ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Çocuk Hastalarda Üst Ekstremite Cerrahisinde Ultrason Rehberliğinde Brakial Pleksus Bloğu Uygulamalarımız [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-98958 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.98958

Çocuk Hastalarda Üst Ekstremite Cerrahisinde Ultrason Rehberliğinde Brakial Pleksus Bloğu Uygulamalarımız

Mustafa Altınay1, Hacer Şebnem Türk2, Naim Ediz2, Mehmet Ali Talmaç3, Sibel Oba2
1Ceylanpınar Devlet Hastanesi Ameliyathanesi Ceylanpınar/Şanlıurfa
2Şişli Etfal Hastanesi Merkezi Ameliyathanesi
3Şişli Etfal Hastanesi Ortopedi Servisi

Amaç
Brakial pleksus blokları çocuk hastalarda üst ekstremite ameliyatlarında en etkin analjezi ve anestezi yöntemidir. Son yıllarda brakial pleksus bloklarının ultrason eşliğinde yapılması pnömotoraks, intravasküler enjeksiyon, sinir hasarı gibi büyük komplikasyonları ve işlem başarısızlığı oranını azaltmıştır. Ancak özellikle çocuk hastalarda brakial pleksus bloklarıyla ilgili çalışmalar yetersiz sayıdadır. Biz çalışmamızda, kliniğimizde ultrason eşliğinde brakial pleksus bloğu uygulanan çocuk hastaların verilerini geriye dönük inceleyerek, bu hasta grubunda brakial pleksus bloğunun etkinliğini ve güvenliğini tartışmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem
Ocak 2015- Ocak 2017 tarihleri arasında kliniğimizde ultrason eşliğinde brakial pleksus bloğu uygulanan çocuk hastaların verileri geriye dönük incelendi. Demografik verileri, tanıları, işlem ve ameliyat süreleri, kullanılan ilaçlar, motor ve sensoriyel blok süreleri kaydedildi.
Bulgular
Ocak 2015- Ocak 2017 tarihleri arasında kliniğimizde ultrason eşliğinde üst ekstremite periferik sinir bloğu uygulanan çocuk hasta sayısı 24’tü. Bu hastaların 15’inde supraklavikular, 9’unda infraklavikular blok uygulanmış. Hastaların yaş ortalaması 9,6±3,12 idi. E/K oranı 14/10’du. İşlem süresi ortalaması supraklavikular blok uygulanan hastalarda 9,54±2,14 dakika, infraklavikular blok uygulanan grupta 12,9±2,8 dakikaydı. Operasyon süreleri ortalama 64±13,6 dakikaydı. Lokal anestezik olarak 21 hastada bupivakain+lidokain, 3 hastada bupivakain kullanılmış, 8 hastada adjuvan eklenmiş. İşlem 12 hastada genel anestezi altında, 12 hastada sedasyon altında uygulanmış. Ortalama motor blok süresi supraklavikular blok uygulanan hastalarda 7,5±2 saat, infraklavikular blok uygulanan hastalarda 7,4±1,5 saat idi. Ortalama sensoriyel blok süresi supraklavikular blok uygulanan hastalarda 10,5±1,7 saat, infraklavikular blok uygulanan hastalarda 10,45±1,15 saat idi. Adjuvan eklenen hastaların ortalama motor blok süresi 7,7 ±0,5 saat, sensoriyel blok süresi 11,12±1,1 saatti. Hastaların hiçbirinde işlem esnasında, intraoperatif ve postoperatif takipte komplikasyon görülmemiş.
Sonuç
Çocuk hastalarda ultrason eşliğinde yapılan brakial pleksus blokları uzun analjezi süresi sağlamaları ve düşük komplikasyon oranları ile etkin ve güvenlidir. Bu konuda daha geniş hasta sayısı olan prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Ultrason, Brakial Pleksus Bloğu, Çocuk Hasta

Our Ultrasound Guided Brachial Plexus Block Experiences for Upper Extremity Surgeries in Pediatric Patients

Mustafa Altınay1, Hacer Şebnem Türk2, Naim Ediz2, Mehmet Ali Talmaç3, Sibel Oba2
1Ceylanpınar Devlet Hastanesi Ameliyathanesi Ceylanpınar/Şanlıurfa
2Şişli Etfal Hastanesi Merkezi Ameliyathanesi
3Şişli Etfal Hastanesi Ortopedi Servisi

Objective
Brachial plexus block is the most effective analgesia and anesthesia procedure for the upper extremity surgeries in pediatric patients. In recent years ultrasound guidance for this
procedure has reduced the fail and complications like pneumothorax, intravascular injection
and nerve damage. However the number of studies about brachial plexus block is not enough particularly in pediatric patients. In our retrospective study we aimed to discuss the effectivity and safety of brachial plexus blocks in pediatric patients after review our data.
Material and Methods
We retrospectively reviewed the data of pediatric patients has ultrasound guided brachial block in our clinic at January 2015- January 2017 period. We recorded the demographic datas, diagnosis, anesthesia and surgery times, medications, motor and sensorial block periods.
Results
The number of pediatric patients who had benn performed brachial plexus block was 24 at January 2015- January 2017. 15 of them supraclavicular and 9 were infraclavicular. Median age was 9,6 ± 3,12; male/female ratio was 14/10. Median procedure time was 9,54±2,14 minutes for supraclavicular block and 12,9±minutes for infraclavicular block. Surgery period was 64±13,6 minutes. As a local anesthetic bupivacain had been used for 3 patients, bupivacain+lidocain combination had been used for 21patients and adjuvant had been added for 8 patients. The block prosedure had been performed under general anesthesia in 12 patients and sedation in 8 patients. Median motor block period was 7,5±2 hours in patients with supraclavicular block and 7,4±1,5 hours in infraclavicular block. Median sensorial block period was 10,45±1,7 hours in supraclavicular block and 10,5±1,7 hours in infraclavicular block. Median motor block period was 7,7 ±0,5 hours and sensorial block period was 11,12±1,1 hours in patients added adjuvant. There was no complications at procedure, surgery and postoperative
period.
Conclusions
Ultrasound guided brachial plexus block in pediatric patients is effective and safe because analgesia and anesthesia period were long enough with less complication. But we need
prospective studies in this area with much more patients.

Keywords: Ultrasound, brachial plexus blocks, pediatric patientSorumlu Yazar: Mustafa Altınay
LookUs & Online Makale