Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Nazofarenks Kanserinde Tedavi Yaklaşımımız ve Sonuçlarımız*

K. İnanç, Ö. Maral, D. Karaçetin, A. Uyanoğlu, O. İncekara

AMAÇ: 1989 1997 yılları arasında kliniğimize başvuran Nazofarenks Ca tanısı almış hastaların takibi ve tedavi sonuçlarımızın değerl endirilmesini amaçladık.

MATERYAL ve METOD: 1989-1997 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği‘ ne Naza farenks Ca tanısıyla 125 hasta müracaat etmiş olup, çalışmamıza 6 ay ve daha uzun süreli takibi olan 69 hasta dahil edilmiştir.

BULGULAR: Hastaların 19‘ u kadın, 50‘si erkektir. En geç olgu 9 yaşında, en yaşlı olgu 75 yaşındadır. En sık görülen histolojik tip indiferansiye karsinomdur. (56 hasta) Hastaların 2‘si matastatik olarak müracaat etmiştir. Hastaların takipleri sırasında 15 hastada metastaz ortaya çıkmıştır. En sık metastaz yeri kemik olarak saptanmıştır. Tedavi seçiminde 15 hastaya tek başına radyoterapi, 54 hastaya radyoterapi kemoterapi kombine olarak uygulanmıştır. 6 hastada lokal nüks gelişmiş olup; bu olgulara ikinci seri radyoterapi yapılmıştır. Hastaların takip süresi 6 ay ile 66 ay arasındadır. Tüm evreler‘ için ortalama hastalıksız sağ kalım 14 aydır. Takip sırasında 46 hasta ex olmuş, 23 hasta hala takiptedir.

SONUÇ: Nazofarenks kanserleri, yaygın lenfatik tutulum ve sık metastaz göstermeli, prognoznun nispeten daha iyi olması nedeniyle diğer baş boyun kanserlerinden ayrılmaktadır. Ancak lenf nodlarının üst ve ortadan alt lenf nodlarına yayılmasıyla yaşam süresi kısalmaktadır. ( 1) Bilateral lenfadenotopi varsa prognozu kötüdür. (5 yılık survi o/o 10‘ un altındadır.)

Anahtar Kelimeler: Nazofarenks kanseri. radyoterapi, kemoterapi.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni