Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Diyabetik epiretinal membranlar nedeniyle 23 gauge pars plana vitrektomi ameliyatı geçiren hastaların klinik sonuçları

Mehmet Demir, Dilek Güven, Yekta Şendül, Zeynep Acar, Ali Olgun

Amaç: Diyabetik epiretinal membranlar nedeniyle 23 gauge pars plana vitrektomi (PPV) ameliyatı geçiren hastaların klinik sonuçlarını sunmak.

Gereç ve Yöntem: Diyabetik epiretinal membranların sebep olduğu görme azlığı, maküla ödemi (MÖ) ve/veya metamorfopsi nedeniyle sadece PPV veya PPV ile birlikte fakoemülsifikasyon ve göz içi lens (GİL) ameliyatı geçiren hastaların ameliyat öncesi ve sonrası en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK), göz içi basınçları (GİB), merkezi maküla kalınlıkları (MMK) geriye dönük olarak incelendikten sonra karşılaştırıldı ve gelişen komplikasyonlar açısından incelendi. Çalışmaya ameliyattan önce panretinal fotokoagülasyon tedavisi görmüş, psödofakik ya da görmeyi etkileyen lens kesafeti olmayan ancak ileride vitrektomi sekeli olarak gelişecek katarakt nedeniyle kombine cerrahi geçiren hastalar alındı.

Bulgular: Yirmi dokuz hastanın (17 kadın, 12 erkek) 30 gözü incelendi. Yaş ortalaması 61.8±8.2 yıl, takip süresi 13±7.9 ay idi. Ameliyat öncesi ortalama EİDGK 0.65±0.25 logMAR; ameliyat sonrası ortalama EİDGK 0.54±0.29 logMAR idi (p=0.29). MMK ortalaması ameliyat öncesi 474±81 µm ve ameliyat sonrası 295±52 µm bulundu (p<0.001). EİDGK, on üç gözde (%43.4) arttı, 10 gözde (%33.3) değişmedi ve 7 gözde (%23.3) azaldı. Posterior kapsül opasifikasyonu (PCO) 7 olguda kaydedildi. Glokom beş gözde, makülada skar oluşumu iki gözde, lamellar maküler delik üç gözde, tam kat maküler delik bir gözde, rubeosis iridis bir gözde ve optik atrofi iki gözde, gelişti.

Sonuç: EİDGK, retina önünde diyabetik membran gelişmiş panretinal lazer fotokoagülasyon yapılmış diyabetik retinopatli gözlerde membran soyma ameliyatından sonra gözlerin %43.4’de artış, %33.3’de ise değişiklik göstermedi. Ortalama MMK’da anlamlı incelme izlendi. Glokom, maküla ile ilgili yan etkiler ve arka kapsül opasifikasyonu ameliyat sonrası en sık izlenen komplikasyonlardı.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik epiretinal membran, fakoemülsifikasyon, 23 gauge vitrektomi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni