Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - Neonatal sepsisli olguların retrospektif değerlendirilmesi ve etkenlerin antibiyotik direnci

Abdurrahman Avar Özdemir, Yusuf Elgörmüş

Amaç: Bu çalışma yenidoğan servisinde tedavi gören sepsis tanılı bebeklerin demografik özelliklerini, risk faktörlerini, etken mikroorganizmaları ve antibiyotik dirençlerini saptamak amacı ile gerçekleştirildi.

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde Mayıs 2014 ile Mayıs 2015 tarihleri arasında sepsis tanısı ile yatan ve takip edilen 121 bebek retrospektif olarak değerlendirildi. Olgular cinsiyet, doğum ağırlığı ve haftası, risk faktörleri, klinik ve laboratuvar bulguları, beyin omurilik sıvısı (BOS) biyokimyası ile kan, BOS ve idrar kültürü, etken mikroorganizma ve antibiyotik direnci yönünden incelendi.

Bulgular: Çalışma döneminde 431 bebek çeşitli tanılarla yatırıldı. Sepsis tanısı alarak tedavi gören 121 (%28.0) bebek çalışmaya dahil edildi.Olguların 36’sı (%29.7) geç sepsis, 85’i (%70.3) erken sepsis tanısı almış olup, 24 olgu (%19.8) prematüre idi. Sepsis tanısı konulan olguların %60’ında bir veya daha fazla risk faktörü mevcuttu. Toplam 39 (%32.0) kültürde üreme saptandı. Kültürlerde en sık üreyen mikroorganizmalar S. aureus (%30.2), K. pneumoniae (%25.5) ve S. epidermidis (%16.2) idi.

Sonuçlar: Sepsis etkenlerinin değişmesi ve dirençli mikroorganizmaların giderek artması önemli bir sorundur. Bu nedenle her yenidoğan ünitesinde neonatal sepsis risk faktörlerinin, sık görülen etkenlerin ve antibiyotik dirençlerinin saptanarak, bu verilere göre ampirik tedavi planının yapılması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnci, sepsis, yenidoğan

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni