Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 46 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Karpal tünel sendromu tedavisinde mini açık cerrahi gevşetme ameliyatının sonuçları

Adnan Kara, Mehmet Mesut Sönmez, Ali Şeker, Erden Ertürer, İrfan Öztürk

Amaç: Karpal Tünel Sendromu (KTS) nedeniyle mini açık yöntemle cerrahi gevşetme uygulanan hastaların sonuçları ve cerrahi teknik değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: KTS nedeni ile Nisan 2005 - Mart 2010 tarihleri arasında mini açık (transvers karpal bağın distalinden mini palmar kesi) cerrahi tedavi uygulanıp sonrasında ulaşılabilen 38 hastanın (34 kadın, 4 erkek; ortalama yaş 54; dağılım 36-69) 46 el bileği geriye dönük olarak incelendi. Cerrahi sonrası hastalar ortalama 48.2 ay (dağılım 27-86 ay) izlendi. Hastaların ağrı ve fonksiyonel değerlendirmeleri vizüel analog skala (VAS) ve Boston skalası kullanılarak yapıldı. Ayrıca hastalar komplikasyonlar açısından değerlendirilildi.

Bulgular: Boston skalası ve vizüel ağrı skalasında ameliyat öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı düzelme sağlandı (p<0.05). Mini açık karpal tünel gevşetmesi sonrası bir hastada skar dokusu üzerinde hassasiyet görülürken, bir hastada ameliyat esnasında common digital sinir kesisi oluşmuş ve primer olarak tamir edilmişti. Hastaların ikinci haftada günlük aktivitelerine geri döndüğü görüldü. Rekürrens saptanan bir olgu konservatif tedavi ile takip edildi. Hiçbir hastada ikincil bir operasyon yapılmadı.

Sonuç: Karpal tünel sendromunun cerrahi tedavisinde başarılı klinik sonuçlar alınmakla birlikte, mini açık cerrahi sonrası kesi üzerinde daha az skar dokusu ve hassasiyet görülmesi, hastaların daha erken günlük aktivitelerine geri dönebilmeleri nedeniyle mini açık cerrahi tercih edilebilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Karpal tünel sendromu, cerrahi, mini açık, cerrahi teknik

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni