Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Tibolonun Serum Östradiol Düzeyi Ve Hipoöstrojenemik İndeks Üzerine Etkisi

Melahat Dönmez Kesim, Murat Erdemir, İbrahim Kaya, Akın Aydemir

AMAÇ: Doğal ve cerrahi yoldan menapoza giren hastaların ti bol ona verdikleri cevabın plazma Estradiol (E2) ve hipoöstrojenemik indeks ile takibini araştırmayı amaçladık.

MATERYAL VE METOD: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran, doğal ve cerrahi yoldan menopoza giren 52 hasta çalışma kapsamına alındı. Tüm hastaların tedavi öncesi ve tedaviden 6 ay sonrası plazma E2 düzeyleri ve hipoöstrojenemik indeksleri kaydedildi.

BULGULAR: Hastaların plazma E2 ortalaması tedavi öncesi 16.3±5.69 pg!ml olarak, tedavi sonrası 6 ayda ise 38, 74 ± 24,5 pglml olarak bulundu E2 düzeyindeki artış istatiksel olarak anlamlı idi. ( p<0.01). Hipoöstrojenemik indeks değerlendirildiğinde; tedavi öncesi ve sonrası değerler sırasıyla 5.0 ± 0.8, 3.4 ± 1.0 olarak belirlendi. indeksteki bu düşüş istatistiksel açıdan anlamlı, değildi (p>0.05 ).

SONUÇ: Postmenapozal tedavi etkinliğinin takibinde plazma östradiol düzeyinin kullanılahilir ve hipoöstrojenemik indeksten daha uygun olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Menopoz, tibolon, hipoöstrojenemik indeks.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni