Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 49 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan veri hazırlama ve kontrol işletmenlerinin iş memnuniyet ve kuruma bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma

Yıldız Köse, Yeliz Leblebici, Hatice Çakmakcı, Güven Bektemür

Amaç: Her sağlık çalışanı, sağlık hizmetleri sektörünün önemli bir parçasıdır. Herhangi bir alandaki olumsuzluk sağlık çalışanlarını etkilediği gibi, sektörün diğer çalışanlarını da etkilemektedir. Teknolojinin gelişmesi, sağlık sektöründe daha ileri ve üst düzey hizmet ihtiyacı yaratmış ve çalışan gücünün vasıflı olmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu vasıflı insan gücünün de verimli olması için kurumdan memnun olması ve kurumsal bağlılık düzeyinin de yüksek olması gerekmektedir. Çünkü memnun olan personel daha üretken ve mesleğine daha bağlı olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çeşitli birimlerde görev yapan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenlerinin mesleğinden, çalışma koşullarından ve kurumdan memnun olma durumlarını belirlemek ve kurumdan ayrılıp ayrılmama yönündeki düşüncelerini saptayıp iyileştirme faaliyetlerinde kuruma rehberlik etmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma kapsamında, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çeşitli birimlerde görev yapan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenlerinin işinden, çalışma koşullarından ve çalıştığı kurumdan memnun olma durumlarını belirlemek ve kurumdan ayrılıp ayrılmama düşüncelerini sorgulamak amaçlı anket soruları hazırlanmış ve kurum Etik Kurul onayı alındıktan sonra 201 çalışana uygulanmıştır. Uygulanan anket verileri bilgisayara ortamına aktarıldıktan sonra tanımlayıcı analizler ve hipotezlere yönelik istatistiksel analiz için SPSS 15.0 for Windows programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler; kategorik değişkenler için sayı ve yüzde, sayısal değişkenler için ortalama, standart sapma olarak verilmiştir. Kategorik değişkenlerin gruplar arasındaki oranları Ki Kare Analizi ile test edilmiştir. Koşulların sağlanamadığı durumda Monte Carlo simülasyonu uygulanmıştır. İstatistiksel alfa anlamlılık seviyesi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Çalışanlar %41.8’i Şişli Hamidiye Etfal’de çalışmaktan memnun olduğunu belirtmiştir. %44.8 kısmen memnun olduğunu, %13.4’ü memnun olmadığını belirtmiştir. Kısmen memnun olan ve memnun olmayanların en büyük gerekçesi %59.5 oranla aldığı maaşın yetersiz olmasını gerekçe göstermiştir. Çalışanların %42.3’ü, kurumdan ayrılmayı düşünüyor musunuz? sorusuna hayır cevabı vermiştir. %21.4’ü evet, %36.3’ü kısmen cevabı vermiştir. Ayrılmayı düşünen grubun %62.1 oranla gerekçesini aldığı maaşın düşük olması olarak belirtilmiştir. Çalışanların yaş grupları ile kurumdan ayrılmayı düşünme durumları arasında p=0.015<0.05 oranında anlamlı ilişki bulunmuştur. Kurumdan ayrılmayı düşünmeyenlerde %22.4 oranla Şişli Etfal’li olmayı sevdiklerini belirtmişlerdir.

Sonuç: Çalışma sonunda; • Çalışanların kurumun fiziki koşullarından çok memnun olmadığı, • Çalışma arkadaşları ile iletişimlerinin iyi olduğu, • Görev dağılımda adil olunduğunu dair inancın düşük olduğu, • Kurum içi iletişimin düşük olduğu ve kuruma bağlılık düzeyinin düşük olduğu • Kurumda performans değerlendirme ölçütlerinin uygulandığına dair inancın düşük olduğu, Yöneticilerle ilişkilerinin düşük düzeyde olduğu, • Kurumda algıladıkları sosyal olanakların düşük olduğu, • Eğitim faaliyetleri ve Kalite çalışmaları konusunda yeterince aktif ve katılımcı olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenlerinin, kurumdan ayrılmayı düşünmelerinin en büyük nedeni ise aldıkların ücretin yetersiz olduğunu düşünmeleridir. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenlerinin memnuniyet arttırıp kuruma bağlamak amaçlı çözümler geliştirilmelidir. Bunun için mesleki memnuniyet düzeylerini olumsuz etkileyen faktörlere karşı önlem alınmalı, sosyal imkânları arttırılmalı, beklentilerine yönelik yönetim stratejileri geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Veri kontrol ve hazırlama işletmeni, memnuniyet, hastane

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni