ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
SETB: ()

Baskıdaki Makaleler

ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Çocuk Onkoloji Polikliniğine Yönlendirilen Lenfadenopatili Hastalarda Kanser İnsidansi Ve Klinik Özellikleri
Clinical Characteristics Of And Cancer Incidence In Children Evaluated For Lymphadenoapthy Referred To Pediatric Oncology Clinics
Sema Vural, Dildar Bahar Genç, Ezgi Çelikboya
doi: 10.14744/SEMB.2018.34603  Sayfa 

2.
Solar lentigolarda Er: YAG lazer tedavisinin etkinliğinin retrospektif analizi: Klinik gözlemlerimiz
A retrospective analysis of Er: YAG laser treatment in solar lentigines: Our clinical observations
Ezgi Aktaş Karabay, Neslihan Fişek İzci
doi: 10.14744/SEMB.2018.46548  Sayfa 

3.
Hirschsprung Hastalarımızın Genel Değerlendirilmesi ve Laparoskopinin Yeri
Assessment of Patients with Hirschsprung’ Disease and Use of Laparoscopy
Mesut Demir, Melih Akın, Meltem Kaba, Nimetullah Mete Genç, Nihat Sever, Çetin Ali Karadağ, Ali İhsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.84565  Sayfa 

4.
Comparison of Oral Steroids, Macrolides and Combination Therapy in Nasal Polyposis Patients
Comparison of Oral Steroids, Macrolides and Combination Therapy in Nasal Polyposis Patients
Fatih Tetik, Arzu Yasemin Korkut, Kerem Sami Kaya, Irmak Uçak, İrfan Çelebi, Berna Uslu Coşkun
doi: 10.14744/SEMB.2018.40316  Sayfa 

5.
Liken planus hastalarında dislipidemi: Vaka-kontrol çalışması
Dyslipidemia in lichen planus: A case control study
Ezgi Özkur, Ece Uğurer, Ilknur Kıvanç Altunay
doi: 10.14744/SEMB.2018.48108  Sayfa 

6.
3. basamak bir hastanenin acil servisindeki dermatoloji konsültasyonlarının değerlendirilmesi
Evaluation of dermatology consultations in a tertiary care centre emergency service
Ezgi Özkur, İlknur Altunay, Gül Şekerlisoy, Yasemin Erdem
doi: 10.14744/SEMB.2018.72473  Sayfa 

7.
Demir eksikliği anemisi ile yatan hastaların etyolojik değerlendirilmesi
Evaluation of in-patients with iron deficiency anemia in terms of etiology
Aslıhan Çalım, Evren Kanat, Emrah Erkan Mazı, Şuayp Oygen, Umut Karabay, Fatih Borlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.47354  Sayfa 

8.
Dirençli epilepsili hastalarda manyetik rezonans (MR) bulgularının değerlendirilmesi
Evaluation of magnetic resonance (MR) results in resistant epilepsy patients
Fatma Çetinkaya Çat, Mehmet Sait Okan
doi: 10.14744/SEMB.2018.61482  Sayfa 

9.
Pediatrik Parmak Ucu Yaralanmalarının Etiyoloji, Demografik Bilgiler ve Tedavi Açısından İncelenmesi
Evaluation of Pediatric Fingertip Injuries by Means of Etiology, Demographics and Therapy
Ali Özgür Karakaş, Erkan Yüce
doi: 10.14744/SEMB.2018.82788  Sayfa 

10.
Ankilozan Spondilitin Erektil Fonksiyon Üzerindeki Etkisi
Impact of Ankylosing Spondylitis on Erectile Function
İbrahim Halil Erdem, Mazhar Ortac, Emre Salabas
doi: 10.14744/SEMB.2018.49358  Sayfa 

11.
Tonsillofarenjitlerde Antibiyotik Başlama Kararında Semptomlar Yeterli Mi?
Is Symptoms Sufficient In The Decision To Start Antibiotics In Tonsillopharyngitis?
Elif Serap Esen, Memet Taşkın Egici, Güzin Zeren Öztürk
doi: 10.14744/SEMB.2018.01336  Sayfa 

12.
Renal Transplantasyon: Tek Merkez Deneyimi
Kidney Transplantation: Single Center Experience
Ulaş Sözener, Tevfik Eker, Sadık Ersöz
doi: 10.14744/SEMB.2018.09794  Sayfa 

13.
Korozif Özofajit Darlıklarında Geç Dönem Stent Uygulaması: İlk Deneyimlerimiz
Late Intraluminal Stent Application In Strictures Due To Corrosive Esophagitis: Preliminary Experience
Meltem Kaba, Çetin Ali Karadağ, Mesut Demir, Nihat Sever, Melih Akın, Ali İhsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.09634  Sayfa 

14.
Neutrophil Elastase Inhibitor Increases Flap Survival in Experimental Degloving Injuries
Neutrophil Elastase Inhibitor Increases Flap Survival in Experimental Degloving Injuries
Erkan Yüce, Kamuran Zeynep Sevim, Medeni Volkan Kıyak, Kemalettin Yıldız, Dağhan Dağdelen, Fatih Irmak, Semra Karşıdağ, Ülkan Kılıç
doi: 10.14744/SEMB.2018.45077  Sayfa 

15.
Tükürük Bezi Onkositik Lezyonlarında Morfolojik ve İmmünohistokimyasal Bulgular
Oncocytic Lesions of Salivary Glands with Morphological and Immunohistochemical Finding
Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek, Deniz Tunçel, Özlem Ünsal, Fevziye Kabukcuoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.04935  Sayfa 

16.
İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozunda Laparoskopik Piloromiyotomi Deneyimlerimiz
Our Experience on Laparoscopic Pyloromyotomy in Patients with Infantil Hypertrophic Pyloric Stenosis
Meltem Kaba, Çetin Ali Karadağ, Mesut Demir, Nihat Sever, Aydın Ünal, Melih Akın, Ali İhsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.16779  Sayfa 

17.
Çocuk Hastalarda Üst Ekstremite Cerrahisinde Ultrason Rehberliğinde Brakial Pleksus Bloğu Uygulamalarımız
Our Ultrasound Guided Brachial Plexus Block Experiences for Upper Extremity Surgeries in Pediatric Patients
Mustafa Altınay, Hacer Şebnem Türk, Naim Ediz, Mehmet Ali Talmaç, Sibel Oba
doi: 10.14744/SEMB.2018.98958  Sayfa 

18.
Psoriasis Hastalarında Trombosit Sayısı ve Ortalama Trombosit Hacmi
Platelet Count and Mean Platelet Volume in Psoriasis Patients
Ezgi Özkur, Sıla Şeremet, Fatma Şule Afşar, İlknur Altunay, Emel Çalıkoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.69370  Sayfa 

19.
Ekspoze olmuş kalp pillerinin fasyakütan lokal flep yardımı ile kurtarılması
Salvage of the exposed cardiac pacemakers with fasiacutan local flaps
Alper Aksoy, Daghan Dagdelen, Selami Serhat Sirvan
doi: 10.14744/SEMB.2018.16769  Sayfa 

20.
Psoriazisli Hastalarda Uyku Kalitesi ve Olası Etkileyici Faktörlerle İlişkisi
Sleep Quality in Psoriasis Patients and Its Relations with Possible Affecting Factors
Betul Tas, Vasfiye Kabeloglu, Aysun Soysal, Dilek Atakli
doi: 10.14744/SEMB.2018.53189  Sayfa 

21.
Tip 2 diyabetes mellitus tanısında hemoglobin A1c’nin oral glukoz tolerans testi ve açlık plazma glukozu ile uyumu
The compatibility of hemoglobin A1c with oral glukoz tolerans test and fastıng plasma glucose
Elif Güven Çetin, Nazan Demir, Kübra Kalkan, Yüksel Asli Öztürkmen, Perin Nazif, Sümeyra Yildirim Yücelen, Aslihan Çalim, Fatih Borlu, Yüksel Altuntaş
doi: 10.14744/SEMB.2018.97992  Sayfa 

22.
Ampirik antireflü tedavisinin laringofaringeal ve gastroözofageal reflü hastaliği üzerine etkisi
The effect of empiric antireflux treatment over laryngopharyngeal and gastroesophageal reflux disease
Semra Külekçi, Çiğdem Kalaycık Ertugay, Sema Zer Toros
doi: 10.14744/SEMB.2018.55632  Sayfa 

23.
Bazal bolus insülin tedavisi alan tip 2 diyabetiklerde insülin çeşidi ve günlük dozların tedavi başarısına etkisi
The effect of type and daily doses of insulin to treatment success in type 2 diabetes patients who are receiving basal bolus insulin therapy
Yüksel Aslı Öztürkmen, Suna Avci, Aslıhan Çalım, Elif Güven Çetin, Nazan Demir, Emrah Erkan Mazı, Fatih Borlu, Yüksel Altuntaş
doi: 10.14744/SEMB.2018.58234  Sayfa 

24.
Kronik Ürtikerli Hastalarda Etiyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi
The Etiological Evaluation of Patients with Chronic Urticaria
Yasemin Erdem, Ilknur Altunay, Ezgi Özkur, Onur Sivaz
doi: 10.14744/SEMB.2018.98216  Sayfa 

25.
Çocuk Acil Servisinde Bilgisayarlı Beyin Tomografi Çekim Endikasyonunda Nörolojik Muayenenin Önemi
The Importance of Neurological Examination For Computerized Brain Tomography Indication In Pediatric Emergency Room
Nezir Özgün, Hepsen Mine Serin, Ayşegül Cansu, Ai Cansu
doi: 10.14744/SEMB.2018.80457  Sayfa 

26.
Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Homosistein Düzeyinin Grace Skorlamasi İle İlişkisi
The Relation Between Homocysteine Levels In Patients With Acute Coronary Syndrome And Grace Score
Aslıhan Çalım, Fatma Paksoy Turkoz, Yuksel Asli Ozturkmen, Emrah Erkan Mazi, Elif Guven Cetin, Nazan Demir, Fatih Borlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.77864  Sayfa 

27.
Non-alkolik yağli karaciğer hastalarinda insülin direncinin karaciğer hasari ile ilişkisi
The relationship between insulin resistance and liver damage in non-alcoholic fatty liver patients
Elif Güven Çetin, Nazan Demir, Ilker Şen
doi: 10.14744/SEMB.2018.83604  Sayfa 

28.
Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Bilişsel Fonksiyonlar Ve Polinöropati İlişkisi
The relationship between polyneuropathy and cognitive functions in type 2 Diabetes Mellitus patients
Sibel Mumcu Timer, Emin Timer, Nihan Parasız Yükselen, Münevver Çelik Gökyiğit
doi: 10.14744/SEMB.2018.37929  Sayfa 

29.
Üst Ekstremite Yaralanması Olan Hastaların Demografik Özellikleri Ve Ameliyat Sonrası İlk 24 Saatte Yaşananların Retrospektif Analizi
The Retrospective Analysis And The Demographics Of Upper Extremity Injury Patients And Their Problems In The Fırst 24 Hours After Operation
Şükran Öztürk, Kamuran Zeynep Sevim
doi: 10.14744/SEMB.2018.26790  Sayfa 

30.
Geçici iskemik atakli hastalarin gözden geçirilmesi; tani ve takipte bir klinik deneyimi
The review of transient ischemic attack patients; an experience of a clinic about diagnosis and follow-up
Eda Kılıç Çoban, Songül Senadım, Ayşe Yılmaz, Hayriye Küçükoğlu, Ayhan Köksal, Dilek Ataklı, Aysun Soysal
doi: 10.14744/SEMB.2018.20438  Sayfa 

31.
Spontan Pnömotoraks Tedavisinde Torakoskopik Rezeksiyon
Thoracoscopic Resection in the Treatment of Spontaneous Pneumothorax
Mesut Demir, Melih Akın, Meltem Kaba, Şeyma Filiz, Nihat Sever, Çetin Ali Karadağ, Ali İhsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.88310  Sayfa 

32.
Antenatal Steroid Tedavisinin Preterm Bebeklerin Laboratuvar Değerleri Üzerine Etkisi
The effect of antenatal steroid treatment on preterm infants’ early laboratory analysis
Gülsüm Kadıoğlu Şimşek, H. Gozde Kanmaz Kutman, Fuat Emre Canpolat
doi: 10.14744/SEMB.2019.68916  Sayfa 

33.
Baş Boyun Skuamöz Hücreli Kanserlerde Tümör İnfiltre Edici Lenfosit Yoğunluğunun Histopatolojik Parametrelerle Karşılaştırılması ve Prognoz Üzerine Etkisi
Baş Boyun Skuamöz Hücreli Kanserlerde Tümör İnfiltre Edici Lenfosit Yoğunluğunun Histopatolojik Parametrelerle Karşılaştırılması ve Prognoz Üzerine Etkisi
Elif Sari, Taskın Tokat, Özge Tarhan, Huseyin Dağ, Yetkin Zeki Yılmaz, Haydar Murat Yener
doi: 10.14744/SEMB.2019.48208  Sayfa 

34.
Küçük solid renal kitlelerin yönetiminde gereksiz nefron kayıplarını engelleyebilir miyiz? Benign-malign ayrımını öngörmede ek klinik parametreler
Can we avoid the unnecessary loss of nephron in the management of small solid renal masses? Additional clinical parameters to predict benign-malign distinction
Ismail Selvi, Halil Başar
doi: 10.14744/SEMB.2019.95770  Sayfa 

35.
Varfarin Kullanan Hastalarda INR Farkındalığının Ve Hedeflere Ulaşma Oranlarının Belirlenmesi
Determining INR Awareness of the Patients That Use Warfarin And Rates of Achieving Goal
Nazan Demir, Sümeyra Yıldırım Yücelen, Elif Güven Çetin, Kübra Erol Kalkan, Yüksel Aslı Öztürkmen, Esra Demir, Aslıhan Çalım, Fatih Borlu, Yüksel Altuntaş, Sema Basat
doi: 10.14744/SEMB.2019.76993  Sayfa 

36.
Çocuk yoğun bakımda takip edilen adli olguların değerlendirilmesi
Evaluation of forensic cases in pediatric intensive care unit
Sinem Polat, Cem Terece, Ayhan Yaman, Kagan Gurpinar
doi: 10.14744/SEMB.2019.73693  Sayfa 

37.
Baş Ağrısı Olan Çocuk Hastalarımızın Etiyoloji, Klinik, Tetkik ve Proflaksi Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of the Etiology, Clinical Presentation, Findings and Prophylaxis of Children with Headache
Betul Kilic
doi: 10.14744/SEMB.2019.36604  Sayfa 

38.
Guillain barre sendromu: Tek merkez deneyimi
Guillain barre syndrome: a single center experience
Onur Akan, Canan Emir, Cihat Örken, Serap Üçler
doi: 10.14744/SEMB.2019.82598  Sayfa 

39.
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Nozokomiyal Enfeksiyon Etkenleri; 1995 ve 2017 verilerinin karşılaştırması
Nosocomial Infection agents of Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital; Comparison of 1995 and 2017 data
Mehmet Emin Bulut, Ahsen Oncul
doi: 10.14744/SEMB.2019.03271  Sayfa 

40.
Adneksiyal kitlelerin benign ve malign ayrımında malignite risk indeksi 3 ve pelvik kitle skorunun karşılaştırılması
The comparison of pelvic mass score and risk of malignancy index-3 in discrimination of benign and malignant adnexal masses
Aliya Isgandarova, Ayşe Ender Yumru, Suat Karataş, Burcu Dincgez Cakmak, Betul Dundar, Ulku Ayse Turker
doi: 10.14744/SEMB.2019.67299  Sayfa 

41.
Comparison of exit site infection frequency between Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis and Automated Peritoneal Dialysis patients: A single center experience
Comparison of exit site infection frequency between Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis and Automated Peritoneal Dialysis patients: A single center experience
Mustafa Sevinc, Nuri Baris Hasbal, Elbis Ahbap, Yener Koc
doi: 10.14744/SEMB.2019.54837  Sayfa 

42.
High Risk HPV Pozitif, PAP Testi Negatif Vakalarda İlave Bir Sıvı Bazlı Sitoloji Preperatının Sitolojik Tanıya Etkisi
Effects of an Additional Liquid Based Cytology Prepate on Cytological Diagnosis in High Risk HPV Positive, PAP Test Negative Cases
Davut Sahin, Nermin Koc, Meryem Akbas
doi: 10.14744/SEMB.2019.23434  Sayfa 

43.
Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Greft Seçiminin Klinik Sonuç Üzerine Etkileri; Orta Dönem Fonksiyonel Sonuçlarımız
Effects Of Graft Selection In Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction On Clinical Results: Mid-Term Functional Results
Ömer Cengiz, Necdet Demir, Ferdi Dırvar
doi: 10.14744/SEMB.2018.23281  Sayfa 

44.
Plantar fasiit sendromu olan hastalarda denge ve düşme riskinin değerlendirilmesi
Evaluation of balance and fall risk in patients with plantar fasciitis syndrome
Mehmet Ağırman
doi: 10.14744/SEMB.2018.68736  Sayfa 

45.
Diabetik Ve Nondiabetik Hastalarda Kolonoskopi İşlemi Öncesi Ve Sonrasında Kan Glukoz Ölçümü Gerekli Midir?
Is It Necessary To Measure The Blood Glucose Levels Before And After Colonoscopy In Diabetic And Nondiabetic Patients?
Pınar Sayın, Hacer Şebnem Türk, Canan Tülay Işıl, Özgür Bostancı, Mustafa Altınay, Sibel Oba
doi: 10.14744/SEMB.2018.93685  Sayfa 

46.
Missing Patients After Detection of Anti-HCV Positive in a Tertiary University Hospital; Awareness Raising is Necessary for Success to Eradicate HCV
Missing Patients After Detection of Anti-HCV Positive in a Tertiary University Hospital; Awareness Raising is Necessary for Success to Eradicate HCV
Mustafa Zanyar Akkuzu, Orhan Sezgin, Serkan Yaraş, Osman Özdoğan, İbrahim Yılmaz, Enver Ucbilek, Fehmi Ates, Engin Altintas
doi: 10.14744/SEMB.2019.46656  Sayfa 

47.
Doğum sonrası yenidoğan bebeklerde hipoglisemi sıklığı ve hipoglisemi gelişiminde risk faktörleri
Neonatal hypoglycemia incidence and risk factors assessment for hypoglycemia in postnatal period
Ali Bülbül, Semra Bahar, Sinan Uslu, Şehrinaz Sözeri, Lida Bülbül, Evrim Kıray Baş, Ebru Türkoğlu Ünal
doi: 10.14744/SEMB.2019.08634  Sayfa 

48.
Çocuklarda Preseptal Sellülit: Tek Merkez Deneyimi
Preceptal Cellulitis In Pediatrics: A Study Conducted In One Location
Berksu Cürebal, Ayşe Şahin, Nazan Dalgıç
doi: 10.14744/SEMB.2018.75010  Sayfa 

49.
Predictive Factors for Lymph Node Metastasis and Its Effect on Survival in the Early Gastric Cancer Patients with Radical Gastric Resection
Predictive Factors for Lymph Node Metastasis and Its Effect on Survival in the Early Gastric Cancer Patients with Radical Gastric Resection
Emine Ozlem Gur, Serkan Karaisli, Erdinc Kamer, Haldun Kar, Ahmet Naci Emecen, Nese Ekinci, Osman Nuri Dilek, Mehmet Haciyanli
doi: 10.14744/SEMB.2019.30643  Sayfa 

50.
Ortaöğretimdeki çocuklarda metabolik sendrom sıklığı ve metabolik sendrom bileşenlerinin değerlendirilmesi
Prevalence of metabolic syndrome in middle school children and evaluation of components of metabolic syndrome
Gizem Kara Elitok, Nilgün Selçuk Duru, Murat Elevli, Zuhal Aydan, Kubilay Karşıdağ
doi: 10.14744/SEMB.2018.50479  Sayfa 

51.
Primer Hiperparatiroidili Hastalarda Preoperatif Ultrasonografi Ve Sintigrafinin İlk Görüntülemede Patolojik Bezin Lokalizasyonunda Etkinliği
Primer Hiperparatiroidili Hastalarda Preoperatif Ultrasonografi Ve Sintigrafinin İlk Görüntülemede Patolojik Bezin Lokalizasyonunda Etkinliği
Nurcihan Aygun, Adnan Isgor, Mehmet Uludag
doi: 10.14744/SEMB.2019.37097  Sayfa 

52.
Kadın migren hastalarında metabolik sendrom, insülin direnci ve obesite: Vaka-kontrol çalışması
The association between migraine, metabolic syndrome, insulin resistance, and obesity in women: Case-control study
Ruhan Karahan Ozcan, Selen Gür Özmen
doi: 10.14744/SEMB.2018.09582  Sayfa 

53.
Hospitalize Edilen Diyabetik Hastalarda Demografik, Antropometrik Özellikler ve Diyabetik Komplikasyonlar ile Yatış Süresi Arasındaki İlişki
The Relationship Between the, Demographic, Antropometric Future, Diabetic Complications and Duration of Hospitalisation in Hospitalized Diabetic Patients
Mehmet Serdar Yıldız, Yusuf Kayar, Fatih Borlu, Yüksel Altuntaş
doi: 10.14744/SEMB.2018.42103  Sayfa 

OLGU SUNUMU
54.
Geniş Lumbosakral Defektin Reverse Turnover Latissimus Dorsi Kas Flebi ve Bilateral Bipediküllü Flep ile Onarımı: Vaka Sunumu
Closure of Large Lumbosacral Defects With Reverse Turnover Latissimus Dorsi Muscle Flap and Bilateral Fasciocutan Bipedicled Flap: Case Report
Ali Can Gunenc, Kamuran Zeynep Sevim, Yunus Ertaş, Akif Albayrak, Fatih Irmak
doi: 10.14744/SEMB.2018.81542  Sayfa 

55.
Konjenital sifiliz ile prenatal barsak hiperekojenitesi ve nekrotizan enterokolit birlikteliği
Congenital syphilis presenting with prenatal bowel hyperechogenicity and necrotizing enterocolitis
Muhittin Celik, Ali Bulbul, Sinan Uslu
doi: 10.14744/SEMB.2018.22605  Sayfa 

56.
Difüzyon MR; Elastofibroma dorsi’de yeni tanı aracı
Diffusion MR; A new diagnostic tool for elastofibroma dorsi
Uğur Temel, Aslı Gül Akgül, Salih Topçu
doi: 10.14744/SEMB.2018.78309  Sayfa 

57.
Dev Fibroepitelyal Polipler: Neden Bu Kadar Çok Büyüyorlar?
Giant Fibroepithelial Polyps: Why Do They Grow Excessively?
Bilgen Can, Arzu Yıldırım Özlük
doi: 10.14744/SEMB.2018.33603  Sayfa 

58.
Özkıyım Sonucu Gelişen Metformin İlişkili Laktik Asidoz
Metformin-Assocıated Lactic Acidosis Caused By A Suicide Attempt
Habibe Zehra Vural, Ömer Faruk Köseoğlu, Serhat Soylu, Ülkü Aygen Türkmen
doi: 10.14744/SEMB.2018.35582  Sayfa 

59.
Magnetik rezonans inceleme sayesinde menenjit tanısı konulan preseptal sellülit tanılı pediatrik olguların değerlendirilmesi
Evaluation of pediatric preseptal cellulitis cases diagnosed with meningitis by magnetic resonance imaging
Lida Bülbül, Canan Hasbal Akkuş, Nevin Hatipoglu, Figen Bakirtas Palabiyik, Zahide Mine Yazici, Sadık Sami Hatipoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2019.54289  Sayfa 

60.
Dev İnfantil Karaciğer Hemanjiomu: Olgu Sunumu Ve Cerrahi Teknik
Giant Infantile Hepatic Hemangioma: Case Report And Surgical Technique
Mehmet Özgür Kuzdan, Altan Alim, Reyhan Alim, Suleyman Celebi, Seyithan Özaydın, Birgül Karaaslan, Cemile Besik
doi: 10.14744/SEMB.2018.00087  Sayfa 

61.
Yenidoğan Döneminde Anti-c Uyuşmazlığına Bağlı Hemolitik Anemi: Olgu Sunumu
Hemolytic Anemia Due To Anti-c Incompability In The Newborn Period: A Case Report
Ilkay Özmeral Odabaşı, Sinan Uslu, Evrim Kıray Baş, Ali Bülbül, Ebru Türkoğlu Ünal, duygu besnili acar, ahmet Tellioğlu, Mehmet Fatih Ileri
doi: 10.14744/SEMB.2019.10693  Sayfa 

62.
Idiopatik Lumbosakral Nöropati Sendromu: Olgu Sunumu
Idiopathic Lumbosacral Neuropathy Syndrome: Case Report
Aylin Ayyıldız, Beril Doğu, Selda Çiftci, Figen Yilmaz, Banu Kuran
doi: 10.14744/SEMB.2019.45143  Sayfa 

63.
Kalçanın Geçici Osteoporozu: Olgu Sunumu
Transient Osteoporosis of the Hip: A Case Report
Selda Çiftci, Beril Doğu, Rana Terlemez, Figen Yilmaz, Banu Kuran
doi: 10.14744/SEMB.2019.26879  Sayfa 

64.
Neonatal torsiyone over kisti: Olgu sunumu
A case report: Neonatal torsional ovarian cyst
Duygu Besnili Acar, Evrim Kıray Baş, Ali Bülbül, Mesut Demir, Sinan Uslu
doi: 10.14744/SEMB.2018.48154  Sayfa 

65.
Kronik tekrarlayıcı inflamatuar optik nöropati
Chronic relapsing inflammatory optic neuropathy
Ertuğrul Tan Yassa, Berker Bakbak
doi: 10.14744/SEMB.2017.58561  Sayfa 

66.
Çocukluk Çağı Nöropsikiyatrik Bozukluklarında Streptokok Enfeksiyonlarının Önemi
Importance of Streptococci Infections in Childhoood Neuropsychiatric Disorders
Serkan Kırık, Olcay Güngör, Yasemin Kırık
doi: 10.14744/SEMB.2017.65487  Sayfa 

67.
Litobezoar: Nadir Bir Karin Ağrisi Nedeni, Bir Olgu Sunumu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi
Lithobezoar: An Infrequent Cause Of Abdominal Pain, A Case Report And Review Of Literature
Murat Ferhat Ferhatoglu
doi: 10.14744/SEMB.2018.52714  Sayfa 

68.
Çocukta akut apandisiti taklit eden soliter divertikülit olgusu: İntraoperatif tanı
Solitary Cecal Diverticulitis Mimicking Acute Appendicitis in A Child: Intraoperative Diagnosis
Asudan Tugce Bozkurter Cil, Salim Gumus
doi: 10.14744/SEMB.2017.76588  Sayfa 

DERLEME
69.
Bouveret sendromu: Vaka temelli bir derleme; vaka sunumu, tanı yöntemleri ve tedavi yaklaşımları
Bouveret’s syndrome: A case based review; clinical presentation, diagnostics and treatment approaches
Murat Ferhat Ferhatoglu, Abdulcabbar Kartal
doi: 10.14744/SEMB.2018.03779  Sayfa 

70.
Multiple Development of Basal Cell Carcinoma of the Skin – a Comprehensive Review
Multiple Development of Basal Cell Carcinoma of the Skin – a Comprehensive Review
Vladimir Bartos
doi: 10.14744/SEMB.2019.08058  Sayfa 

71.
Akciğer Kanserinde Radyoterapi: Güncel ve Gelecekteki Rolü
Radiotherapy in lung cancer: Current and future role
Esengül Koçak Uzel, Metin Figen, Ömer Uzel
doi: 10.14744/SEMB.2019.25991  Sayfa 

72.
Primer Hiperparatiroidizmin Cerrahi Tedavisinde Temel Cerrahi İlkeler Ve Cerrahi Yöntemler
The Main Surgical Principles and Techniques In the Management of Primary Hyperparathyroidism
Mehmet Uludag, Nurcihan Aygun, Adnan Isgor
doi: 10.14744/SEMB.2019.67944  Sayfa 

LookUs & Online Makale