Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Hasta Kontrollü Aneljezide Tramadol ve Fentanil‘in Etkinliğinin Karşılaştırılması

Surhan Özer Çınar, Sibel Oba, İnci Paksoy, Birsen Ekşioğlu, Özgür Özbağrıaçık, Leyla Türkoğlu

Amaç : Bu çalışmada, alt abdomiııal cenalıi sonrasıpostoperatif ağrı sağaltımında tramadol ile fentanil‘in intravenöz hasta kontrollü aneljezide (HKA) etkinliklerinin ve komplikasyonlarının karşılaştırılması amaçlandı.

Materyal-metod: 20-60 yaşları arasında alt abdomiııal elektif cerrahi geçirecek 40 hasta (ASA I-II) iki eşit gnıba ayrılarak tek kör, prospektif olarak gerçekleştirildi. Tüm hastalara standart genel anestezi uygulandı. HKA cihazı ile I. Gruba (Gnıp F) (ıı=20) IVfentanil (100pgr yükleme dozu, 5 pgr bolus ve 10 dk. kilitli kalına süresi ), II. Gruba (Grup T), (ıı—20) IV tramadol (100 nıgyükleme dozu, 20 nıg bolus ve 15 dk kilitli kalma süresi) uygulandı. Ağrı şiddeti visuel ağn skalası (VAS) (en iyi.O, en kötü: 10 olacak şekilde), sedasyon düzeyi ve komplikasyonlar postoperatif 6,12,24. saatlerde kaydedildi.

Bulgular: Her iki grupta VAS değerleri başlangıç değerlerine göre anlamlı düşük idi (p<0.05). Postoperatif 6. saatte VAS değeri tramadol gmbunda fentanil grubundan istatiksel olarak anlamlı düşük bulundu (p<0.05). Her iki grupta belirgin sedasyon gözlenmedi. Fentanil gmbunda idrar retansiyonıı tramadol grubuna göre daha fazla gözlendi (p<0.05) . Toplam ilaç kullanımı Grup Fde: 270.1 ± 10.9, Grup T de 310.7± 18.9 olarak belirlendi.

Sonuç: Postoperatif ağn tedavisi için ITKA‘da tramadol ve fentanil güvenli ve benzer etkinlikte olduğu, tramadolün opioidlere iyi bir alternatif olabileceği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Postoperatif ağrı hasta kontrollü aııeljezi, tramdol, fentanil.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni