Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Klinik örneklerden izole edilen enterokok türlerinin identifikasyonu ve antibiyotiklere direncin araştırılması

Birsen Durmaz Çetin, Nuran Özcan, Mehtap Oktar, Hatice Hasman, Hülya Kımıl

Amaç: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırına Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratıtvarı’nda yara ve idrar örneklerinden izole edilen 88 enterokok suşunun identifikasyonu ve antibiyotiklere karşı dirençlerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 1999-2002 tarihleri arasında hastanemiz labo-ratuarına gönderilen yara ve idrar örneklerinden izole edilen suşların safralı eskülinli besiyerinde ve %6,5’luk NaCl‘lü besiyerinde üreme, koyun kanlı ağarda hemoliz özelliklerine göre ve ka- talaz testi, gram boyama, APİ 20 Strep (Bio-Merioux, Fransa) testlerine göre cins ve tür düzeyinde tanımları yapıldı. Enterokok- ların betalaktamaz üretiminin araştırılmasında Betcı-lactamase (nitrocefin) Identification Sticks (Oxoid) kullanıldı. Yara ve idrar örneklerinden izole edilen enterokok suçlarının antibiyotik duyar¬lılıkları National Committee for Clinical Laboratory Standarts (NCCLS)’in önerdiği antibiyotik grubunda yer alan vankomisin, teikoplanin, penisilin, ampisilin, siprofloksasin, eritromisin, tetra- siklin, nitrofurantoin antibiyotikleri ile disk diffüzyon yöntemi kullanılarak belirlendi. Yüksek düzey aminoglikozid direncini saptamak için yüksek düzey gentamisin (120 pg) diski kullanıldı.

Bulgular: 88 enterokok suşunun 28’ i (%32) yara ve abselerden, 60’t (%68) idrar örneklerinden izole edildi. Bu suşların 54‘ü (%61) Efaecalis, 27‘si (%30) Efaeciıım, 4‘ü (%4.5) E.avium, 2’si (%2.2) E.durcıns ve birinin (%1.1) E.raffinosum olduğu saptan¬mıştır. Çalışılan antibiyotiklere direnç oranları, penisilin %56, ampisilin %52, siprofloksasin %68, eritromisin %61, tetrasikliıı %54, nitrofurantoin %77 olarak tespit edilmiştir. 88 enterokok tü¬rünün 26’stncla (%29) yüksek düzey gentamisine direnç saptan¬mıştır. Çalışmamızda izole edilen enterokok türlerinde vankomi¬sin ve teikoplanin’e dirençli suş gözlenmemiştir, betalaktamcız enzim varlığına rastlanmamıştır.

Sonuçlar: Enterokok enfeksiyonları tedavi protokolünde direnç pat eminin türlere göre farklılık göstermesi nedeniyle mutlaka tür ayrımı yapılması ve antibiyotik duyarlılık testlerinin araştırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Enterokok, antibiyotik direnci, betalaktamaz

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni