ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Primer perkütan girişim öncesi entübe olan ST segment yükselmeli miyokart enfarktüslü hastaların hastane içi sonuçları: Üçüncü basamak merkez tecrübesi [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-00878 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.00878

Primer perkütan girişim öncesi entübe olan ST segment yükselmeli miyokart enfarktüslü hastaların hastane içi sonuçları: Üçüncü basamak merkez tecrübesi

Suleyman Sezai Yildiz, Serhat Sığırcı, Ahmet Gurdal, Kudret Keskin, Hakan Kilci, Güneş Melike Doğan, Turgun Hamit, Kadriye Kilickesmez
Department of Cardiology, University of Health Sciences, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Amaç: Solunum yetmezliği ile komplike olan ST segment yükselmeli miyokard infarktüsü (STEMI) hastane içi ve hastane dışı artmış istenmeyen kardiyovasküler olaylarla (KVO) birliktedir. Çalışmamızda, üçüncü basamak merkezimizde STEMI tanısı ile kabul edilmiş ve entübe edilmiş hastaların hastane içi sonuçlarını ve etki eden faktörleri analiz etmeyi amaçladık.
Yöntem: Mayıs 2017 ile Ocak 2019 arasında acil servisde akut ST segment elevasyonlu MI tanısı alan 592 hasta retrospektif tarandı. Primer PKG öncesinde, acil servis veya ambulansda kardiyak arrest nedeniyle entübe edilen hastalar ile entübe edilmeyen hastalar biyokimyasal, kardiyovasküler risk faktörleri, anjiografik özellikleri ile karşılaştırıldı. İstenmeyen KVO, hastane içi ölüm, serebrovasküler inme ve akut stent trombozu olarak tanımlandı.
Bulgular: Entübe olan 60 hasta (%70 erkek, ortalama yaş 63.6 ±14.0) ve entübe olmayan 532 hasta (%81 erkek, ortalama yaş 60.2 ±12.1) çalışmaya dahil edildi. Gruplar arasında anjiografik özellikler benzerdi. Entübe olan hastaların %43,3’de, entübe olmayan hastaların %3.6’sında istenmeyen KVO meydana geldi. Çok değişkenli analizde, yaş (OO: 1.065, p<0.001), serum laktat düzeyi (OO: 1.308, p<0.001) ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (SVEF) (OO: 0.946, p<0.001) entübe olan STYME hastaların hastane içi istenmeyen KVO’ların bağımsız öngördürücüsü olarak tespit edildi.
Sonuç: Tek merkezli çalışmamız, STYME’lü her 10 hastadan birinin entübe edildiğini, entübe olan 10 hastadan yaklaşık dördünün hastane içi istenmeyen olaylara sahip olduğunu gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Hastane içi sonuçlar, entübe hastalar, STYME.

In-hospital Outcomes of Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction who were Intubated before Primary Percutaneous Intervention: A tertiary center experience

Suleyman Sezai Yildiz, Serhat Sığırcı, Ahmet Gurdal, Kudret Keskin, Hakan Kilci, Güneş Melike Doğan, Turgun Hamit, Kadriye Kilickesmez
Department of Cardiology, University of Health Sciences, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objective: ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI), which is complicated by respiratory failure, is associated with increased in-hospital and out-of-hospital adverse cardiovascular events (CVE). In our study, we aimed to analyze the in-hospital outcomes and the factors affecting outcomes of intubated patients who were diagnosed with STEMI at our tertiary care center.
Methods: Between May 2017 and January 2019, 592 patients with acute STEMI in the emergency department were retrospectively reviewed. Patients who were intubated due to cardiac arrest in the emergency room or ambulance prior to primary PCI and who were not intubated were compared with cardiovascular risk factors, biochemical and angiographic characteristics. Advers CVE was defined as in-hospital death, cerebrovascular stroke and acute stent thrombosis.
Results: Sixty patients (70% male, mean age 63.6 ± 14.0) with intubated and 532 patients (81% male, mean age 60.2 ± 12.1) without intubated were included in our study. Angiographic features were similar between the groups. In 43.3% of intubated patients and in 3.6% of non-intubated patients occured advers CVE. In multivariate analysis, age (Odds ratio [OR]: 1.065, p <0.001), serum lactate level (OR: 1.308, p <0.001) and left vetricle ejection fraction (OO: 0.946, p <0.001) was detected independent predictors of in-hospital advers CVE in intubated patients with STEMI.
Conclusion: Our single-center study showed that 1 in 10 patients hospitalized with STEMI were intubated, and approximately 4 in 10 patients intubated with STEMI had in-hospital adverse events.

Keywords: In-hospital outcomes, intubated patients, STEMI.Sorumlu Yazar: Suleyman Sezai Yildiz
LookUs & Online Makale