bayraktar, Süleyman Pelit, Mehmet Emin Bulut, Elif Aktaş
doi: 10.14744/SEMB.2018.60352  

16.
Diabetik Ve Nondiabetik Hastalarda Kolonoskopi İşlemi Öncesi Ve Sonrasında Kan Glukoz Ölçümü Gerekli Midir?
Before And After Colonoscopy, Is It Necessary To Measure The Blood Glucose Levels In Dıabetıc And Nondıabetıc Patıents
Pınar Sayın, Hacer Şebnem Türk, Canan Tülay Işıl, Özgür Bostancı, Mustafa Altınay, Sibel Oba
doi: 10.14744/SEMB.2018.93685  

17.
Kliniğimizde Uygulanan Laparoskopik Ürolojik Girişimler Sonrasında Gelişen Komplikasyonların Clavien Sistemi ile Sınıflandırılması
Classification of Complications Following Laparoscopic Urological Operations Applied in Our Clinic with Clavien System
Çetin Demirdağ, Sinharib Çitgez, Can Öbek
doi: 10.14744/SEMB.2018.98700  

18.
Çocuk Onkoloji Polikliniğine Yönlendirilen Lenfadenopatili Hastalarda Kanser İnsidansi Ve Klinik Özellikleri
Clinical Caharacteristics Of And Cancer Incidence In Children Evaluated For Lymphadenoapthy Referred To Pediatrci Oncology Clinics
Sema Vural, Dildar Bahar Genç, Ezgi Çelikboya
doi: 10.14744/SEMB.2018.34603  

19.
Otoimmün büllü hastalıklarda komorbiditelerin değerlendirilmesi, retrospektif çalışma
Comorbidity profiles among patients with autoimmune bullous diseases; a retrospective study
Ezgi Aktaş Karabay, Aslı Aksu Çerman, Ilknur Kıvanç Altunay
doi: 10.14744/SEMB.2018.55376  

20.
Comparison of Oral Steroids, Macrolides and Combination Therapy in Nasal Polyposis Patients
Comparison of Oral Steroids, Macrolides and Combination Therapy in Nasal Polyposis Patients
Fatih Tetik, Arzu Yasemin Korkut, Kerem Sami Kaya, Irmak Uçak, İrfan Çelebi, Berna Uslu Coşkun
doi: 10.14744/SEMB.2018.40316  

21.
Papiller tiroit kanserli hastalarda tamamlayıcı tiroidektomi: karşı lob tümörlerini ön görmek için prediktif faktör var mı?
Completion thyroidectomy in patients diagnosed with papillary thyroid cancer: is there a predictive factor for contralateral lobe tumor?
Cemal Kaya, Emre Bozkurt, Sinan Ömeroğlu, Mehmet Mihmanlı, Mehmet Uludağ
doi: 10.14744/SEMB.2018.83713  

22.
Kranio-orbital Tümörler; Klinik Sonuçlarımız ve Cerrahi Yaklaşım
Cranio-Orbital Tumors; Clinical Results and Surgical Approach
Mustafa Kılıç, Barış Özöner, Levent Aydın, Burak Özdemir, İlhan Yılmaz, Ahmet Murat Müslüman, Adem Yılmaz
doi: 10.14744/SEMB.2018.82698  

23.
Liken planus hastalarında dislipidemi: Vaka-kontrol çalışması
Dyslipidemia in lichen planus: A case control study
Ezgi Özkur, Ece Uğurer, Ilknur Kıvanç Altunay
doi: 10.14744/SEMB.2018.48108  

24.
Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Greft Seçiminin Klinik Sonuç Üzerine Etkileri; Orta Dönem Fonksiyonel Sonuçlarımız
Effects Of Graft Selection In Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction On Clinical Results: Mid-Term Functional Results
Ömer Cengiz, Necdet Demir, Ferdi Dırvar
doi: 10.14744/SEMB.2018.23281  

25.
İntratekal Tramadol Ve Fentanil Yönetiminin Anestetik Ve Analjezik Etkilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Anaesthetic And Analgesic Effects Of Intrathecal Tramadol Vs Fentanyl Administration
Surhan Özer, Hacer Şebnem Türk
doi: 10.14744/SEMB.2018.19327  

26.
Plantar fasiit sendromu olan hastalarda denge ve düşme riskinin değerlendirilmesi
Evaluation of balance and fall risk in patients with plantar fasciitis syndrome
Mehmet Ağırman
doi: 10.14744/SEMB.2018.68736  

27.
3. basamak bir hastanenin acil servisindeki dermatoloji konsültasyonlarının değerlendirilmesi
Evaluation of dermatology consultations in a tertiary care centre emergency service
Ezgi Özkur, İlknur Kıvanç Altunay, Gül Şekerlisoy, Yasemin Erdem
doi: 10.14744/SEMB.2018.14880  

28.
Akut biliyer pankreatitli geriatrik hastaların değerlendirilmesi
Evaluation of laboratory findings and mortality in elderly patients with acute biliary pancreatitis
Sezgin Vatansever, Remzi Doğru, Zehra Betul Pakoz, Halil Genç, Belkıs Ünsal
doi: 10.14744/SEMB.2018.37791  

29.
Çocuklarda Çoklu Anesteziye Bağli Nörotoksisitenin Görsel Uyarilmiş Potansiyel Kullanilarak Değerlendirilmesi
Evaluation Of Neurotoxicity Of Multiple Anesthesia In Children Using Visual Evoked Potentials
Sibel Oba, Canan Tülay Işıl, Hacer Şebnem Türk, Sacit Karamürsel, Serkan Aksu, Meltem Kaba, Leyla Kılınç, Ali Ihsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.59454  

30.
Pediyatri hekimlerinin İnek Sütü Protein Alerjisiyle İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the knowledge of cow’s milk allergy in pediatricians
Ceren Can, Nazan Altınel, Vefa Shipar, Korhan Birgül, Lida Bülbül, Nevin Hatipoğlu, Sami Hatipoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.55381  

31.
Prematüre Retinopati Tedavisinde Uygulanan Tedavi Modellerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Treatment Models in the Treatment of Retinopathy of Prematurity
Semra Tiryaki Demir, Dilek Güven, Murat Karapapak, Hasan Sinan Uslu, Ali Bülbül, İbrahim Çağrı Türker, Selam Yekta Şendül, Burcu Dirim
doi: 10.14744/SEMB.2018.60465  

32.
Ankilozan Spondilitin Erektil Fonksiyon Üzerindeki Etkisi
Impact of Ankylosing Spondylitis on Erectile Function
İbrahim Halil Erdem, Mazhar Ortac, Emre Salabas
doi: 10.14744/SEMB.2018.49358  

33.
Davranım, aile ilişkileri ve kognitif fonksiyonlar açisindan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, karşıt olma karşı gelme bozukluğu ve bu ikisinin birlikte bulunduğu durumların ilişkilendirilmesi
In terms of behavioral problems, family conflict and cognitive functions assessing attention deficit hyperactivity disorder and oppositional defiant disorder singly and together
Arzu Önal Sönmez, Mehmet Levent Kayaalp
doi: 10.14744/SEMB.2018.54280  

34.
Rektal kanser için laparoskopik ve açık cerrahinin uzun süreli ve perioperatif sonuçları
Longterm and Perioperative Outcomes of Laparoscopic and Open Surgery for Rectal Cancer
Huseyin Onur Aydin, Yahya Ekici, Feza Yarbug Karakayali, Tugan Tezcaner, Gonca Ozgun, Sedat Yildirim, Gokhan Moray
doi: 10.14744/SEMB.2017.04909  

35.
İnme Hastalarinda Malnutrisyon Oranı
Malnutrition Rate In Stroke Patients On Admission
Eda Kılıç Çoban
doi: 10.14744/SEMB.2018.81994  

36.
Manuka Bal’ın Vazospastik Rat Femoral Arteri Üzerine Etkisinin Morfometrik Analizi; Deneysel Çalışma
Morphometric Analysis of the Effects of Manuka Honey on Vasospastic Femoral Arteries in Rats: an Experimental Study
Osman Tanriverdi, İlhan Yilmaz, Uzay Erdogan, Omur Gunaldi, Abuzer Gungor, Huseyin Utku Adilay, Ayca Arslanhan, Bekir Tugcu
doi: 10.14744/SEMB.2018.35761  

37.
Tükürük Bezi Onkositik Lezyonlarında Morfolojik ve İmmünohistokimyasal Bulgular
Oncocytic Lesions of Salivary Glands with Morphological and Immunohistochemical Finding
Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek, Deniz Tunçel, Özlem Ünsal, Fevziye Kabukcuoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.04935  

38.
Latissimus dorsi flebi ile yapılan parsiyel eş zamanlı ve total geç meme rekonstrüksiyonlarında hasta bildirimine dayalı estetik memnuniyet ve hayat kalitesinin incelenmesi
Patient reported quality of life and aesthetic satisfaction with latissimus dorsi flap in immediate partial and delayed total breast reconstruction
Merdan Serin, Sevgi Kurt Yazar
doi: 10.14744/SEMB.2018.04820  

39.
Psoriasis Hastalarında Trombosit Sayısı ve Ortalama Trombosit Hacmi
Platelet Count and Mean Platelet Volume in Psoriasis Patients
Ezgi Özkur, Sıla Şeremet, Fatma Şule Afşar, İlknur Altunay, Emel Çalıkoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.69370  

40.
Çocuklarda Preseptal Sellülit: Tek Merkez Deneyimi
Preceptal Cellulitis In Pediatrics: A Study Conducted In One Location
Berksu Cürebal, Ayşe Şahin, Nazan Dalgıç
doi: 10.14744/SEMB.2018.75010  

41.
Mesleki Allerjik Kontakt Dermatitli Tekstil İşçilerinde Atopik Dermatit Kriterlerinin Prevalansı ve Atopik Dermatite Sahip Olmanın Kontakt Antijen Farklılığı Üzerine Etkileri
Prevalence of Atopic Dermatitis Criteria among Textile Workers with Occupational Allergic Contact Dermatitis and Effects of Having Atopic Dermatitis on Contact Antigenic Diversity
Betül Taş, İlknur Kıvanç Altunay
doi: 10.14744/SEMB.2018.67365  

42.
Ekspoze olmuş kalp pillerinin fasyakütan lokal flep yardımı ile kurtarılması
Salvage of the exposed cardiac pacemakers with fasiacutan local flaps
Alper Aksoy, Daghan Dagdelen, Selami Serhat Sirvan
doi: 10.14744/SEMB.2018.16769  

43.
Psoriazisli Hastalarda Uyku Kalitesi ve Olası Etkileyici Faktörlerle İlişkisi
Sleep Quality in Psoriasis Patients and Its Relations with Possible Affecting Factors
Betul Tas, Vasfiye Kabeloglu, Aysun Soysal, Dilek Atakli
doi: 10.14744/SEMB.2018.53189  

44.
Plazma apelin düzeylerinin hassas plak ile ilişkisi
The association of plasma apelin levels with plaque vulnerability
Kudret Keskin, Süleyman Sezai Yıldız, Gökhan Çetinkal, Hakan Kilci, Nurcihan Çalışkan, Elmas Biberci Keskin, Kadriye Orta Kılıçkesmez
doi: 10.14744/SEMB.2018.25582  

45.
Ampirik antireflü tedavisinin laringofaringeal ve gastroözofageal reflü hastaliği üzerine etkisi
The effect of empiric antireflux treatment over laryngopharyngeal and gastroesophageal reflux disease
Semra Külekçi, Çiğdem Kalaycık Ertugay, Sema Zer Toros
doi: 10.14744/SEMB.2018.55632  

46.
Lomber disk hernisine bağlı bel ağrısında geçirilmiş spinal cerrahinin intradiskal O2-O3 tedavisinin sonuçları üzerine olan etkisi
The effect of lumbar spinal surgery history on intradiscal O2-O3 treatment results in patients with lumbar disc herniation
Mustafa Kılıç, Tülay Erçalık
doi: 10.14744/SEMB.2018.50480  

47.
The effect of single high dose preoperative intravenous tranexamic acid administration to reduce blood loss in patients with primary total knee replacement
The effect of single high dose preoperative intravenous tranexamic acid administration to reduce blood loss in patients with primary total knee replacement
Mehmet Ali Talmaç, Mehmet Akif Görgel, Sema Ertan Birsel, Mehmet Mesut Sönmez, Hacı Mustafa Özdemir
doi: 10.14744/SEMB.2018.73604  

48.
Pediatrik Laparoskopide Teknik Sorunların Ameliyat Sürecine Etkisi
The Effect Of Technıcal Problems On The Operatıon Process In Pedıatrıc Laparoscopy
Mehmet Özgür Kuzdan, Reyhan Alim, Birgül Karaaslan, Süleyman Çelebi, Özaydin Seyithan
doi: 10.14744/SEMB.2018.74436  

49.
Entübasyona Sekonder Üst Hava Yolu Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi: Balon Basınç Manometresine Karşı Konvansiyonel Palpasyon Metodu
The evaluation of upper airway complications secondary to intubation: cuff pressure manometer versus conventional palpation method
Özlem Ünsal, Nurullah Seyhun, Bilge Türk, Merve Ekici, Hale Dobrucalı, Suat Turgut
doi: 10.5350/SEMB.20171214085933  

50.
Çocuk Acil Servisinde Bilgisayarlı Beyin Tomografi Çekim Endikasyonunda Nörolojik Muayenenin Önemi
The Importance of Neurological Examination For Computerized Brain Tomography Indication In Pediatric Emergency Room
Nezir Özgün, Hepsen Mine Serin, Ayşegül Cansu, Ai Cansu
doi: 10.14744/SEMB.2018.80457  

51.
Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Bilişsel Fonksiyonlar Ve Polinöropati İlişkisi
The relationship between polyneuropathy and cognitive functions in type 2 Diabetes Mellitus patients
Sibel Mumcu Timer, Emin Timer, Nihan Parasız Yükselen, Münevver Çelik Gökyiğit
doi: 10.14744/SEMB.2018.37929  

52.
Hospitalize Edilen Diyabetik Hastalarda Demografik, Antropometrik Özellikler ve Diyabetik Komplikasyonlar ile Yatış Süresi Arasındaki İlişki
The Relationship Between the, Demographic, Antropometric Future, Diabetic Complications and Duration of Hospitalisation in Hospitalized Diabetic Patients
Mehmet Serdar Yıldız, Yusuf Kayar, Fatih Borlu, Yüksel Altuntaş
doi: 10.14744/SEMB.2018.42103  

53.
Femur Başı Avasküler Nekrozunda Core Dekompresyon Ameliyatı İle Tedavi Sonuçları
The Results Of Core Decompression Treatment In Femoral Head Avascular Necrosis
Mehmet Ali Talmaç, Muharrem Kanar, Mehmet Mesut Sönmez, Hacı Musatafa Özdemir, Ferdi Dırvar, Yüksel Tenekecioğlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.47135  

54.
Geçici iskemik atakli hastalarin gözden geçirilmesi; tani ve takipte bir klinik deneyimi
The review of transient ischemic attack patients; an experience of a clinic about diagnosis and follow-up
Eda Kılıç Çoban, Songül Senadım, Ayşe Yılmaz, Hayriye Küçükoğlu, Ayhan Köksal, Dilek Ataklı, Aysun Soysal
doi: 10.14744/SEMB.2018.20438  

55.
Akut İmmün Trombositopenik Purpura Tedavisinde Tek veya İki Doz Pulse Metilprednizolon Kullanımı
Use of single or two-dose pulse methylprednisolone in the treatment of acute immune thrombocytopenic purpura
Ayşe Bozkurt Turhan, Zeynep Canan Özdemir, Özcan Bör
doi: 10.5350/SEMB.20171130112516  

OLGU SUNUMU
56.
Dev Fibroepitelyal Polipler: Neden Bu Kadar Çok Büyüyorlar?
Giant Fibroepithelial Polyps: Why Do They Grow Excessively?
Bilgen Can, Arzu Yıldırım Özlük
doi: 10.14744/SEMB.2018.33603  

57.
Takrolimusa Bağlı Aldosteron Rezistansı Olgu Sunumu
Aldosterone resistance due to tacrolimust
Feyza Bayraktar Çağlayan, Yener Koç, Taner Baştürk, Barış Hasbal, Tamer Şakacı, Elbis Ahbap, Mahmut Islam, Perin Nazif, Abdulkadir Ünsal
doi: 10.14744/SEMB.2017.75436  

58.
Multple skleroz’lu gebe bir hastada anestezi yönetimi ve sugammadeks kullanımı
Anesthesia management and using sugammadex in a pregnant patient with multıple sklerosis
Resul Yılmaz, Sema Tuncer Uzun, Ruhiye Reisli
doi: 10.14744/SEMB.2017.07108  

59.
Kıvrımlı Vertebral Arter İndentasyonunun Neden Olduğu Servikal Sinir Kökü Basısı: Olgu Sunumu
Cervical nerve root compression due to vertebral artery loop indentation: case report
Devrim Ulaş Urut
doi: 10.5350/SEMB.20170517045234  

60.
Kronik tekrarlayıcı inflamatuar optik nöropati
Chronic relapsing inflammatory optic neuropathy
Ertuğrul Tan Yassa, Berker Bakbak
doi: 10.14744/SEMB.2017.58561  

61.
Eş zamanlı Poland Sendromu ve Jinekomasti: Olgu Sunumu
Coexistance of gynecomastia and Poland syndrome: case report
Erkan Yüce, Selami Serhat Şirvan, Işıl Akgün Demir, Hikmet Ihsan Eren, Semra Karşıdağ
doi: 10.14744/SEMB.2017.29494  

62.
Konjenital sifiliz ile prenatal barsak hiperekojenitesi ve nekrotizan enterokolit birlikteliği
Congenital syphilis presenting with prenatal bowel hyperechogenicity and necrotizing enterocolitis
Muhittin Celik, Ali Bulbul, Sinan Uslu
doi: 10.14744/SEMB.2018.22605  

63.
Contrast-Enhanced Computed Tomography Findings of the Torsioned Wandering Spleen: A Case Report
Contrast-Enhanced Computed Tomography Findings of the Torsioned Wandering Spleen: A Case Report
Omer Ozcaglayan, Tugba Ilkem Ozcaglayan, Bozkurt Gulek
doi: 10.14744/SEMB.2017.07379  

64.
Difüzyon MR; Elastofibroma dorsi’de yeni tanı aracı
Diffusion MR; A new diagnostic tool for elastofibroma dorsi
Uğur Temel, Aslı Gül Akgül, Salih Topçu
doi: 10.14744/SEMB.2018.78309  

65.
Minimal/parsiyel pars plana vitrektominin iki olguda etkinliği: Göz içi yabancı cisim (GİYC) ve intravitreal alana düşmüş göz içi lensin (GİL) çıkarılması
Effect of minimal/ partial pars plana vitrectomy in 2 cases: Removal of intraocular foreign body and dropped intraocular lens into vitreous
Mehmet Demir, Egemen Karatas, Dogukan Aslan, Abdurahman A. Arslan
doi: 10.14744/SEMB.2018.50470  

66.
Çocukluk Çağı Nöropsikiyatrik Bozukluklarında Streptokok Enfeksiyonlarının Önemi
Importance of Streptococci Infections in Childhoood Neuropsychiatric Disorders
Serkan Kırık, Olcay Güngör, Yasemin Kırık
doi: 10.14744/SEMB.2017.65487  

67.
Litobezoar: Nadir Bir Karin Ağrisi Nedeni, Bir Olgu Sunumu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi
Lithobezoar: An Infrequent Cause Of Abdominal Pain, A Case Report And Review Of Literature
Murat Ferhat Ferhatoglu
doi: 10.14744/SEMB.2018.52714  

68.
Özkıyım Sonucu Gelişen Metformin İlişkili Laktik Asidoz
Metformin-Assocıated Lactic Acidosis Caused By A Suicide Attempt
Habibe Zehra Vural, Ömer Faruk Köseoğlu, Serhat Soylu, Ülkü Aygen Türkmen
doi: 10.14744/SEMB.2018.35582  

69.
Posterir Spinal Kök Tutulumu Olan Guillain-Barré Sendromlu Bir Olgu
Patient with dorsal root involvement with Guillain-Barré syndrome: a case report
Nevin Kuloğlu Pazarcı, Münevver Ece Güven, Dilek Necioğlu Örken
doi: 10.14744/SEMB.2017.96658  

70.
Parotideal Bölgenin Penetran Travmaları
Penetrating Trauma to the Parotid Gland
Nurullah Seyhun, Aslı Batur Çalış, Suat Turgut
doi: 10.14744/SEMB.2017.68077  

71.
Çocukta akut apandisiti taklit eden soliter divertikülit olgusu: İntraoperatif tanı
Solitary Cecal Diverticulitis Mimicking Acute Appendicitis in A Child: Intraoperative Diagnosis
Asudan Tugce Bozkurter Cil, Salim Gumus
doi: 10.14744/SEMB.2017.76588  

72.
Dev karaciğer hemanjiomunun cerrahi tedavisi; vaka sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Surgical Treatment of Giant Liver Hemangioma; Case Report and Literature Review
Gul Bora, Bilgehan Cagdas Sonbahar, Necdet Ozalp
doi: 10.14744/SEMB.2017.09815  

DERLEME
73.
Bouveret sendromu: Vaka temelli bir derleme; vaka sunumu, tanı yöntemleri ve tedavi yaklaşımları
Bouveret’s syndrome: A case based review; clinical presentation, diagnostics and treatment approaches
Murat Ferhat Ferhatoglu, Abdulcabbar Kartal
doi: 10.14744/SEMB.2018.03779  

LookUs & Online Makale