Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Olgularda Trombosit Profilleri ve Elektif Splenektomi Endikasyonları

Hülya Tanes Açıkel , Mustafa Yıldız , Ebru Em , Fatih Borlu , Zehra Çağıl

Amaç: Çalışmamızda, İdiopatik trombositopenik purpuralı (ITP) olgularda trombosit profillerinin ve ledaviye dirençli olgularda splenektomi endikasyonlannın belirlenmesi amaçlanmıştır.Materyal-metod: Sekonder trombositopenili olgular dışında kalan, yaşlanl8-48 arasında değişen, Tsi bayan, 2‘si erkek 9 olgu değerlendirmeye alındı. Olgulann kanlannda trombositlerin mm3 ‘deki kantitatif titıasyonıı, periferikyaymalanndaki trombosit sayısı ve moıfolojisi, kemik iliklerindeki megakaryosit sayısı ve morfolojisi, antirombositler antikor titrasyonıı yapıldı. Bu olgulann kortikoterapiye cevabı araştırıldı. Cevapsız olgularda ise elektif splenektomi sonuçlan değerlendirildi.

Bulgular : 9 olgunun Tünde trombosit sayısı 4.000- 5.0, 4‘ ünde 10.000, 2‘ sinde 35.000 - 40.000mm* bulundu. Kemik iliğinde bir olguda %3,3 olguda % 5, kalan 5 olguda ise 4 adet nıegakaıyosit saptandı. Olgulann 2‘ sinde antitrombosit antikor titresi yüksekti. Olgulann klinik seyirlerinde bayan hastalanıl Sinde vagiııal kanama, diğer olgularda peleşi, ekimoz, bir hastada ise epistaksis gelişti.

Sonuç : Düşük Trombosit profili gösteren bu ITP ‘li olgulara kortikoteıapi uygulandı. Olgulann Tünde trombositopeni ve klinik bulgular tedavi ile düzelmedi. Elektif splenektomi uygulanan bu olgularda klinik ve labaratuar düzelme gözlendi.

Anahtar Kelimeler: İdiopatik trombositopenikpurpura, elektif splenektomi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni