Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Pediatrik alt batın cerrahisinde postoperatif analjezi yöntemlerinin karşılaştırılması

Nilgün Kılınçoğlu, Sibel Oba, İnci Paksoy, Özgür Özbağrıaçık

Amaç: Bu çalışmada, pediatrik günübirlik alt batın operasyonları için postoperatif analjezi yöntemlerinin etkinlik ve yan etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve yöntem: Anestezi indüksiyonu sonrası, rastgele üç gruba ayrılan hastalardan 1. gruba (n-10) operasyon bitiminde yara dudaklarına 1 mg/kg %0,25 bupivakain infiltrasyonu yapıldı. 2. gruba (n=10) yine operasyon bitiminde rektal 20-25 mg/kg parasetamol suppozituar verildi. 3. gruptaki (n-10) hastalara, kaudal epidural aralığa girilerek 2 mg/kg bupivakain İml/kg serum fizyolojik ile tamamlanarak yapıldı. Operasyon boyunca olgular, kalp tepe atımı ve oksijen satürasyonu açısından monitorize edildi. Postoperatif dönemde ilk 6 saat boyunca saat başı solunum frekansı, KTA, sedasyon ve modifiye TPPPS ağrı skalasına göre takip yapıldı. Daha sonraki 6 saatte sedasyon ve modifiye ağrı skalası taburcu edilen hastaların evlerinden telefonla takip edildi. Modifiye TPPPS ağrı skalasına göre skoru 3’ün üzerinde olan hastalara, rektal 20-30 mg/kg parasetamol verildi ve evde de aynı doz önerildi. İstatistiksel değerlendirmelerde, Ki-kare ve Fisher‘s exact test kullanıldı. p<0,05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: 3. grubun uyanma süresi diğer gruplardan istatistiksel olarak anlamlı derecede uzun, 2. grubun 1. saatteki ağrı skoru ise yüksek bulundu. (p<0,05) 3. grupta 3 olguda bulantı-kusma, idrar retansiyonu gibi yan etkiler görüldü.

Sonuç: Sonuç olarak, çocuklarda günübirlik, alt batın operasyonlarında parasetamol kullanımının ve yara dudaklarına lokal anestezik infiltrasyonu uygulamasının kaudal bloğa alternatif olabileceği kanaatine vardık.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik, analjezi, infıltraston, rektal parasetamol, kaudal blok.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni