Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - PEM (Hasta Memnuniyet Ölçeği) anketi ile karpal tünel tedavisinin değerlendirilmesi

Ayhan Kılıç, Murat Gül, Sami Sökücü, Harun Mutlu, Yavuz Kabukçuoğlu

Tedavi değerlendirmesine yönelik hasta anketleri, kişinin bedensel ve psikolojik açıdan bireysellik içerdiğinden öznel bir karaktere sahiptir. Bu anketler öznel yapısına rağmen hasta memnuniyetini ve tedavi edilen elin işlevselliğini ölçmede oldukça etkindir.

Amaç: Bir seri karpal tünel sendromu olgusunda PEM (hasta memnuniyet ölçeği) ve Boston anketi kullanarak hasta memnuniyetini ölçmek ve kullanılan iki ölçek arasındaki korelasyonu ortaya koymaktı.

Hastalar ve Yöntem: Kliniğimizde 2006-2007 tarihleri arasında karpal tünel sendromu tanısı ile cerrahi tedavi uygulanan 3’ü erkek, 21’i kadın toplam 24 hastanın (ortalama yaş 50. 4) 32 el bileği (8 olguda çift taraflı tutulum)bu çalışmaya alındı. On üç (%40,6) el bileğinde sol, on dokuz (%59,4) el bileğinde ise sağ taraf tutulumu vardı. 5 (%20,8) hastada Diabetus Mellitus Tip II, 3 (%12,5) hastada ise kronik sigara tüketimi öyküsü vardı. Yakınmaların ortaya çıkması ile cerrahi girişim arasında geçen süre 26 aydı. “Mini-open” karpal tünel gevşetmesi uygulanan hastalara ameliyat öncesi ve sonrası (6.ay) Boston (Levine) anketi ve PEM (Hasta Memnuniyet Ölçeği) anketi uygulandı. Her iki anketin verileri, SPSS 11. 5 programında istatistiksel olarak incelendi.

Bulgular: Her iki anketin sonuçlarına göre cerrahi tedavi ile etkin bir iyileşme sağlandığı saptandı.

Boston işlevsel değerlendirme alt-ölçeği ile PEM sonuçları arasında orta düzeyde, Boston hasta yakınmalarına dayalı değerlendirme alt-ölçeği ile PEM arasında ise düşük seviyede korelasyon bulundu.

Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmada, uzun yıllardan bu yana kullanımda olan Boston anketine kıyasla PEM anketinin; düşük maliyetli, kolay uygulanabilen ve hasta memnuniyetini değerlendirebilen bir yöntem olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Karpal tünel sendromu, PEM, Boston anketi, hasta değerlendirme anketi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni