Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 41 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Elektif cerrahi girişim uygulanacak hastalarda oral omeprazol, ranitidin ve famotidinin mide sıvısı volümü ve ph’sı üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Hale Dobrucalı, Leyla T. Kılınç, G. Ulufer Sivrikaya, Melahat K. Erol, Ayşe Hancı, Metin Bektaş

Amaç: Çalışmamızda H2 reseptör bloken olan famotidin ve ranitidinle, bir H-K+-ATP az inhibitörü olan omeprazoliin genel anestezi altında, elektif cerrahi girişim uygulanan has¬taların mide sıvısı volümü ve pH’sı üzerine etkilerinin araştı¬rılması amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Hastane Etik Kurulu izniyle, çalışmaya alınan ASA I II grubundan 80 olgu randonıize olarak 4 gruba ayrıldı. Anestezi indüksiyonundan 2 saat önce, 20 mg omep- razol (Grup I), 150 mg ranitidin (Grup 2), 40 mg famotidin (Grup 3) 10 mi su ile oral olarak verildi. Kontrol grubu olan Grup 4’teki hastalara sadece 10 ml su içir ildi. pH kateteri nazogastrik yolla hastalara yutturuldu ve mide sıvısı pH’sı prob takıldıktan sonra cerrahi girişim boyunca ve operasyon son¬rası 30 dakikalık dönemde ölçüldü.

Bulgular: Anestezi indüksiyonu ve ekstübasyonda alman mide sıvısı volümleri kontrol grubunda diğer 3 gruba göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.001). Grup 2’de mide sıvısı vo¬lümleri grup 1 ve 3 e göre anlamlı derecede düşüktü (p<0.001). Aspirasyon riski yüksek olan olgu sayısı grup 1, 2, 3’te kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktü (p<0.05). Peroperatuar ve derlenme döneminde ölçülen mide sıvısı pH değerleri kontrol grubunda diğer 3 gruba göre anlamlı dere¬cede düşüktü (p<0.001).

Sonuç: Anestezi sırasındaki asit aspirasyon proflaksisinde famotidin, omeprazol ve ranitidinin güvenli olarak kullanılabileceğini gördük.

Anahtar Kelimeler: Gastrik volüm, gastrik pH, aspirasyon pnömonisi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni