Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 41 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Tramadol ile hasta kontrollü analjezi: bolus doz ile bolus doz ve bazal infüzyon kombinasyonlarının karşılaştırılması

G. Ulufer Sivrikaya, Hale Dobrucali, Leyla T. Kılınç, Ayşe Hancı

Amaç: Çalışmamızda, postoperatuar ağrı kontrolünde tramadolün hasta kontrollü analjezide (HKA) kullanımında bolus doza eklenen bazal infüzyonun etkinliğini araştırmak amaçlandı.

Gereç ve yöntem: Genel anestezi altında abdominal histerektomi geçirecek 36 olgu standart anestezi uygulaması sonrası randomize olarak 3 gruba ayrıldı. HKA Grup 1’de bolus doz, Grup 11’ de bolus doz + düşük doz, Grup III’de bolus doz + yüksek doz bazal infüzyon uygulamalarıyla sağlandı. Postoperatuar ağrı (Verbal Rating Scale-VRS- ile), solunum hızı, sedasyon skorları operasyon sonrası 1., 2., 4., 8., 12. ve 24. saatlerde kaydedildi. 24 saatlik toplam analjezik tüketimi hesaplandı. Yan etkiler takip edildi.

Bulgular: VRS; Grup I’de, Grup II ve Grup IIP e göre yüksek, solunum hızı; Grup II ve Grup III’de, Grup Ve göre düşük ol¬makla birlikte, aradaki fark anlamlı değildi (p>0.05) Sedas¬yon skoru ve toplam analjezik tüketimi; Grup III’de, Grup I’e göre daha yüksek bulundu (p<0.05). Yan etkiler olarak gast¬rointestinal sisteme ait olanlar Grup II ve Grup III’de Grup I’e göre daha sık görüldü.

Sonuç: Tranıadolün postoperatuar ağrı tedavisi sağlamak amacıyla HKA’de kullanımında, bolus doza eklenen bazal infüzyon uygulamasının, ağrıyı kontrol etmede bolus doza göre anlamlı bir üstünlük sağlamadığı, yanısıra total analjezik tüketiminde artışa neden olduğundan, başta solunum depresyonu olmak üzere yan etkileri artıracak bir faktör olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Tramadol, hasta kontrollü analjezi, bolus doz, bazal infüzyon

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni