Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Yumuşak Doku Sarkomlarında Tedavi Sonuçlarımız

Mehtap Dalkılıç Çalış, Alpaslan Maayadağlı, Oktay İncekara

Amaç: Yumuşak doku sarkomları tüm yetişkin kanserlerinin %0.8‘ini oluşturur. Her yaşta görülmelerine karşın, yaşla birlikte görülme sıklıkları da artar. Yumuşak doku sarkomlarında prognozu etkileyen faktörler kesin olarak belirlenememiştir. Radyoterapi, bugünkü yumuşak doku sarkomlarının standart tedavisinde kesin yerini almış, kemoterapinin yeri de sorgulanmaya başlamıştır. Bu çalışmada kliniğimize başvuran yumuşak doku sarkomlu hastalar retrospektif olarak; nüks, metastaz ve toplam sağ kalım yönünden araştırılarak istatistiki olarak değerlendirilmiştir. (Kaplan Meier ve Long Rank testleri kullanılmıştır. p< 0.05 anlamlı kabul edilmiştir.)

Gereç ve Yöntem: 1990-2000 tarihleri arasında yumuşak doku sarkomu tanısıyla takip edilen 144 hasta mevcuttur. Ortalama yaş 43‘tür. (3-83 yaş) %39‘u 55 yaş üstündedir. Erkek hasta 76, kadın hasta 68‘dir. Erkek!Kadın oranı 1,1 ‘dir. En sık leiomyosarkonı (%20, n=29), 2. sıklıkla malign fibröz histiositom (%15, n-21), 3. sıklıkla liposarkom (%12, n-17) görülmüştür. Uylukta, gluteal bölge ve omuzda en sık malign fibröz histiositom, batın ve pelviste leiomyosarkonı, retroperitoneal bölgede liposarkonı görülmektedir. Tümörün en sık yerleşim yeri alt ekstremdedir. (n=27, %18) Tümör çapı ortalama 12 cm‘dir. (2-40 cm) 55 hasta stage IV (%38), 56 hasta stage III (%39), 23 hasta (%23) stage I-II idi. En sık akciğer metastazı görülmüştür. (42 hasta) 114 hastaya (%80) sistemik kemoterapi, 79 hastaya (%55) radyoterapi uygulanmıştır. Sadece kemoterapi 58 hastaya, sadece radyoterapi 23 hastaya uygulanırken; 56 hastaya kemoterapi ve radyoterapi uygulanmıştır. En çok M El D protokolü uygulanmıştır. (n=98, %87) 1,3 ve 5 yıllık genel sağ kalım oranları sırasıyla %62, %26 ve % 15‘tir.

Sonuç: Çalışma grubumuzda; genel sağ kalıma etkili faktörler olarak; yaş (p=0,0029), stage (p=0.0000), lenf nodu tutulumu (p=0.0000), radyoterapi uygulanması (p-0.0312) * postoperatif (p=0.0000)*, kemoterapi uygulanması (neoadjuvant veya adjuvant (p=0.0000), kemoterapi rejimi olarak MEID uygulanması (p=0.0192), metastaz bulunması (p=0,0001) ve metastazektomi uygulanması (p=0.0269) bulunmuştur. Nükse etkili faktörler olarak; histopatolojik subtip (p=0.0499), tümörün derin yerleşimi (p=0.0366) ve lenf nodu tutulumu (p-0.0j)00) bulunmuştur. Metastaza etkili faktörler olarak; histopatolojik subtip (p=0.0496), grade (p=0.0363) ve yerleşim yeri (p00.0210) tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yumuşak doku sarkomları, prognostık faktörler, cerrahi, radyoterapi, kemoterapi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni