Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - inferior miyokard infarktüsünün erken tanısında avL’deki resiprokal st depresyonunun önemi

Çiğdem Yazıcı Ersoy, S. Kerem Okutur, F. Kerim Küçükler, Cemal Bes, Göktuğ Şirin, Murat Kemahlı, Fatih Borlu

Amaç: Akut miyokard infarktüsünün (AMl) erken saatlerinde trombolitik tedavi uy yut aması, mor tali te açısından son derece önemlidir. Ancak bu erken dönemde bazı hastalarda EKG’ de beklenen klasik değişiklikler tespit edilememektedir. Bu durumda diğer derivasyonlarda görülen resiprokal değişiklikler önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, inferior AMl‘ nün erken tanısında aVL derivasyonıında görülen resiprokal ST çökmesi¬nin diyagııostik önemi incelenmiştir.

Materyal ve Metod: Hastanemiz acil polikliniğine göğüs ağrısının başlangıcından itibaren 10 saat içinde başvuran ve koroner yoğun bakım ünitesinde inferior AMl tanısı ile tedavi gören 5(S’ hasta çalışmaya alınmıştır. Çekilen ilk EKG’ de inferior AMl‘ nün klasik bulgusu olarak Dil, III ve aVF derivasyonlarının en az ikisinde / mnı’ den fazla ST elevasyonıı gösteren 30 hasta; bu derivasyoıılarda hiç ST elevasyonıı göstermeden q ve (-) T dalgası yerleşen 28 hasta ile karşılaştırılmışım Her 2 hasta grubunda da Dİ, aVL, V 1-6 derivasyonlannda ST çökmeleri kaydedilmiş ve elde edilen değerler karşılaştırılmışım.

Bulgular: Dil, III ve aVF derivasyonlannda I nım‘den fazkı ST elevasyonıı gösteren I. grup hastalarda eıı yüksek oranda (%86.6) aVL‘ de ST depresyonuna rastlanmıştır. Hiç ST ele- vasyonu göstermeyen II. grup hastalarda da en yüksek oranda (%57.l) aVL’de ST depresyonuna rastlanmıştır. T grup hasta¬larda V3 ve V4 derivasyonlannda; II. grup hastalarda ise V4 r
Sonuç: Akut inferior MT niin erken döneminde, inferior derivasyonlardaki ST elevasyonları kadar aVL’ deki resiprokal değişiklikler de tanı koydurucudur. Bu durumun, özellikle tipik EKG değişikliklerinin tespit edilemediği hastalarda erken trombolitik tedaviye başlanmasında çok yardımcı olacağı kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akut inferior miyokard. infarktüsii, Resip¬rokal ST çökmesi, Erken tanı.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni