ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Konjestif kalp yetmezliğinde meydana gelen düşük seviyeli miyokardiyal hasarın tespitinde kardiyak Troponin I kullanmanın gerçekten bir değeri var mıdır? [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-45336 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.45336

Konjestif kalp yetmezliğinde meydana gelen düşük seviyeli miyokardiyal hasarın tespitinde kardiyak Troponin I kullanmanın gerçekten bir değeri var mıdır?

Göktuğ Şirin1, Fatih Borlu2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı, Kocaeli
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Amaç: Konjestif kalp yetersizliği artan insidans ve prevalans oranına sahip bir kalp hastalığıdır. Genellikle miyokardiyal hasarı saptamak için kullanılan CK-MB, kalp yetmezliği durumunda meydana gelen, nispeten düşük seviyedeki miyokardiyal hasarın saptanmasında duyarsızdır. Miyokardiyal hasarın tanımlanması için çok daha hassas ve spesifik olan kardiyak troponinlerin kullanımı yaygın uygulamaya girmiş ve çok düşük seviyedeki miyokard hasarının tespitine izin vermiştir. Çalışmamızda, gerçek yaşam koşullarında, konjestif kalp yetmezliğinde meydana gelen düşük seviyeli miyokardiyal hasarı tespit etmek için, kardiyak troponin I'in (cTnI) kullanılıp kullanılamayacağını kontrol etmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışma grubu (Grup I) konjestif kalp yetmezliği semptomları olan 50 hastadan oluşuyordu ve kontrol grubu (Grup II) Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi tüm acil servis ve iç hastalıkları polikliniklerinde normal olarak değerlendirilen 20 hastadan oluşuyordu. Hastalar ve kontrol grubu prospektif olarak çalışmaya alındı. Konjestif kalp yetmezliği tanısında Framingham kriterleri kullanıldı. New York Kalp Derneği'ne göre hastaların fonksiyonel kapasiteleri (Grup I) belirlendi. Grup I, kalp yetersizliği derecesine göre, fonksiyonel kapasite sınıf II, grup A; Fonksiyonel kapasite sınıf III, grup B ve fonksiyonel kapasite sınıf IV, Grup C, olmak üzere sırasıyla üç alt gruba ayrıldı. Girişin ilk gününde CK-MB ve cTnI düzeyleri ölçüldü ve niceliksel olarak belirlendi. Bu üç grup arasında ve çalışma grubu ile kontrol grubu arasında cTnI düzeyleri karşılaştırıldı. Tüm olguların genel durumu stabilize olduktan sonra ekokardiyografik incelemeleri gerçekleştirildi. Ejeksiyon fraksiyonu (EF) ve cTnI arasındaki ilişkiyi araştırmak için lineer regresyon analizi yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya yaşları 45-85 arasında değişen, 32'si erkek 18'i kadın olmak üzere toplam 50 hasta, yaşları 43-75 arasında olan, 12'si erkek, 8'i kadın olmak üzere toplam 20 kontrol vakası alındı. cTnI değeri Grup I'de 0.084 0.07 ng / mL ve Grup II'de 0.018 ± 0.012 ng / mL idi (p = 0.0001). Ortalama cTnI değerleri, sırasıyla grup A, grup B ve grup C’de, 0.047±0.016 ng/mL, 0.080±0.048 ng/mL ve 0.175±0.102 ng/mL olarak ölçüldü. Subgruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Grup A, Grup B ve Grup C'deki EF (%) değerleri sırasıyla 38.6 ± 3.5, 30.9 ± 4.6, 22.8 ± 3.3 ve Grup I ve Grup II'de sırasıyla 32.4 ± 6.9, 60.9 ± 4.3 idi. Grup I ve II arasındaki fark ile grup A ve B ve C arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlıydı. Doğrusal regresyon analizi yapıldığında EF ile cTnI (r: -0.66) arasında ters bir ilişki bulunduğu görüldü (p = 0.0001).
Sonuç: Fonksiyonel kapasite kötüleştikçe, cTnI serum seviyelerinin arttığını gözledik. Bu artış, kalp yetmezliğinin tanısında kullanılabileceğini düşündürür tarzda, ejeksiyon fraksiyonu değerleri ile ters orantılıydı (%). Literatürdeki diğer çalışmalarla uyumlu olan sonuçlarımız, cTnI düzeylerinin, kalp yetmezliğinin şiddetinin değerlendirilmesinde yararlı bir belirteç olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak troponin I, troponinler, kalp yetmezliği

Is There Really Any Value of Using Cardiac Troponin I in The Detection of Low-Level Myocardial Damage That Occurs in Congestive Heart Failure?

Göktuğ Şirin1, Fatih Borlu2
1Deparment of Internal Medicine, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey
2Deparment of Internal Medicine, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objective: Congestive heart failure is a heart disease with an increasing incidence and prevalence rate. CK-MB which is generally used in detection of myocardial damage is insensitive for detection of relatively low levels of myocardiyal damage occurring in the setting of heart failure. Utilization of cardiac troponins which are far more sensitive and specific for identification of myocardial damage have come in to common use and allowed detection of even minute amounts of myocardial damage. In our study, we aimed that to check whether cardiac troponin I (cTnI) can be used to detect low-level myocardial damage that occurs in congestive heart failure in real life conditions.
Methods: Fifty patients with congestive heart failure symptoms (Group I) and 20 patients who were evaluated as normal (Group II) were included in the study, prospectively. Group I were divided into three subgroups according to the degree of heart failure pursuant to New York Heart Association as patients with functional capacity class II, group A; functional capacity class III, group B and functional capacity class IV, Group C, respectively. On the first day of admission, CK-MB and cTnI levels were measured and determined quantitatively. cTnI levels were compared between these three groups and between group I and II, also. Linear regression analysis was performed to investigate the relationship between Ejection fraction (EF) and cTnI.
Results: cTnI value was 0.084 0.07 ng / mL in Group I; and 0.018 ± 0.012 ng / mL in Group II (p = 0.0001). The mean cTnI values were 0.047 ± 0.016 ng / mL, 0.080 ± 0.048 ng / mL and 0.175 ± 0.102 ng / mL in group A, group B and group C, respectively. The difference between the subgroups was statistically significant. In addition, ıt was seen that there was a significant difference in terms of EF (%) values between group I and II and between group A, B and C, also. When linear regression analysis was performed an inverse relationship was found between EF and cTnI (r: -0.66) (p = 0.0001).
Conclusion: We observed that as the severity of heart failure increased cTnI serum levels increased. This increase was inversely related to ejection fraction values (%), suggesting that it could be used in the diagnosis of heart failure. Our results which are in accordance with the other studies in literature indicate that cTnI levels can be used as a useful marker in evaluation of severity of the heart failure.

Keywords: Cardiac troponin I, troponins, heart failureSorumlu Yazar: Göktuğ Şirin, Türkiye
LookUs & Online Makale