Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Tip 2 diabetes mellituslu olgularda hepatosteatoz sıklığı

Ayşe Deniz Kahraman, Ahmet Mesrur Halefoğlu, Nuran Yılmaz, Ahmet Nedim Kahraman, Barış Türk, Abdullah Soydan Mahmutoğlu, Muzaffer Başak

Amaç: Tip 2 diyabette hepatosteatoz varlığı, bilinen fakat, yeterince incelenmemiş bir konudur. Çalışmamızda, transabdominal ultrasonografi kullanarak tip 2 diyabetli olgularda he¬patosteatoz varlığını araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza, çeşitli kliniklerden başvuran, 50 diyabetik ve 50 non-diyabetik hasta dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların hiçbirinde kronik alkol kulla¬nımı öyküsü yoktu. Çalışmada, hastaların beden-kitle indeksi (BK1), transanıinaz düzeyleri ve kan lipid profilleri göz önüne alındı. Tüm incelemeler Diasoıtics synergy multisync m500 ultrasonografi cihazı ile yapıldı.

Bulgular: Diabetik grupta 30 hastada (% 60), kontrol grubunda ise 12 hastada (% 24) USG ile hepatosteatoz belirlendi (p< (),()/). Her iki grup karşılaştırıldığında transanıinaz düzeyleri, lipid profilleri ve BKI açısından anlamlı istatiksel fark bulunmadı (p>0.05).

Sonuç: Çalışmamızda, tip 2 DM Tu hastalarda, hepatoste- atoza neden olan diğer etkenlerden bağımsız olarak, kontrol grubu ile kıyaslandığında hepatosteatoz oranının arttığını saptadık.

Anahtar Kelimeler: Hepatosteatoz, diahctes mellitus, ultrasonagrafi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni