Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Diafragmanm travmatik rüptürleri

Halil Coşkun, Uygar Demir, Ali Kalyoncu, Tülay Eroğlu, Suat Evirgen, Mehmet Mihmanlı

Amaç: Travmatik diafragma rüptürii, kiint ve penetran tora- koahdominal yaralanmaları takiben görülen ve kolaylıkla gözden kaçabilen bir komplikasyondur. Diafragma rüptürünün atlanması, buna bağlı komplikasyonları, morbidité ve mortaliteyi artırır.

Gereç ve Yöntem: Travmatik diafragma riiptiirii tanısıyla Ocak 1998-Ocak 2003 tarihleri arasında ameliyat edilen 10 hasta: yaş, cinsiyet, travmanın oluşma şekli, hastanın şikayet¬leri. tanı yöntemleri, eşlik eden patolojiler, ameliyat bulgula¬rı, kullanılan onarım tekniği, morbidité ve mortalité açısın¬dan değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 9’u erkek, J’i kadındı, ortalama yaş 32 yıl (25-44) idi. Altı hasta penetran, 4 hastada kiiııt travma sonrası hastaneye başvurmuştu. Travmanın oluşma şekli ve ek organ yaralanmaları ; 6 olguda penetran yaralanma (3 hastada ateşli silah yaralanmasına bağlı karaciğer ve dalak yaralanması, 2 hastada delici-kesici alet yaralanmasına bağlı karaciğer yaralanması ve I hastada delici-kesici alet yara¬lanmasına bağlı dalak ve ince barsak yaralanması), 4 olguda trafik kazasına bağlı kiiııt travma (2 olguda dalak yaralanma¬sı, 2 olguda ise dalak ve irice barsak yaralanması) şeklindey¬di. Kesin tanı 9 hastada hastaneye ilk başvuru sırasında, I hastada ise 48 saat sonra koyuldu. Tüm olgulara torakotomi ihtiyacı olmaksızın, laparotomi uygulandı ve tüm olgularda diafragma primer olarak onarıldı. Ameliyatı takiben 2 hasta¬da plevral ejfiizyon gelişti. Tüm hastalar şifa ile taburcu edil¬di. Ortalama hastanede yatış süresi 9.2 gün, hastaların ortalama takip süresi 10 aydır.

Sonuçlar: Diafragnıanın travmatik rüptürii, travmanın akut döneminde kolaylıkla gözden kaçabilir. PA akciğer grafisi, travmatik diafragma rüptürii tanısında değerli bir araçtır. Ta¬nı ve tedavi için diagnostik laparoskopi yapılabilir. Diafrag¬ma rüptürürün tanısında en önemli kriter, riiptiir olabileceğinden şüphelenilmesidir

Anahtar Kelimeler: Diyafragma rüptürü, travma.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni