Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Asemptomatik postmenopozal kadınlarda antihipertansif ilaçların endometrial kalınlığa etkisi

Nuran Yılmaz, Hüseyin Özkurt, Hülya Değirmenci A. Deniz Kahraman, Muzaffer Başak

Amaç: Çalışmamızın amacı, asemptomatik (vaginal kanaması olmayan) postmenapozal kadınlarda hipertansiyonun ve antihipertansif ilaçların endometrial kalınlığa olası etkisini, transvajinal ultrasonografi ile retrospektif olarak araştırmaktır.

Gereç ve yöntemler: iki yıl boyunca kliniğimize rutin abdoinopelvik ultrasono grafik inceleme için başvuran rastgele 217 asemptomatik postmenapozal kadının sonografik ve klinik bulguları retrospektif olarak incelendi. 77 (yaş dağılımı 47-69) olgu çalışmaya dahil edildi. 84 olgu hipertansiyon klinikleri hakkında yeterli veri olmadığı için, 39 olgu daha ön¬ceden veya halen hormon replasman tedavisi kullandığı için, 17 hasta daha önceden histerektomi geçirdiği için çalışmaya dahil edilmedi. 77 olgu; grup (I) - normotansif, grup (2) - hi- pertansifen az I yıldır ilaç kullanan, grup (3) en az 1 yıldır hipertansif ancak ilaç kullanmayan olarak iiç gruba ayrıldı. Tiim olgular endometrial kalınık transvaginal sonografi ile sagittal planda endometriumun en kaim olduğu seviyeden ölçüldü.

Bulgular: Çalışmamızda 77 olgudan 57 olgu (% 74) hiper¬tansif, 20 olgu (% 26) normoteıısif idi. Hipertansif olguların 39 ‘u (% 68) en az 1 senedir medikal tedavi görüyordu.Grup 1,2,3 ortalama endometrium kalınlık değerleri sırasıyla; 3.6 (± 0.2), 6.2 (± 1.1), 4.3 (± 1.2) mm olarak bulundu. Grup 2’ııin ortalama endometrium kalınlık değeri diğer gruplardan istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0.05). Grup t ve 3 arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Sonuç: Antihipertansif ilaç tedavisi gören asemptomatik postmenapozal kadınlarda endometrial kalınlık, normotansif ve ilaç kullanmayan hipertansif kadınlara göre anlamlı büyük bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Endometrial kalınlık, hipertansiyon

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni