Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - 2-15 yaş arası çocuklarda Hepatit A seroprevalansı

Esra Deniz Papatya, Tülay Olgun, Mahmut Ekici, Nafiye Urgancı, Gül Özçelik, Deniz Çakır

Amaç: Hepatit A ülkemizde önemini halen korumakta olan, özellikle çocukluk çağında görülen bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu çalışma Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine başvuran faklı sosyo¬ekonomik düzey ve farklı yaş gruplarındaki çocuklarda anti- HAV seroprevalansını saptamak ve aşı stratejisini belirlemek üzere yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma içiıı 2002 Nisan-2002 Eylül ayları arasında çeşitli sebeplerle polikliniğimize başvuran, klinik olarak belirgin sardık geçirme öyküsü olmayan 606 vakada, mikro ELISA yöntemiyle anti-HAV total çalışıldı.

Bulgular: Anti-HAV total düzeyine göre yapılan incelemede 319 (%52,6) vaka seropozitif 287 (%47,4) vaka seronegatif bulundu. Seropozitiflik 2-3 yaş grubunda en az %34,7, 14-15 yaş grubunda en fazla %88,3 olarak saptandı. Seropozitifliğin yaş , evde yaşayan kişi sayısı ve kardeş sayısı artıkça an¬lamlı derecede arttığı saptandı (p<0.001). Cinsiyetler arasında anti-HAV total seropozitifliği açısından anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05). Sosyoekonomik düzey kötüleştikçe anti-HAV seropozitifligin artığı saptandı (p<0.001).

Sonuç: Batı illerimizde yapılan çalışmalar okul çağma gelen çocukların %80’den fazlasının HAV’a duyarlı olduğunu göstermektedir. Bizim çalışmamızda da polikliniğe başvuran çocukların topluma açıldıkları okul ya da anaokulu çağında %50-%55 oranında HAV’a duyarlı dır. Bu çocukların aşılanmasının, tenıas riskinin yüksek olduğu dönemde hepatit A’ya karşı korunmalarını sağlayacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hepatit A, seroprevalans, yaş grubu

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni