Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Kronik ürtikerli olgularda otolog serum deri testi

Fulya Göksu, Gonca Gökdemir, Adem Köşlü

Amaç: Kronik ürtiker (KÜ) yaygın bir hastalıktır. Daha önce yapılan klinik çalışmalarda kronik idyopatik ürtikerli hastalarda Fc_RI fonksiyonel otoantikorları tespit edilmiştir.Yakın zamandaki bazı çalışmalarda da Kİܒ li hastaların 1/3’de IgE’ ye ve/veya IgE Fc_Rl reseptörlerine karşı yüksek afinite gösteren fonksiyonel otoantikorlar gösterilmiştir. Bizim amacımız da, Otolog Serum Deri Testini (OSDT) kronik ürtikerli hastalarda uygulamaktı.

Gereç ve Yöntem: Ekim 2000-Nisan 2001 arasında; 30 Kܒ li ve 10 sağlıklı kontrol grubu alındı. 0.1 mi‘ li otolog serum ve %0.9fosfatla tamponlarmış serum fizyolojik her iki ön kola uygulandı.

Bulgular: Kronik ürtikerli 30 hastanın 24’ ünde (%80) OSDT pozitif bulundu ve 10 sağlıklı kontrol grubunun da 4’ ünde OSDT pozitif bulundu. Fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Sonuç:: Kronik ürtikerde en büyük problem etyoloji, teşhis ve tedavidir.Bundaıı dolayı OSDT’ niıı kronik ürtikerli hastalarda bir pretest olarak kullanılabilirliğinin sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Otolog Serum Deri Testi (OSDT), Kronik Ürtiker (KÜ)

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni