Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Tonsillektomi operasyonlarında remifentanil ve alfentanilin hemodinami ve derlenme yönünden karşılaştırılması

Özgür Özbağrıaçık, Sibel Oba, İnci Paksoy, Melahat Erol

Amaç: Tonsillektomi operasyonlarında remifentanil ve alfentanilin peroperatif hemodinami ve postoperatif derlenme yönünden karşılaştırılmasını amaçladık.

Gereç ve yöntem: Tonsillektomi operasyonu planlanan 30 çocuk olgu rastgele iki gruba ayrıldı. Olgulara aynı anesteziklerle indüksiyon yapıldı. Grup R’ye 1 mcg/kg bolus ardından 0,5 mcg/kg/dk infüzyon dozunda remifentanil, Grup A’ya 10 mcg/kg bolus ardından 2,5 mcg/kg/dk infüzyon dozunda alfentanil verildi. Olguların anestezi, cerrahi süreleri ve ekstübasyon zamanları kaydedildi. Başlangıç, entübasyon, ağız açacağı öncesi ve sonrası, tonsillektomi insizyonu öncesi ve sonrası ve ekstübasyondaki Sistolik Kan Basıncı(SAB), Diastolik Kan Basıncı(DAB), Kalp Atım Hızı (KAH) ve Oksijen Satürasyonu (Sp02) değerleri işaretlendi. Ekstübasyon sonrası hemodinamik değerleri, Sp02, PACU taburcu skorları ve CHEOPS ağrı değerleri kaydedildi.

Bulgular: Entübasyon sırasındaki KAH Grup A’da anlamlı yüksek bulundu. Grup R’de ağız açacağı öncesi ve sonrası, tonsillektomi insizyonu öncesi ve sonrası SAB değerleri anlamlı düşük bulundu. Ekstübasyon süresi Grup A’da anlamlı uzundu. Grup A’ da postoperatif Sp02 değerlerinde anlamlı düşüşler saptandı. PACU taburcu skorlarının 1 .dakika değerinin Grup R’de anlamlı yüksek olduğu görüldü, (p <0.05) Sonuç: Pediatrik tonsillektomilerde remifentanilin alfentanile göre daha iyi hemodinamik stabilité sağlayacağı, kısa sürede ekstübasyona izin vereceği, postoperatif dönemde daha az hipoksiye yol açacağı düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Tonsillektomi, alfentanil, remifentanil, hemodinami, derlenme

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni