Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Transüretral Rezeksiyon Yapılan Operasyonlarda Spinal ve Genel Anestezinin Hemodinami ve Biokimyasal Değerler Üzerine Etkisi

Gülnur Zoylan, Sibel Oba, Surhan Özer Çınar, İnci Paksoy, Birsen Ekşioğlu, Levent Yılmaz

Amaç: TUR yapılan hastalarda genel anestezi ile spinal anestezinin hemodinamik etkilerini ve kaıı biyokimyası değişiklerini karşılaştırmayı amaçladık.

Materyal -Metod : Üroloji kliniğine başvuran,elektif TUR-P planlanan 60-80yaş arası (ASA I-III) 30 hasta çalışmaya alındı. Tüm hastalara premedikasyonda 5 mg diazem ve 500 ml Ringer laktat ile prelıidrasyon yapıldı. Hastalar iki gnıba aynldı. Spinal anestezi grubuna 3 ml marcaine heavy %0.5 verildi. Genel Anestezi grubunda ise; indiiksiyon tiopental 5-7 mg/kg rocuronyunı 0,6 mg/kg ve fentanyl 1,5 mg/kg İV ile sağlandıktan sonra, idamede; %30 O> + %70 NO2 içinde %2 sevofloraııe ile sağlandı. OAB, KTA, spöı, CVP, Htc, [Na+J, [If ]değerlerine indüksiyondatı önce, irrigasyon sıvısından önce, inigasyotı sıvısından 30dk sonra ve postoperatif 60 dk.‘da bakıldı. Ameliyat süresi, rezeke edilen prostat ağırlığı ve kullanılan irrigasyon sıvısı miktarı kaydedildi.

Bulgular: Genel anestezi grubunda OAB indiiksiyon öncesi değere göre, irrigasyon öncesinde anlamlı azaldı (p<0.05) . Ayrıca,her iki grubun, indüksiyon öncesi değerleri ile karşılaştırıldığında postoperatif 60. dakikada ki değerlerinde anlamlı azalma vardı (p<0.05). CVP değeri spinal anestezi gıubunda indüksiyon öncesine göre, inigasyonun 30. dakikasında anlamlı yükseldi (P<0.05). Gruplar arası karşılaştırmada, spinal anestezi grubunda irrigasyon öncesi CVP değeri, genel anestezi grubuna göre anlamlı azalmış idi (p <0.05).

Sonuç: Prostatın büyüklüğü, hastaların yaş grubu, TUR‘un teknik özellikleri göz önüne alınarak her iki anestezi yönteminin de tercih edilebileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Spinal anestezi, CVP, Transüretral rezeksiyon, genel anestezi.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni