Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Ağır preeklamptik hastalarda kardiak troponin I düzeyi ve magnezyum sülfat tedavisinin kardiak troponin I düzeyine etkisi

Ozgur Cot, Serkan Kumbasar, Aytek Şık, Mesut Demir, Erman Sever, Elif Sezin Kayaalti

Amaç: Preeklamptik gebeliklerdeki troponin I değerleri normal gebelerdeki değerlerle karşılaştırılarak preeklampsideki minör myokardiyal hasar araştırmak ve magnezyum sülfat tedavisinin kardiak troponin I düzeyine etkisini incelemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya; 25 gebeden oluşan preeklamptik grup (grup 1) ve herhangi bir medikal ve obstetrik sorunu olmayan 25 gebeden oluşan kontrol grubu (grup2) olmak üzere iki grup dahil edildi. Preeklamptik gebelere uygulanan magnezyum sülfat tedavisinden öncesinde ve bitiminde troponin I düzeyleri ile saglıklı gebelerdeki troponın I düzeyleri ölçüldü. Peeklampsi hastalarında magnezyum sülfat tedavisi öncesive sonrası bakılan ortalama serum kardiak troponin I değerleri ile saglıklı gebelerdeki troponin I düzeyleri karsılaştırıldı.

Bulgular: İki grup arasında, demografik özellikler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Gruplar arasında ortalama kardiak troponin I değerleri karşılaştırıldığında Grup I’de (0.0944±0.044), Grup II’ye (0.006±0.002) kıyasla yüksek düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptandı (p<0.05). Peeklampsi hastalarında (Grup I), magnezyum tedavisi öncesi kardiak troponin I değerinin (0.094±0.044), tedavi sonrası değerlerden (0.0048±0.0017) yüksek olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edildi (p<0.05)

Sonuç: Çalışmamızda, minör miyokardial hasarın bilinen en iyi göstergesi olan troponin I’nın preeklamptik gebelerde kontrol grubuna göre yüksek bulunması, gebelikte hipertansif hastalıklarla ilişkili miyokardial hasarı düşündürmektedir. Ayrıca magnezyum sülfat tedavisinin, troponin I düzeyini azalttığı ve miyokardial hasara neden olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Magnezyum sülfat tedavisi, preeklampsi, troponin I

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni