Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Total İntravenöz Anestezide Propofol ve Etomidat’ın HemodinamikParametreler ve Derlenme Kriterleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

İnci Paksoy, Sibel Oba, Surhan Özer Çınar, Gülay Aşık Eren, Oya Hergünsel

AMAÇ: Bu çalışmada TlVA‘da propofol ve etomidatı kardiyovasküler stabilité ve derlenme açısından karşılaştırmayı amaçladık.

MATERYAL VE METOD: ASA I, II sınıfına dahil 30 hasta 2 gruba ayrıldı. Grup I‘de indüksiyondan önce 2 mgr/kg fentanil İV verildi ve 2-2,5 Mgr/kg propofol ve 0.1 mg/kg vekuronyum ile indüksiyon gerçekleştirildi. Anestezi idamesi ilk 10 dakikada 10 mg/kglsaat; ikinci 10 dakikada 8 mg/kg/saat, cerrahi boyunca 6 mg/kg/saat propofol infüzyonu ve 2 * gri kgl saat fentanil infüzyonu ile sürdürüldü. Yine idamede %30 O2%70 hava ve gereğinde bolus vekuronyum verildi. Grup H‘ye Grup 1 ile aynı anestezi indüksiyonda 0.3 mg/kg idamesi-ise 20 *gr/kgldk etomidat ile uygulandı. Tüm hastaların SAB, DAB, OAB ve KAH değerleri; indüksiyon öncesi sonrası, entübasyon sonrası, cerrahi başlangıç, intraoperatif her 5 dakikada bir ve ekstübasyon sonrası kaydedildi. Derlenme ve uyanıklıkskorları ölçüldü.

BULGULAR: Grup I‘de hemodinamik parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler daha sık görüldü ( p<0.05). Derlenme süreleri ise Grup l‘de anlamlı olarak daha kısa bulundu (p<0.05).

SONUÇ: Sonuç olarak, etomidatın hemodinamik dengeyi propofole göre daha iyi koruduğu derlenme ve uyanma süresi olarak ise propofolün etomidata üstün olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: TİVA- propofol- etomidat- hemodinamik stabilité- derlenme

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni