ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Baskıdaki Makaleler - Şişli Etfal Tıp Bülteni

Baskıdaki Makaleler

ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Demir eksikliği anemisi ile yatan hastaların etyolojik değerlendirilmesi
Evaluation of in-patients with iron deficiency anemia in terms of etiology
Aslıhan Çalım, Evren Kanat, Emrah Erkan Mazı, Şuayp Oygen, Umut Karabay, Fatih Borlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.47354  Sayfa 

2.
Dirençli epilepsili hastalarda manyetik rezonans (MR) bulgularının değerlendirilmesi
Evaluation of magnetic resonance (MR) results in resistant epilepsy patients
Fatma Çetinkaya Çat, Mehmet Sait Okan
doi: 10.14744/SEMB.2018.61482  Sayfa 

3.
Pediatrik Parmak Ucu Yaralanmalarının Etiyoloji, Demografik Bilgiler ve Tedavi Açısından İncelenmesi
Evaluation of Pediatric Fingertip Injuries by Means of Etiology, Demographics and Therapy
Ali Özgür Karakaş, Erkan Yüce
doi: 10.14744/SEMB.2018.82788  Sayfa 

4.
Renal Transplantasyon: Tek Merkez Deneyimi
Kidney Transplantation: Single Center Experience
Ulaş Sözener, Tevfik Eker, Sadık Ersöz
doi: 10.14744/SEMB.2018.09794  Sayfa 

5.
İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozunda Laparoskopik Piloromiyotomi Deneyimlerimiz
Our Experience on Laparoscopic Pyloromyotomy in Patients with Infantil Hypertrophic Pyloric Stenosis
Meltem Kaba, Çetin Ali Karadağ, Mesut Demir, Nihat Sever, Aydın Ünal, Melih Akın, Ali İhsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.16779  Sayfa 

6.
Tip 2 diyabetes mellitus tanısında hemoglobin A1c’nin oral glukoz tolerans testi ve açlık plazma glukozu ile uyumu
The compatibility of hemoglobin A1c with oral glukoz tolerans test and fastıng plasma glucose
Elif Güven Çetin, Nazan Demir, Kübra Kalkan, Yüksel Asli Öztürkmen, Perin Nazif, Sümeyra Yildirim Yücelen, Aslihan Çalim, Fatih Borlu, Yüksel Altuntaş
doi: 10.14744/SEMB.2018.97992  Sayfa 

7.
Bazal bolus insülin tedavisi alan tip 2 diyabetiklerde insülin çeşidi ve günlük dozların tedavi başarısına etkisi
The effect of type and daily doses of insulin to treatment success in type 2 diabetes patients who are receiving basal bolus insulin therapy
Yüksel Aslı Öztürkmen, Suna Avci, Aslıhan Çalım, Elif Güven Çetin, Nazan Demir, Emrah Erkan Mazı, Fatih Borlu, Yüksel Altuntaş
doi: 10.14744/SEMB.2018.58234  Sayfa 

8.
Kronik Ürtikerli Hastalarda Etiyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi
The Etiological Evaluation of Patients with Chronic Urticaria
Yasemin Erdem, Ilknur Altunay, Ezgi Özkur, Onur Sivaz
doi: 10.14744/SEMB.2018.98216  Sayfa 

9.
Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Homosistein Düzeyinin Grace Skorlamasi İle İlişkisi
The Relation Between Homocysteine Levels In Patients With Acute Coronary Syndrome And Grace Score
Aslıhan Çalım, Fatma Paksoy Turkoz, Yuksel Asli Ozturkmen, Emrah Erkan Mazi, Elif Guven Cetin, Nazan Demir, Fatih Borlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.77864  Sayfa 

10.
Non-alkolik yağli karaciğer hastalarinda insülin direncinin karaciğer hasari ile ilişkisi
The relationship between insulin resistance and liver damage in non-alcoholic fatty liver patients
Elif Güven Çetin, Nazan Demir, Ilker Şen
doi: 10.14744/SEMB.2018.83604  Sayfa 

11.
Baş Boyun Skuamöz Hücreli Kanserlerde Tümör İnfiltre Edici Lenfosit Yoğunluğunun Histopatolojik Parametrelerle Karşılaştırılması ve Prognoz Üzerine Etkisi
Baş Boyun Skuamöz Hücreli Kanserlerde Tümör İnfiltre Edici Lenfosit Yoğunluğunun Histopatolojik Parametrelerle Karşılaştırılması ve Prognoz Üzerine Etkisi
Elif Sari, Taskın Tokat, Özge Tarhan, Huseyin Dağ, Yetkin Zeki Yılmaz, Haydar Murat Yener
doi: 10.14744/SEMB.2019.48208  Sayfa 

12.
Küçük solid renal kitlelerin yönetiminde gereksiz nefron kayıplarını engelleyebilir miyiz? Benign-malign ayrımını öngörmede ek klinik parametreler
Can we avoid the unnecessary loss of nephron in the management of small solid renal masses? Additional clinical parameters to predict benign-malign distinction
Ismail Selvi, Halil Başar
doi: 10.14744/SEMB.2019.95770  Sayfa 

13.
Varfarin Kullanan Hastalarda INR Farkındalığının Ve Hedeflere Ulaşma Oranlarının Belirlenmesi
Determining INR Awareness of the Patients That Use Warfarin And Rates of Achieving Goal
Nazan Demir, Sümeyra Yıldırım Yücelen, Elif Güven Çetin, Kübra Erol Kalkan, Yüksel Aslı Öztürkmen, Esra Demir, Aslıhan Çalım, Fatih Borlu, Yüksel Altuntaş, Sema Basat
doi: 10.14744/SEMB.2019.76993  Sayfa 

14.
Çocuk yoğun bakımda takip edilen adli olguların değerlendirilmesi
Evaluation of forensic cases in pediatric intensive care unit
Sinem Polat, Cem Terece, Ayhan Yaman, Kagan Gurpinar
doi: 10.14744/SEMB.2019.73693  Sayfa 

15.
Baş Ağrısı Olan Çocuk Hastalarımızın Etiyoloji, Klinik, Tetkik ve Proflaksi Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of the Etiology, Clinical Presentation, Findings and Prophylaxis of Children with Headache
Betul Kilic
doi: 10.14744/SEMB.2019.36604  Sayfa 

16.
Klinik örneklerden izole edilen Mikobakteri suşlarının hsp65 PCR-RFLP Yöntemi ile identifikasyonu
Identification of Mycobacterial strains isolated from clinical specimens via hsp65 PCR-RFLP method
Ayşe Barış, Banu Bayraktar
doi: 10.14744/SEMB.2019.66587  Sayfa 

17.
Allojenik Kemik İliği Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Kutanöz Graft Versus Host Hastalığının Görülme Oranı, Histopatolojik Özellikleri ve Ayırıcı Tanıları
Incidence, Histopathological Features and Differential Diagnosis of Cutaneous Graft Versus Host Disease in Allogeneic Bone Marrow Transplantation
Uguray Payam Hacisalihoglu, Davut Sahin
doi: 10.14744/SEMB.2019.86729  Sayfa 

18.
RDW Değeri MPS’nin Diagnostik Doğruluğunu Artırabilir mi?
RDW value may increase the diagnostic accuracy of MPS
Şükrü Çetin, Suleyman Sezai Yildiz, Kudret Keskin, Serhat Sığırcı, Ali Bayraktar, İrfan Sahin
doi: 10.14744/SEMB.2019.58159  Sayfa 

19.
Spontan Pnömomediyastinum: 11 olgunun analizi
Spontaneous pneumomediastinum: analysis of 11 cases
Miktat Arif Haberal, Özlem Sengoren Dikis, Erkan Akar
doi: 10.14744/SEMB.2019.34022  Sayfa 

20.
Adneksiyal kitlelerin benign ve malign ayrımında malignite risk indeksi 3 ve pelvik kitle skorunun karşılaştırılması
The comparison of pelvic mass score and risk of malignancy index-3 in discrimination of benign and malignant adnexal masses
Aliya Isgandarova, Ayşe Ender Yumru, Suat Karataş, Burcu Dincgez Cakmak, Betul Dundar, Ulku Ayse Turker
doi: 10.14744/SEMB.2019.67299  Sayfa 

21.
Antenatal Steroid Tedavisinin Preterm Bebeklerin Laboratuvar Değerleri Üzerine Etkisi
The effect of antenatal steroid treatment on preterm infants’ early laboratory analysis
Gülsüm Kadıoğlu Şimşek, H. Gozde Kanmaz Kutman, Fuat Emre Canpolat
doi: 10.14744/SEMB.2019.68916  Sayfa 

22.
Complex Anal Fistula: Long-Term Results of Modified Ligation of Intersphincteric Fistula Tract=LIFT
Complex Anal Fistula: Long-Term Results of Modified Ligation of Intersphincteric Fistula Tract=LIFT
Mustafa Fevzi Celayir, Emre Bozkurt, Nurcihan Aygun, Mehmet Mihmanli
doi: 10.14744/SEMB.2020.89106  Sayfa 

23.
Erişkinlerde nöromonitorizasyon tüpü kullanilan tiroid ve paratiroid vakalarinda glidescope video laringoskopun macintosh laringoskop ile randomize prospektif karşilaştirilmasi
Randomized prospective comparison of glidescope video laringoscope with macintosh laringoscope in adult who underwent thyroid or parathyroid surgery using neuromonitorization
Murat Güneş, Ayse Surhan Cinar, Mehmet Uludag
doi: 10.14744/SEMB.2020.06887  Sayfa 

24.
Bronchial artery embolization, an increasingly used method for hemoptysis; treatment and avoidance Bronchial artery embolization for hemoptysis management
Bronchial artery embolization, an increasingly used method for hemoptysis; treatment and avoidance Bronchial artery embolization for hemoptysis management
Uğur Temel, Aslı Gül Akgül, Sevtap Doğan
doi: 10.14744/SEMB.2020.68870  Sayfa 

25.
Laparoskopik inguinal herni operasyonu uygulanan çocuk hastalarda pozitif basinçli solunum laringeal maske ile uygulanabilir mi?
Can positive-pressure ventilation be administered with laryngeal mask to pediatric patients undergoing laparoscopic inguinal hernia operation?
Hacer Şebnem Türk, Pinar Sayin, Leyla Kılınc, Melih Akin, Abdullah Yildiz, Sibel Oba
doi: 10.14744/SEMB.2020.98623  Sayfa 

26.
Primer Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Video-yardımlı Torakoskopik Lobektomi ile Torakotominin Karşılaştırılması- Tek merkezli çalışma 269 olgu.
Comparison of Video-assisted Thoracoscopic Lobectomy versus Open Thoracotomy for Primary Non Small Cell Lung Cancer - 269 Cases Single Cohort Study
Volkan Erdogu, Hasan Akin, Yasar Sonmezoglu, Ali Cevat Kutluk, Celal Bugra Sezen, Mustafa Vedat Dogru, Ozkan Saydam, Muzaffer Metin
doi: 10.14744/SEMB.2020.60963  Sayfa 

27.
Transforaminal epidural steroid enjeksiyonunun lomber spinal stenozda tanı ve tedavi uygulaması
Diagnosis and Treatment of Transforaminal Epidural Steroid Injection in Lumbar Spinal Stenosis
Ismail Yüce, Okan Kahyaoğlu, Müzeyyen Ataseven, Halit Çavuşoğlu, Yunus Aydin
doi: 10.14744/SEMB.2020.89983  Sayfa 

28.
954 Meme Küçültme Spesmeninin Histopatolojik Bulgularının Tartışılması
Discussion of Histopathological Findings of 954 Breast Reduction Specimens
Soysal Bas, Ali Can Aydın, Çağatay Öner, Ramazan Uçak, Selami Serhat Sirvan, Semra Karşidağ
doi: 10.14744/SEMB.2020.33349  Sayfa 

29.
Cerrahi Öncesi 18 FDG/PET-BT’nin Meme Koruycu Cerrahi sonrasında Adjuvan Radyoterapide Boost Hacminin Belirlenmesinde Etkinliği
Effective of Preoperative 18 FDG / PET-CT in the Determination of Boost Volume in Adjuvant Radiotherapy After Breast-Conserving Surgery
Berrin Inanc, Kubilay Inanc, Begüm Ökten, Özlem Mermut
doi: 10.14744/SEMB.2020.25986  Sayfa 

30.
HIV enfekte hastalarda fQRS ve CD4/CD8 oranı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Evaluation of relationship between fQRS and CD4/CD8 ratio in patients with HIV
Ayşe Şabablı Çetin, Şükrü Çetin, Ilyas Dökmetaş
doi: 10.14744/SEMB.2020.12980  Sayfa 

31.
Sarılık nedeniyle takip edilen yenidoğan hastalarda transkutan bilirubin ölçümü ile total serum bilirubin arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Evaluation of the relationship between transcutaneous bilirubin measurement and total serum bilirubin in neonatal patients followed for jaundice
Fatma Çetinkaya Çat, Abdulkadir Cat, Tuba Cicek, Seda Gulec
doi: 10.14744/SEMB.2020.79837  Sayfa 

32.
Çok düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerde aralıklı ve devamlı beslenmenin büyüme ve taburculuk süresi üzerine etkisi
Intermittent bolus feeding and continuous feeding on growth and discharge time in very low birth weight preterm infants
Melek Selalmaz, Gülzade Uysal, Umut Zubarioglu, Ali Bülbül
doi: 10.14744/SEMB.2020.31549  Sayfa 

33.
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sırasında greftin tibial tesbit öncesi uygulanan siklik egzersizin etkinliği var mıdır?
Is cyclic exercise performed before tibial fixation effective on grafts during anterior cruciate ligament reconstruction?
Burak Günaydin, Yaşar Mahsut Dinçel, Abdulkadir Sarı, Mehmet Ümit Çetin, Cem Sever, Cagatay Tekin, Melih Güney, Yavuz Kabukçuoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2020.07752  Sayfa 

34.
Radyolojik ve histopatolojik bulguları ile erkek meme kanseri
Male breast cancer with radiological and histopathological findings
Cennet Sahin, Burcin Agridag, Deniz Türkyılmaz Mut, Onur Yilmaz, Ramazan Uçak, Cemal Kaya, Canan Tanık
doi: 10.14744/SEMB.2020.01643  Sayfa 

35.
Gebelik süresi 34 hafta altındaki preterm bebeklerin orta dönem nöromotor gelişim sonuçları
Midterm neuromotor development results of preterm babies less than 34 weeks gestational age
Ali Bülbül, Dilek Kabakcı Kaya, Gülperi Yağar Keskin, Gulsen Kose, Lida Bülbül, Gizem Kara Elitok, Ebru Ayyıldız, Evrim Kıray Baş, Sinan Uslu
doi: 10.14744/SEMB.2020.06881  Sayfa 

36.
Çocuklarda Adenotonsillektomi Sonrasi Ağri Kontrolü Için Mometazon Furoat Içeren Nazal Spray Kullanilmasi: Prospektif Kontrollü Çalişma
Nasal Sprays Containing Mometasone Furoate For Relief of Post-Adenotonsillectomy Pain In Children: A Prospective Controlled Study
Özlem Ünsal, Meltem Akpinar, Gulpembe Bozkurt, Pınar Soytaş, Merve Ekici, Bilge Türk, Berna Uslu Coskun
doi: 10.14744/SEMB.2020.75735  Sayfa 

37.
Retrospective evaluation of ileocolic artery and vein diameters according to body mass index in diagnosis of acute appendicitis on multislice computerized tomography
Retrospective evaluation of ileocolic artery and vein diameters according to body mass index in diagnosis of acute appendicitis on multislice computerized tomography
Yahya Baraç, Burcin Agridag, Hüseyin Özkurt
doi: 10.14744/SEMB.2020.35033  Sayfa 

38.
Primer siliyer diskinezili hastalarımızda genotip-fenotip ilişkisi
The relationship between genotype and phenotype in primary ciliary dyskinesia patients
Ayse Ayzit Kilinc, Memnune Nur Çebi, Zeynep Ocak, Haluk Cezmi Cokugras
doi: 10.14744/SEMB.2020.22567  Sayfa 

OLGU SUNUMU
39.
Geniş Lumbosakral Defektin Reverse Turnover Latissimus Dorsi Kas Flebi ve Bilateral Bipediküllü Flep ile Onarımı: Vaka Sunumu
Closure of Large Lumbosacral Defects With Reverse Turnover Latissimus Dorsi Muscle Flap and Bilateral Fasciocutan Bipedicled Flap: Case Report
Ali Can Gunenc, Kamuran Zeynep Sevim, Yunus Ertaş, Akif Albayrak, Fatih Irmak
doi: 10.14744/SEMB.2018.81542  Sayfa 

40.
Magnetik rezonans inceleme sayesinde menenjit tanısı konulan preseptal sellülit tanılı pediatrik olguların değerlendirilmesi
Evaluation of pediatric preseptal cellulitis cases diagnosed with meningitis by magnetic resonance imaging
Lida Bülbül, Canan Hasbal Akkuş, Nevin Hatipoglu, Figen Bakirtas Palabiyik, Zahide Mine Yazici, Sadık Sami Hatipoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2019.54289  Sayfa 

41.
Sublingual Bölgede Anjiyofibrom: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Giant Cell Angiofibroma in Sublingual Area: A Case Report and Review of Literature
Senem Kurt Dizdar, Egehan Salepci, Seyhan Seyhan, Suat Turgut
doi: 10.14744/SEMB.2019.55452  Sayfa 

42.
Yenidoğan Döneminde Anti-c Uyuşmazlığına Bağlı Hemolitik Anemi: Olgu Sunumu
Hemolytic Anemia Due To Anti-c Incompability In The Newborn Period: A Case Report
Ilkay Özmeral Odabaşı, Sinan Uslu, Evrim Kıray Baş, Ali Bülbül, Ebru Türkoğlu Ünal, duygu besnili acar, ahmet Tellioğlu, Mehmet Fatih Ileri
doi: 10.14744/SEMB.2019.10693  Sayfa 

43.
Idiopatik Lumbosakral Nöropati Sendromu: Olgu Sunumu
Idiopathic Lumbosacral Neuropathy Syndrome: Case Report
Aylin Ayyıldız, Beril Doğu, Selda Çiftci, Figen Yilmaz, Banu Kuran
doi: 10.14744/SEMB.2019.45143  Sayfa 

44.
Kalçanın Geçici Osteoporozu: Olgu Sunumu
Transient Osteoporosis of the Hip: A Case Report
Selda Çiftci, Beril Doğu, Rana Terlemez, Figen Yilmaz, Banu Kuran
doi: 10.14744/SEMB.2019.26879  Sayfa 

45.
Hipertrofik pilor stenozu tanılı bir smith lemli opitz sendromu olgusu
A Case of Smith Lemli Opitz Syndrome Diagnosed with Hypertrophıc Ploric Stenosis
Nurbanu Bilgin, Elif Ece Eren, Nafiye Urganci, Gulsen Kose
doi: 10.14744/SEMB.2020.34651  Sayfa 

DERLEME
46.
Pheochromocytoma and paraganglioma: from clinical findings to diagnosis
Pheochromocytoma and paraganglioma: from clinical findings to diagnosis
Nurcihan Aygun, Mehmet Uludag
doi: 10.14744/SEMB.2020.14826  Sayfa 

LookUs & Online Makale