Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - Multiple sklerozda serebral atrofi ve mini mental durum*

Kemal Barkut, Şerefnur Öztürk, Şenay Özbakır

Amaç: Bu çalışmada MS tanısı almış hastalarda kraniel MR da hifrontal indeks ve bikaudat indeksi normal bireylerdeki değerlerle karşılaştırarak öncelikle MS de serebral atrofi olup olmadığını, bu değişikliklerin hastanın yaş ve cinsiyeti, hastalığın süresi, klinik ve fonksionel durum (EDSS Skoru), MMS ile ilişkisi olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem: 34 MS hastası çalışmaya dahil edildi. Poser sınıflaması ve klinik tiplendirme yapıldı. Kraniel MRI da bifrontal ve bikaudat indeksler hesaplandı. Hastaların demografik özellikleri, EDSS skorları, MMS skoru kaydedildi.

Bulgular: Hasta grubu 18 kadın (yaş ort. 31,722±9,266), 16 erkek (yaş ort.33,750+10f 16) hastadan oluştu. Normal değerle karşılaştırıldığında bikaudat indeks hastalarda (165378±3,482) normal kontrol değerlerinde (ort. 15,9±2,8) belirgin farklılık göstermedi. Bifrontal indeksler ise hasta grunda (ort.35,687+6,607) normal değerlerden (31,1+3,7) belirgin olarak yüksek bulundu (p<0,001). Hastalık süresi ile bifrontal indeks değerleri arasında anlamlı korelasyon saptandı (404; p<0,019). Cinsiyet, sigara kullanımı indeks değerlerinde farklılık yaratmadı.

Sonuç: Multiple Sklerozlu hastalarda serebral atrofinin izlenmesi gereken önemli bulgulardan biri olduğu ve bu amaçla bifrontal ve bikaudat indeks ölçümlerinin kolay bir yöntem olarak kullanılabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: MS, Multiple Skleroz, Atrofi, MMS

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni