Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Yirmi üç gauge pars plana vitrektomi ile birlikte fakoemülsifikasyon ve göz içi lens implantasyonu ameliyatlarının cerrahi sonuçları

Dilek Güven, Mehmet Demir, Erdem Ergen, Yekta Sendul, Atakhan Yıldız, Sönmez Cınar

Amaç: Vitreoretinal patoloji nedeniyle pars plana vitrektomi ve fakoemülsifikasyon (fakovitrektomi) ile birlikte göz içi lens (GİL) implantasyonu yapılan ameliyatların cerrahi sonuçlarını sunmak

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışma 3 yıllık süre zarfında fakovitrektomi ve GİL implantasyonu ameliyatı yapılan ardışık 80 hastanın (44 kadın/36 erkek) 91 gözünü içermektedir. Ameliyat öncesi ve sonrası düzeltilmiş en iyi görme keskinlikleri (DEİGK), fakovitrektomi nedenleri, eşlik eden sistemik hastalık, ameliyat öncesi lens durumu, daha önce geçirdiği ameliyatlar, kullanılan tamponad cinsi, komplikasyonlar, ilave tedavi girişimleri ve son göz muayene bulguları incelendi.

Bulgular: Yaş ortalaması 64.8±9.5 yıl idi. Diyabetes mellitus (DM), hipertansiyon (HT), DM+HT, koroner arter hastalığı sırasıyla hastaların %74, %56, %45 ve %18.7’sinde mevcuttu. Fakovitrektomi ameliyatı yapılma endikasyonlarını %52 olguda maküla yüzey hastalığı, %31 olguda vitreus hemorajisi (VH), %11 olguda diyabete bağlı traksiyonel retina dekolmanı (TRD), diyabetik retinopati ya da proliferatif vitreoretinopati (PVR) ve %5.5 olguda regmatojen retina dekolmanı (RRD) oluşturdu. Ortalama takip süresi 14.2±10.7 (2-39) ay idi. Ortalama DEİGK değerleri preoperatif ve postoperatif dönemlerde sırasıyla 0.10±0.14 ve 0.122±0.22(0.001-0.9) idi (p<0.001). DEİGK olguların %61’inde arttı, %24’ünde değişmedi. En sık komplikasyonlar ön segmentte %16.5 oranında GİL ile ilgili, arka segmentte ise %11 oranında VH idi. Son muayenede makülanın fonksiyonel olduğu 63 gözde retina yatışık idi. Takip süresi sonunda görme azalması ya da kaybı foveada atrofi, makülada delik oluşması, optik atrofi, VH, nüks RD ya da fitizise bağlı olarak görüldü.

Sonuç: Fakovitrektomi+GİL implantasyonu ameliyat esnasında ortamın iyi görülebilmesini sağlayarak ve sonradan oluşacak katarakt için gerekecek başka bir cerrahi işlemin önüne geçerek özellikle sistemik hastalıkları olan hastalar için etkili ve güvenli bir tedavi yaklaşımıdır.

Anahtar Kelimeler: Arka segment patolojileri, fakoemülsifikasyon, katarakt, vitrektomi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni