Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 49 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Hastane çalışanlarında işe bağlı kas iskelet sistemi hastalıkları: Üst ekstremite problemleri

Hülya Şirzai, Beril Doğu, Pınar Erdem, Figen Yılmaz, Banu Kuran

Amaç: İşe bağlı kas iskelet sistemi hastalıkları toplumda sık görülen sağlık problemlerinden biridir. Hastanemizde çalışan yardımcı personelin sağlığını korumak, iş memnuniyetini artırmak ve iş kaybına neden olabilecek durumları önleyebilmek için işe bağlı üst ekstremite problemlerinin sıklığı ve bu problemleri oluşturabilecek etmenleri belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza, hastanemizde çeşitli bölümlerinde çalışan toplam 125 sağlık personeli dahil edildi. Çalışmanın verileri kişisel özellikleri, iş ve çalışma ortamı ile ilgili bilgiler literatürlerden derlenerek oluşturulan bir anket formuyla sorgulandı. İskandinav Kas-İskelet Sistemi Anketi (The Nordic Musculoskeletal Questionnaire) ile ağrı bölgeleri belirlendi.

Bulgular: Çalışmaya katılan 125 olgunun, 74’ü (%59.2) kadın ve 51’i (%40.8) erkek idi. Olguların yaş ortalamaları 31.56±7.09 yıldı. Katılımcıların 53 (%50.3)’ü hastanede temizlik personeli olarak, 25 (%23.8)’i sekreter, 16 (%15.2)’sı teknisyen ve 11 (%10.6)’i hemşire olarak çalışmaktaydı. Çalışanların 61 (%58.1)’i iş sırasında üst ekstremitesi ile ilgili ağrısı olduğu saptandı. Yapılan logistik analizde erkek olmak sadece el bileği ağrıları için risk faktörü, VKİ’nin büyük olması sırt, dirsek ve el bileği için; evde geçen sürenin az olması sırt ve elbileği ağrısı için risk faktörü olarak saptandı.

Sonuç: Hastane çalışanlarında işe bağlı oluşabilecek üst ekstremite problemleri ve risklerinin önceden belirlemek iş verimi ve çalışanları sağlığını korumak için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İşe bağlı ağrı, ergonomi, üst ekstremite, Nordic sorgulama anketi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni