Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Çocuklarda beta-hemolitik streptokoklara bağlı tonsillofarenjit tedavisinde üç farklı ilaç rejiminin etkinliğinin karşılaştırılması

Zeki Toplu, Günsel Kutluk, Feyzullah Çetinkaya, Metin Uysalol, Merih Akışık

Amaç: Boğaz kültüründe A grubu beta-hemolitik streptokok (AGBHS) üreyen hastalarda oral penisilin V, klaritromisin ve azitromisin tedavilerinin etkinliklerini karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya akut tonsillofarenjit tanısı konulan ve boğaz kültürlerinde A grubu beta-hemolitik strep¬tokok üreyen 60 hasta alındı.Hastalar iiç eşit gruba ayrıldı. Birinci gruba on giin süreyle penisilin V, ikinci gruba 10 gün süreyle klaritromisin ve üçüncü gruba iiç gün süreyle azitro¬misin verildi. Tedavinin etkinliği antibiyotik tedavisinin biti¬minden 3-7 gün sonra alınan boğaz kültürlerinde üreme olup olmamasına göre değerlendirildi.

Bulgular: Her iiç grupta orofarenks AGBHS kiiltiirü pozitif olan 20’şer hastadan antibiyotik tedavisi sonrasında penisilin grubunun 19’unda (%95), klaritromisin ve azitromisin grubu¬nun tamamında (%100) bakteri eradikasyonu saptandı. Bak¬teri eradikasyunu bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05).

Sonuç: Bu bulgularla AGBHS tonsillofarenjitinin tedavisinde ve bakteri eradikasyonunda konvansiyonel penisilin tedavisi¬nin yanı sıra azitromisin ve klaritromisinin de etkili bir şekil¬de kullanılabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Tonsillofarenjit, oral penisilin, klaritro¬misin, azitromisin, tedavi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni