Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Genç erişkenlerde antikardiolipin antikor düzeylerinin akut myokard infarktüsü ve koroner risk faktörleri ile ilişkisi

Yahya Öztürk,Taner Baştürk, Ülkü Kerimoğlu,Çiğdem Yazın Ersoy, Yüksel Altuntaş

AMAÇ: Genç yaşta myokard infarktüsü geçirenlerde risk faktörleri ve antikardiolipin antikorlarla ilişkisi

MATERYAL VE METOD: 35 Akut Mİ geçiren hasta grubu ve Mİ geçirmemiş 22 kontrol grubu arasındaki risk faktörleri ve antikardiolipin antikor düzeyleri karşılaştırıldı.Hastalar 16-45 yaş aralığında olup Şişli Etfal ve Haseki Kardiyoloji yoğun bakını ünitesine yatırılan kesinleşmiş Mİ geçiren grup seçildi.Hasta grubu MI kriterlerinden (klinik,EKG,enzim) en az ikisini içeriyordu,

BULGULAR: Çalışma grubunda 14 hastada antikardiolipin pozitifliği varken kontrol grubunda sadece 3 olguda pozitiflik tespit edilmiştir.Antikardiolipin pozitifliği ile post MI komplikasyon gelişimi arasında anlamlı ilşki bulunmamıştır.Çalışma ve kontrol grubunda fibrinojen değerleri ,total kolesterol,HDL,LDL kolesterol değerleri ve sigara içimi bakımından aralarında istatistiksel fark bulunmuştur.(p<0.005)

SONUÇ: Antikardiolipin antikor düzeyi ile akut nıiyokard infarktüsü arasında bir ilişki olduğu sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: enç miyokard infarktüsü, antikardiolipin antikor

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni