ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Solar lentigolarda Er: YAG lazer tedavisinin etkinliğinin retrospektif analizi: Klinik gözlemlerimiz [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-46548 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.46548

Solar lentigolarda Er: YAG lazer tedavisinin etkinliğinin retrospektif analizi: Klinik gözlemlerimiz

Ezgi Aktaş Karabay, Neslihan Fişek İzci
Department of Dermatology and Venereology, Bahçeşehir University Medicalpark Göztepe Hospital, İstanbul, Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı Erbium-doped yttrium aluminium garnet (Er: YAG) lazerin solar lentigo tedavisinde etkinliğini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Er: YAG lazer ile tedavi edilen hastalar ile retrospektif çalışma düzenlendi. Tedavi öncesinde çok sayıda solar lentigosu olan 14 hasta çalışmaya dahil edildi. Tedavi parametreleri ve izlenen yan etkiler kaydedildi. Bağımsız bir dermatolog tarafından klinik iyileşme değerlendirildi, hastalar da tedavi sonuçları ile ilgili memnuniyetlerini derecelendirdi.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 41.07±7.16 (yıl) idi. Her hastaya uygulanan tedavi seasn sayısı ortalaması 1.79±1.05 idi. Son değerlendirmede 8 hastada (% 57.1) mükemmel iyileşme t (%76–100 gerileme) izlenirken, 5 hastada (%35.7) iyi derecede iyileşme (%51-75 gerileme) izlendi. On hasta (% 71.4) tedavi sonuçlarından çok memnun, 4 hasta (%28.5) memnun idi. Tedaviye bağlı hiçbir yan etki izlenmedi.
Sonuç: Solar lentigolarda Er: YAG lazer tedavisi etkili ve güvenli bir yöntem olabilir.

Anahtar Kelimeler: Erbium: YAG lazer, lentigo, tedavi

A retrospective analysis of Er: YAG laser treatment in solar lentigines: Our clinical observations

Ezgi Aktaş Karabay, Neslihan Fişek İzci
Department of Dermatology and Venereology, Bahçeşehir University Medicalpark Göztepe Hospital, İstanbul, Turkey

Objective: To investigate the efficacy of erbium-doped yttrium aluminium garnet (Er: YAG) laser in the treatment of solar lentigines.
Methods: A retrospective study was conducted on patients treated with only Er: YAG laser. 14 patients with multiple solar lentigines before treatment were included. Treatment parameters and all side effects were recorded. One independent, blinded dermatologist evaluated the clinical improvement and the patients also scored their satisfaction degree with the treatment.
Results: Mean age of the patients was 41.07±7.16 years. Number of mean treatment session for each patient was 1.79±1.05. At the final visit, excellent improvement (76–100% clearance) was reached in 8 (57.1%) patients, while good improvement (51-75% clearence) was achieved in 5 (35.7%) patients. Ten patients (71.4%) were very satisfied and 4 (28.5%) were satisfied with the results of the treatment. No side effects occurred.
Conclusion: Er: YAG laser treatment may be an effective and safe optional modality for solar lentigines.

Keywords: Erbium: YAG laser, lentigo, therapySorumlu Yazar: Ezgi Aktaş Karabay
LookUs & Online Makale