Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Sigaranın bırakılması ve lipid profilindeki değişiklikler

Çiğdem Yazıcı Ersoy, Kerim Küçükler, Ülkü Kerimoğlu, Murat Kemahlı, Sertaç Öztürk, Fatih Borlu

Amaç: Sigara, koroner arter hastalığının bağımsız ve değiştirilebilir risk faktörlerinden birisidir. Her ne kadar gelişmiş toplamlarda bu konunun önemini kavrayıp sigara karşıtı çalışmalar yapılsa da, sigara içimi halen tiim dünyada en yay¬gın ve önemli toplumsal sağlık problemlerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir. Bugiin elimizde varolan en önemli bilgilerden biri, sigaranın lipid metabolizmasına etki edebilen bağımsız bir risk faktörü olduğudur. Bu çalışmada sigaranın bırakılması ile lipid profilinde oluşan değişiklikler zamana bağlı olarak değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma hastanemize kontrol amacı ile başvuran sigara içeıı ve sigarayı kesin olarak bırakmak iste¬yen 60 kişi üzerinde yapılmıştır. Bireylerin total kolesterol, HDL kolesterol düzeyleri 12-14 saatlik açlıktan sonra, sabah alınan kaıı örneklerinde tayin edilmiş ve tiim bireylerin Total Kolesterol!IIDL kolesterol oranları hesaplanmıştır. Daha sonra sigarayı bırakan bu bireyler: lipid profilleri açısından 1 ve 3 ay sonra tekrar değerlendirilmeye alınmıştır.

Bulgular: Çalışma grubunda yer alan bireylerin yaş ortala¬ması 40.3±11.4 yıl, sigara içme süresi I6.7±7.0 yıl, sigara tüketimi ise (tane/gün) 21.9±6.07 olarak tespit edilmiştir. Si¬garayı bırakmadan öııce bakılan total kolesterol değeri ile si¬garayı bıraktıktan sonra I. ve 3. ayda bakılan total kolesterol değerleri arasında anlamlı bir fark elde edilmemiştir. Ancak sigarayı bırakmadan önce bakılan HDL değeri ile, bıraktık¬tan 1 ay sonra bakılan HDL değeri arasında istatistiksel ola¬rak ileri derecede anlamlı bir değişme kaydedilmiştir. HDL kolesterol değerinin 1. ve 3. ay değerleri arasında ise anlamlı bir fark tespit edilememiştir.

Sonuç: Sigara içimi lipid metabolizmasında ciddi değişikliklere neden olmaktadır. Ancak sigaranın etkisi kalıcı değildir. HDL kolesterol düzeyleri üzerindeki geçici depresif etkisi; sigara içiminin kesilmesi ile 30 gün içinde düzelmeye başlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sigaranın bırakılması, serum total kolesterol-HDL kolesterol düzeyleri, 30 gün

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni