Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - İnvaziv Girişim Uygulanamayacak Semptomatik BPH‘lı Hastaların Tedavisinde Finasterid-Doxazosin Kombinasyonunun Etkinliği

Muammer Kendirci, Süleyman Özüpekçe, Eyüp Gümüş, Kaya Horasanlı,· Olcay Çiçekler, Cengiz Miroğlu,

AMAÇ: Dahili hastalığı nedeniyle peıformans statüsü cerrahi tedaviye uygun olmayan ya da anestezi açısından ASA 4 risk grubuna giren semptomatikBPH‘lı hastalardafinasterid-doxazosin kombinasyonunun klinik etkinliğini araştırmak.

HASTALAR ve METOD: IPSS‘i 7‘nin üzerinde olan, MFR‘si 10 mllsn‘nin ve/veya AFR‘si 8ml/sn‘nin altında olan BPH‘lı toplam 63 hasta çalışmaya alındı. Doxazosin 4 mg lxl ,finasterid ise 5 mg 1 xl olarak tatbik edildi. Takipte 30 hasta kontrollere düzenli olarak geldi. Sondalı hastalarda tedaviye başlanıp, 3 gün sonra sonda alındığında postmiksiyonel rezidü _(PMR) 150 mi‘ nin üzerinde ise sistostomi tüpü ile takip edilmesi planlandı. Kontroller 3. ay, 6. ay ve 1. yıl sonunda yapıldı.. Kontrollerde ki.inik muayene, IPSS, urofowmetri, PSA ve ultrasonografik tetkikler yapıldı.

BULGULAR: Çalışmaya yaş ortalaması 73 olan ve ortalama prostat volümü 51.8 olan toplam 63 hasta alındı. Bunlardan 11 ‘i sondalı idi. Sondası alınan sadece 1 hasta işeyemeyerek globa girdi ve sistostomize edildi. Geri kalan 10 olgunun 3. gün kontrollerinde PMR 150 mi altında idi. 30 olgunun 3. aydaki MFR‘deki %30.3, AFR‘de ise %295‘ luk bir artış, IPSS obstrüktif semptomlarda %48.7, irritatif semptomlarda ise %40.5 azalma, PMR‘de ise %39.1 azalma tespit edildi. 6.aydaPSA‘da %69azalma, MFR‘de %23,AFR‘de %20.57 artış, IPSS obstrüktif semptomlarda %41.02, irritatif semptomlarda %27 38 azalma, prostat volümünde %32 .69 azalma tespit edildi. I.yıl kontrolünde PSA ‘da %59 azalma, MFR‘de %6.7, AFR‘de %20.57 artış, IPSS obstrüktif semptomlarda %63 .72, irritatif semptomlarda %44.48 azalma, prostat volümünde %29.83 azalma tespit edildi.

SONUÇ: Bu veriler kliniğimizce sadece Doxazosin tedavisinin etkinliğini araştırmak üzere planlanan prospektif çalışmamızla uyumlu gözükmektedir.buradan dafinasterid‘in bu kombinasyonda etkinliğini sorgulamamız gerektiği ortaya çıkar. Ancak bu konuda kesin hüküm geniş hasta serilerinin izlenmesi sonrasında; elde edilebileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: BPH, Prostat, Finasterid Doksazosin

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni