Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 47 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Annelerin doğum sonu dönemde ebeveynlik davranışlarının değerlendirilmesi

Hava Özkan, Ayla Kanbur, Serap Apay, Meral Kılıç, Safiye Ağapınar, Elif Yağmur Özorhan

Amaç: Doğumdan sonraki ilk karşılaşmada anne veya babanın, bebeğe karşı gösterdiği davranışlar ilk ebeveynlik davranışı olarak kabul edilmektedir. Araştırma, annelerin doğum sonu dönemde ebeveynlik davranışlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan araştırma; Kadın-Doğum Hastanesinde Ocak 2011-Mayıs 2011 tarihleri arasında vajinal doğum yapan, sağlıklı bebeğe sahip olan 234 anne ile tamamlanmıştır. Veriler; anket formu ve Britton ve arkadaşları (2001) tarafından geliştirilen, Çalışır ve arkadaşları (2009) tarafından geçerliliği yapılmış “Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Ölçeği” (DSEDÖ) ile toplanmıştır. Doğumdan sonra anne ve bebeğin karşılaştığı ilk 10 dakika süresince gözlemci, annenin bebeğine karşı gösterdiği davranışları gözlemleyerek, var olan davranışa (+), olmayan davranışa (-) işareti koyarak kaydetmiştir. Altı maddeli ölçeğin, her bir maddesi için davranış gözlenmişse bir (1) puan, gözlenmemişse sıfır (0) puan olarak değerlendirilir. Ölçekten alınan toplam puanın yüksek olması ebeveynin bebeğine karşı olumlu ebeveynlik davranışına sahip olduğunu göstermektedir. Annenin doğal davranışını gözleyebilmek için önce DSEDÖ, sonra anket formu gözlemci tarafından doldurulmuştur. Her anket formu ve DSEDÖ için yaklaşık 15 dakikalık süre kullanılmıştır. Araştırmaya başlamadan önce etik kurul kararı ve kurumdan izin alınmıştır. Doğuma gelen gebelere açıklama yapılarak ve doğumdan sonra gözlemin herhangi bir zamanda yapılacağı bildirilerek katılmak isteyenlerin onamları alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılım, varyans analizi ve t testi kullanılmıştır.

Bulgular: Annelerin %66.7’sinin 20-29 yaş grubunda olduğu, %77.8’inin isteyerek gebe kaldığı belirlenmiştir. Annelerin %9’u “0” puan alırken, %17.5’i “6” puan almışlardır. Annelerin toplam puan ortalaması 3.20±1.95 olarak bulunmuştur. Annelerin; aile tipine, eğitim durumlarına, eşlerin eğitim durumlarına ve gelir düzeylerine göre (p<0.001), gebeliği isteme durumlarına göre DSEDÖ puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir (p<0.05).

Sonuçlar: Annelerin, ebeveynlik davranışı puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu, aile tipi, eğitim, gelir düzeyleri ve gebeliğin istenmesinin puan ortalamalarını etkilediği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anne, doğum sonu, ebeveynlik davranışı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni