ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Psoriasis Hastalarında Trombosit Sayısı ve Ortalama Trombosit Hacmi [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-69370 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.69370

Psoriasis Hastalarında Trombosit Sayısı ve Ortalama Trombosit Hacmi

Ezgi Özkur1, Sıla Şeremet2, Fatma Şule Afşar3, İlknur Altunay1, Emel Çalıkoğlu4
1SBÜ, Şişli Etfal EAH, Dermatoloji departmanı
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji departmanı
4SBÜ, Şişli Etfal EAH, Dermatoloji departmanı; KKTC Yakın Doğu Üniversitesi, Dermatoloji ABD

Amaç: Psoriasis, kronik, inflamatuar, immun aracılı bir cilt hastalığıdır ve trombositler patofizyolojisinde rol oynadığı bilinmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda MPV (ortalama trombosit hacmi), trombosit aktivasyonunun bir belirteci olarak kabul edilmektedir. Biz çalışmamızda psoriasis hastalarının MPV ve trombosit düzeylerini, sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırmayı ve bunu hastalık şiddetiyle korele etmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem(ler): Yirmi sekiz psoriasis ve yaş ve cinsiyet olarak eşlenmiş 30 sağlıklı kontrol hastasının dahil edildiği bir vaka-kontrol çalışması dizayn ettik. Her iki grupta hematoloji parametreleri, sedimentasyon hızını ölçerek grupları arasında karşılaştırdık ve bu değerleri ayrıca hasta grubunda PAŞİ (Psoriasis Alan Şiddet İndeksi) skorlarıyla korelasyonunu değerlendirdik. İstatistiksel analiz SPSS (Versiyon 15.0) kullanılarak yapıldı. PAŞİ ve diğer parametreler arasındaki ilişki için Spearmen Korelasyon Analizi kullanıldı.
Bulgular: MPV ve trombosit sayısı psoriasis grubunda sağlıklı kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p=0,012, p=0,015). Ayrıca trombosit sayısıyla PAŞİ skorları arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı(r=0,424, p=0,025). Sedimentasyon hızı ise gruplar arasında farklı değildi.
Sonuç(lar): Literatürde bildirilen psoriasis ile hematolojik parametrelerin ilişkisini ortaya koymaya yönelik çalışmaların sonuçları, birbirleriyle çelişkilidir. Biz MPV ve trombosit sayısını psoriasisli hastalarda yüksek saptadık ve sonuçlarımız psoriasisin patogenezinde trombositlerin rol oynadığını destekler niteliktedir ve ileride tedavi sonuçlarının takibinde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: psoriasis, ortalama trombosit hacmi, trombosit, Psoriasis Alan Şiddet İndeksi

Platelet Count and Mean Platelet Volume in Psoriasis Patients

Ezgi Özkur1, Sıla Şeremet2, Fatma Şule Afşar3, İlknur Altunay1, Emel Çalıkoğlu4
1SBÜ, Şişli Etfal EAH, Dermatoloji departmanı
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji departmanı
4SBÜ, Şişli Etfal EAH, Dermatoloji departmanı; KKTC Yakın Doğu Üniversitesi, Dermatoloji ABD

Objective: Psoriasis is a chronic inflammatory, immune-mediated disease and it’s known that platelets have an important role in pathomechanisms of psoriasis. Recent studies showed that MPV (mean platalet volume) can be use as a marker of platalet activation. We aimed to investigate MPV level and platalet count in psoriasis patients and its association with disease severity.
Material and Method(s): We designed a case control study with 28 psoriasis patients and age and sex matched 30 healthy controls. Haematologic parameters and sedimentation rates compared between groups. These parameters also corelated with PASI (Psoriasis Area and Severity Index) score. The data was statistically analysed using SPSS software (Version 15.0). Spearman Rank Correlation was used to find the correlation between PASI and other parameters.
Results: MPV and platelet count were significantly higher in patients with psoriasis than controls (p=0,012, p=0,015). Also platelet count was showed positive corelation with PASI scores (r=0,424, p=0,025). Sedimentation rate wasn’t statistically different between groups.

Conclusion: There are many conflicting results about corelation of haematologic parameters and psoriasis. We found MPV and platalet counts higher in psoriasis group which shows that platelets plays an important role in pathomechanism of psoriasis and may be helpful in assesing treatment outcomes. (SETB-2018-04-053)

Keywords: psoriasis, mean platelet volume, platelet, Psoriasis Area and Severity IndexSorumlu Yazar: Ezgi Özkur, Türkiye
LookUs & Online Makale