ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Myometrial invazyonu yarıdan az olan endometrium kanserlerinde histolojik tipe göre uterusun dışına tümör yayılımının araştırılması [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-55770 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.55770

Myometrial invazyonu yarıdan az olan endometrium kanserlerinde histolojik tipe göre uterusun dışına tümör yayılımının araştırılması

Alpaslan Kaban1, Samet Topuz2, Baki Erdem3, Hamdullah Sözen2, Yavuz Salihoglu2
1İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hast ve Doğum.
2İstanbul Tıp Fakultesi Kadın Hast ve Doğum.
3Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hast ve Doğum.

Amaç: Myometriuma invazyon oranı %50 den az olan non-endometrioid endometrial tümörlerin ekstra uterin metastaz oranlarını araştırmak
Yöntemler: 2005-2015 yılları arasında iki jinekolojik onkoloji merkezinde endometrial kanser nedeniyle opere edilen hastalar klinik arşivlerden tarandı. Çalışmaya dahil etme kriterleri seröz, berrak hücre, undiferansiye veya karsinosarkom histolojileri ve yarıdan az miyometriyal invazyon idi. Her histolojik tip adneksiyal metastaz, lenf nodu metastazı (pelvik / paraaortik) ve omental metastaz için analiz edildi.
Bulgular: Medyan yaşı 64 (34-72) olan toplam 116 hasta incelendi. Hastaların 57'si seröz (% 49.1), 29'u berrak hücreli (% 25.0), 27'si karsinosarkom (% 23.3), 3'ü (% 2.6) ise andiferansiye histolojik tipteydi. 15 hastada (% 12.9) adneksal metastaz (over / tuba), 10 hastada nodal metastaz (% 8.6) ve 15 hastada (% 12.9) omental metastaz saptandı. Adneksiyal metastaz oranları seröz tip için % 14, berrak hücre tipi için % 10 ve karsinosarkom için % 11 olarak hesaplandı. Omental metastaz oranları seröz tip için % 11, berrak hücre tipi için% 17 ve karsinosarkom için% 15 idi. Ekstra peritoneal nodal metastaz oranları seröz tip için% 12, berrak hücre tipi için % 7 ve karsinosarkom için% 4 olarak hesaplandı.
Sonuç: Bu çalışmaya göre erken dönemde bile seröz, berrak hücreli veya karsinosarkom tiplerinde omental metastaz veya adneksal metastaz oranları yüksektir. Bununla birlikte, karsinosarkomdaki lenf nodu metastazı daha düşük görünmektedir. Bu hastalar için miyometriyal invazyonun derinliğine bakılmaksızın kapsamlı bir evreleme ameliyatı planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Endometrial kanser, myometrial invazyon, ekstrauterin metastaz

Investigation of extra-uterine tumor dissemination of endometrial cancers with myometrial invasion less than 50% according to hystologic subtypes

Alpaslan Kaban1, Samet Topuz2, Baki Erdem3, Hamdullah Sözen2, Yavuz Salihoglu2
1İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hast ve Doğum.
2İstanbul Tıp Fakultesi Kadın Hast ve Doğum.
3Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hast ve Doğum.

Aim: To investigate the rates of extra-uterine metastases of non-endometrioid endometrial tumors limited to the half of the myometrium
Material and Methods: Patients operated for endometrial cancer between 2005 -2015 in two gynecologic oncology centers were screened from clinical archives. The inclusion criteria were serous, clear cell, undifferentiated or carcinosarcoma histologies and less than half myometrial invasion. Each histological type was analyzed for adnexial metastasis, lymph node metastasis (pelvic / paraaortic) and omental metastasis.
Results: A total of 116 patients with median age of 64 (34-72) were examined. Of the patients, 57 were serous (49.1%), 29 were clear cell (25.0%), 27 were carcinosarcoma (23.3%) and 3 (2.6%) were undifferentiated histologic type. Adnexal metastasis (over / tuba) was detected in 15 patients (12.9 %), nodal metastasis in 10 patients (8.6%), and omental metastasis in 15 patients (12.9%). The rates of adnexial metastases were calculated as 14% for serous type, 10% for clear cell type and 11% for carcinosarcoma. Omental metastasis rates were 11% for serous type, 17% for clear cell type and 15% for carcinosarcoma. The rates of extra-peritoneal nodal metastases were calculated as 12% for serous type, 7% for clear cell type and 4% for carcinosarcoma.
Conclusion: According to this study, the rates of extra-uterin metastasis are high for serous, clear cell or carcinosarcoma types even in the early period. However, the lymph node metastasis in the carcinosarcoma seems to be lower. A comprehensive staging surgery should be planned for these patients, regardless of the depth of myometrial invasion.

Keywords: Endometrial cancer, myometrial invasion, extrauterin metastasisSorumlu Yazar: Alpaslan Kaban
LookUs & Online Makale