Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

13 - Postmenopozal kadın hastada overde sklerozan stromal tümör: Olgu sunumu

Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek, Ahu Gülçin Sarı, Fevziye Kabukcuoğlu

Amaç: Overin sklerozan stromal tümörü, over tümörleri içinde oldukça nadir, benign karakterli en sık 2.- 3. dekatta görülen bir tümördür. 54 yaşında karında şişlik şikayetiyle ile başvuran, uni-lateral overin sklerozan tümörü tanısı alan olguya ait klinik, histopatolojik ve immunohistokimyasal bulgular literatür eşliğinde sunulmuştur.

Olgu: Histopatolojik olarak fokal skleroz alanları içeren ödemli stromanın oluşturduğu psödolobüler görünüm, heterojen hücre populasyonu ve belirgin vaskülarizasyon ile karakterize lezyon izlendi.

Sonuç: Overin sklerozan stromal tümörü, en sık 2.- 3. dekatta görülür ancak postmenopozal hastalarda da rastlanılabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Benign, over, sklerozan stromal tümör

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni