Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Akut laringotrakeobronşitli çocuklarda Serum ECP ve Total IgE düzeyleri

Mahmut Çakır, Feyzullah Çetinkaya, Nergis Yamak, Fadıl Öztürk

Amaç: Akut laritıgotrakeohronşit (ALTB), küçük çocuklarda sık rastlanan vira! bir infeksiyon hastalığıdır. Bu çalışmada ALTB‘li olgularda allerjik hava yolu duyarlılığı ve inflamasyo- ıııındcı önemli mediatörlerden olan eosinophil cationic protein (ECP) ve immımoglobıılin E (IgE) düzeylerine bakılması ve bunların tekrarlayan ALTB atakları ile ilişkisi araştırılmak is¬tenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Yaşları 10 ay - 5 yaş arasında değişen 27 ALTB’ti hastanın tedavi öncesi, tedavi sonrası 3.gün ve 3.hafta serum ECP ve IgE düzeylerine bakılmış ve aynı yaş grubunda /<3 çocuktan oluşan kontrol grubu ile karşılaştırılmışım Hasta¬lara tedavi için nebiiHze budesonid verilmiştir.

Bulgular: Tedavi öncesi ortalama serum ECP düzeyleriyle (2B.3 ± 2.3 ııg/ml) tedavi sonrası 3.gün ECP değerleri (20.2 ± 3.2 ng/nıl, p<0.05) ve 3.hafta değerleri (11.4 ± 1.1 ng/nıl, p<0.001) arasında anlamlı fark bulundu. Tedavi öncesi ortala¬ma serıım IgE düzeyleriyle (131.6 ± 17.5 IU/ml) tedavi sonrası 3. giiıı IgE düzeyleri (133.6 ± 12.4 İUlml, p<0.05) ve 3.hafta düzeyleri (68.2 ± 6.7 IU/ml, p<0.01) arasındaki fark da anlam¬lıydı. tedavi öncesi serum ECP düzeyleriyle tedavi öncesi IgE düzeyleri ve tedavi sonrası 3.hafta ECP düzeyleriyle tedavi sonrası 3.hafta IgE düzeyleri arasında belirgin korelasyon sap¬tandı/sırasıyla r=0.62, p=0.0J v’
Sonuç: Bu çalışmada allerjik hastalıklarda olduğu gibi ALTB‘li olgularda da serum ECP ve IgE düzeylerinin hastalığın akut döneminde belirgin şekilde yükseldiği ve kortikosteroid tedavisi sonrası düştüğü görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni