Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - Erken postpartum dönemde emzirme ve depresyon arasındaki ilişki

Hava Özkan, Zehra Demet Üst, Gülsüm Gündoğdu, Ayla Çapık, Safiye Ağapınar Şahin

Amaç: Bu araştırma, erken postpartum dönemde olan annelerde emzirme ile doğum sonu depresyon arasındaki ilişkinin saptanması amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte olan araştırma 1 Şubat2013-30 Nisan 2013 tarihleri arasında Erzurum il merkezinde bulunan Kadın-Doğum hastanesinde yapılmıştır. Veriler Tanıtıcı Bilgi Formu, LATCH Emzirme Tanılama Ölçeği ve Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tek yönlü varyans analizi, t testi, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U ve korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Annelerin; yaşı, eğitim düzeyi ve gebelik sayısı ile LATCH puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark olduğu (p<0.05), EDSDÖ puan ortalamaları ile annelerin gelir düzeyi, gebelik sayısı ve gebeliği isteme durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Bulgulara göre LATCH ve EDSDÖ puan ortalamaları arasında bir ilişki olmadığı saptanmıştır

Sonuç: Araştırma sonucunda annelerin; emzirme başarılarının orta düzeyde olduğu, dörtte birinin depresyon açısından risk altında olduğu ve depresyon ile emzirme arasında bir ilişki olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Erken postpartum dönem, doğum sonu depresyon, emzirme

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni