Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Efor testi öncesi ve sonrası CPK-MB değerlerinin koroner anjiografi sonuçlarıyla karşılaştırılması

Haluk Sargın, Mehmet Sargın, Mehmet Çobanoğlu, Mustafa Tekçe, Mesut Şeker, Ali Yayla

Amaç: Serum kreatinin fosfokinazMB (CPK-MB) değerlerinin efor testi esnasında arttığı birçok çalışmada bildirilmektedir. Biz de bu çalışmada, efor testi uygulanan hastalarda egzersiz öncesi ve egzersizden iki saat sonraki CPK-MB değerlerini kıyaslayıp, efor testi müspet çıkan hastalarda CPK- MB’ nin seyri ve aynı hastalarda uygulanan anjiografi neticelerinin diagnostik önemini incelemeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: Çalışmamız Ocak 2001-Haziran 2001 tarihleri arasında hastanemiz 1. Dahiliye kliniğine müracaat eden ve koroner arter hastalığı düşünülen 40 hastaya tatbik edilmiş, bunlardan 10’nuna koroner anjiografi yapılmıştır. Bu çalışma grubundaki hastalardan 24’ü erkek, 16’sı kadın olup yaş ortalaması 56,23±IO,5’dir. Vakalara standart Bruce protokolü uygulanarak Treadmill testi yapılmıştır. Testin uygulandığı 40 hastadan efor uygulanmadan önce kan alınarak CPK-MB tayini yapılmış, efordan sonra da ilk iki saatin sonunda CPK-MB’leri alınarak karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Elde edilen verileri değerlendirdiğimizde, efor testi pozitif olan vakalarda test öncesi ve sonrası bakılan CPK- MB değerlerinde anlamlı bir farklılık var iken, efor testi negatif çıkan vakalarda anlamlı bir fark bulunmamıştır. Efor testi pozitif çıkan 10 vakaya yapılan koroner anjio ve ventrikülografi tetkikinde iki hastanın koroner anjioları normal bulunmuş olup kalan sekiz hastanın dört tanesi üç damar hastası, üç tanesi iki damar hastası, bir tanesi de tek damar hastası olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Literatürdeki çalışmalarda değişik derecelerdeki iskemilerde CPK-MB seviyeleri farklı bulunmuştur: bizim çalışmamızda da efor testi pozitif hastalarda test sonrası CPK-MB değerlerinin yükseldiği görülmektedir Sonuç olarak, bu verilerin CPK-MB‘ nin iskeminin ağırlığının bir göstergesi olabileceği yönündeki görüşleri desteklediğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: kretinin fosfokinaz-MB, efor testi, koroner arter hastalığı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni