Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 4



Dergimizin Yer Aldığı Dizinler



RSS Kaynağı

7 - Primer meme kanserli hastaların serum insülin- benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-I) VE CA 15-3 seviyelerinin araştırılması

Nihal Yücel, Şebnem Ciğerli, Berna Aslan, Cazibe Batı, Nezaket Eren

Amaç: Primer meme kanseri tanısının konmasında insülin benzeri büyüme faktörü (insulin-like growth factor - IGF-I)‘in karbonhidrat antijen 15-3 (CA 15-3) ile birlikte değerlendirilmesinin faydalı olup olmayacağını araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Servisine başvuran 40 tane primer meme kanserli kadın hasta ile 30 tane hiçbir yakınması olmayan sağlıklı kişi dahil edildi. Hastalarımızı premenopozal ve postmenopozal olarak iki gruba ayırdık. IGF-I ve CA 15-3 ölçümü Liaison hormon cihazında kemilüminesans yöntemi ile yapıldı.

Bulgular: Hastaların premenopoz grubunda IGF-I seviyesi ortalama I40,8±90,6 ng/ml, postmenopoz grubunda IGF-I seviyeleri ortalama 109,9±48,6 ng/ml olarak bulundu. Kontrol gruplarında premenopozal olanların IGF-I değerleri ortalama 126,6±40,7 ng/ml postmenopozal olanların ortalama 110,3+60,4 ng/ml olarak ölçüldü ve istatistiksel açıdan aralarında bir fark bulunamadı (sırasıyla p=0,9 p-0,5). Meme kanserli hastalardaki serum CA 15-3 düzeyi ortalama 24,8±34,07 U/ml olarak ölçüldü. Toplam 4 hastamızın (%10) sonuçları kit normali olan ve sınır değer olarak kabul ettiğimiz 30 U/ml‘yi aşabildi. Kontrol grubunda ölçülen serum CA 15-3 düzeyleri ise ortalama 17,8±8,0 U/ml olarak ölçüldü. Primer meme kanserli hastaların CA 15-3 ölçümlerinde de kontrol grubu ile bir fark bulunamadı (p=0,l).

Sonuçlar: Sonuç olarak IGF-I ölçümlerinin primer meme kanserli hastaların tanısında tarama testi olarak, hem tek başına hem CA 15-3 ile birlikte faydalı olmayacağı kanısına vardık.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-I), karbonhidrat antijen 15-3 (CA 15-3).

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni