Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 46 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Serratus anterior kas ve fasya fleplerinin çok yönlü kullanımı: 30 hastada klinik deneyimimiz

Kamuran Zeynep Sevim, Kemal Uğurlu, Arzu Özcan Akçal, Leyla Türkoğlu Kılınç, Semra Karşıdağ

Amaç: Serratus fasya flebi özellikle maksilla tümörü sonrası geniş rezeksiyona bağlı defektlerin onarımında ya da damaktaki tam kalınlıkta doku defektlerinin kapanmasında temporoparietal fasya flebi, paraskapuler flep ve omentum flebine güvenilir, elastikiyet kabiliyeti yüksek bir alternatif oluşturmaktadır. Ayrıca bu flebin anatomik açıdan parmaksı görünümü sayesinde istenilen boyutlarda hazırlanabilmesi, fonksiyonel olarak dinamik transferlerde kullanılabilmesi, subskapuler sistemden hazırlanabilecek diğer fleplerle kombine edilip 3 boyutlu geniş defektleri onarabilmesi ve minimal donör saha morbiditesi sayesinde çok yönlü olarak kullanılabilmektedir.

Yöntem: Kliniğimizde 1998-2011 yılları arasında toplam 30 hastaya serbest serratus anterior kas, kas-deri, kas-kemik, fasya flebi ile onarım uygulanmıştır. Hastaların 12’si kadın 18’i erkekti ve yaşları 5 ila 66 arasındaydı.Onaltı hastada baş-boyun bölgesinde, 6’sında üst ekstremitede ve 8’inde alt ekstremite yerleşimli defektlerdi. Onarım yapılan olguların 9’unda serratus kas flebi tek başına kullanılmış, diğer 21 hastada ise 2’li ya da 4’lü olarak subskapüler sistemden hazırlanan fleplerle kombine edilere kompozit olarak kaldırıldı.

Bulgular: Hastalar erken ya da geç postoperatif dönemlerde donör sahada skar, seroma, omuz fonksiyonları açısından subjektif olarak değerlendirildiler. Bu amaçla kolun itme gücü ve abdüksiyon kuvveti sağlam kolla kıyaslandı ve hastalarda kanat skapula görünümü oluşup oluşmadığına bakıldı.

Sonuçlar: Sonuç olarak, serratus kas ve fasya flebi çok yönlü kullanılabilen, güvenilir bir flep seçeneğidir. Özellikle ince bir örtünün gerektiği ve fonksiyonel onarım gerektiren durumlarda diğer fleplere göre üstündür. Kliniğimizde bu flep serbest, pediküllü, kombine olarak oldukça düşük komplikasyon oranları, donör saha morbiditesi ve tatmin edici fonksiyonel sonuçlar elde edilerek uygulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Serratus anterior kas flebi, serratus anterior fasya flebi, kombine flep, mikrocerrahi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni