Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Baş boyun tümörlü hastalarda radyoterapi sonrası karotis arterlerde intima-media kalınlığının değerlendirilmesi

Nuran Yılmaz, A. Deniz Kahraman, A. Nedim Kahraman, Aydın Ağdere, İrfan Çelebi, Muzaffer Başak

Amaç: Bu çalışmanın amacı, baş boyun tümörlü hastalarda radyoterapinin karotis intima media kalınlığına etkilerini araştırmaktır.

Materyal ve metod: Baş boyun bölgesine karotis arterleri de kapsayacak biçimde radyoterapi görmüş 30 hasta (yaş aralığı 20-74) ve yaş-cinsiyet uyumlu asemptomatik 30 olgudan oluşan kontrol grubu, ultrasonografi aracılığıyla görüntülenerek karotis intima media kompleksi (KIMK) kalınlıkları ölçüldü. Her iki grupta KIMK kalınlığı, OKA (ortak karotis arter) posterior duvarının en kalın izlenen yerinden 3’er kere ölçüldü ve ortalama değerleri kaydedildi. Daha sonra iki grubun KİMK kalınlıkları karşılaştırıldı. KİMK kalınlığı için risk faktörleri olan hipertansiyon, sigara, hiperglisemi, hiperkolesterolemi, serebrovasküler hastalık hikayesi ve kardiovaskiiler hastalık her iki grupta da ayrıca değerlendirildi.

Bulgular: Baş boyun tümörlü hasta grubunda ortalama KİMK kalınlığı (1.8+1-1.3 mm) ile kontrol grubu KİMK kalınlığı (0.7 +1-0.2 mm) arasında istatistiksel olarak olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Her iki grupta da sağ ve sol KIMK kalınlıkları arasında ve risk faktörleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05, p>0.05).

Sonuç: Bulgular radyoterapi alan hastalarda KIMK kalınlığının arttığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: ultrasonografi, intima-media kalınlığı, karotis arter

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni