Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

13 - Supraglottik Larenks Kanserli Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi

Saliha Peksu, Didem Karaçetin, Özlem Maral, Alpaslan Mayadağlı, Oktay İncekara

Amaç: 1989-1996 tarihleri arasında ŞEH Radyasyon Onkolojisi kliniğinde tedavi ve takipleri yapılan Supraglottik larenks kanserli olguların retrospektif değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal-Metod: Boyun disseksiyonu ile birlikte olan veya olmayan total veya parsiyel larenjektomi sonrası başvuran ve postoperatif radyoterapi uygulanan supraglottik larenks kanserli 97 hasta cinsiyet, yaş grubu dağılımları, uygulanan cerrahi yöntem, histopatolojik tip, differansiasyon derecelen ve evreleri göz önüne alınarak incelendi.

Bulgular: Hastalann 94’ü erkek, 3’ü kadındı. Olguların %76.2’sine total larenjektomi, %23.7’sine parsiyel larenjektomi uygulanmıştır, %46.3’üne ipsilateral, %45.37iine ise bilateral boyun disseksiyonu uygulanmıştır. Differansiasyon derecesi saptanmış 47 olgunun 8’i iyi differansiye, 28’i orta derecede differansiye, 11’i kötü differans‘ıye idi. Olguların %2’si evre 1, %7.3’ü evre 2, %42,3’ü evre 3, %48.5’i evre 4’tür. Sigara anamnezi %85 olguda saptanmıştır.

Sonuç: Tüm kanser vakalarının %2’sini oluşturan, baş- boyun kanserleri içinde en sık rastlanan lokalizasyon olan larenks kanserlerinin etyolojisinde sigara ve alkol kullanımı önemli bir rol oynamaktadır. Hastalık sıklıkla sigara ve alkol kullanan orta yaş ve yaşlı erkeklerde görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Supraglottik larenks karsinomu.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni