Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 45 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Yenidoğan bebeklerde son on yılda indirekt hiperbilirubinemi değişimi

Nihal Çayönü, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Fatih Bolat, Ömer Güran, Asiye Nuhoğlu

Amaç: Gebelik haftası ?35 hafta olan yenidoğan bebeklerde sarılık nedenlerini ve sarılık gelişimindeki risk faktörlerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde, on yıllık sürede (Ocak 2000– Aralık 2009 tarihleri arası), gebelik haftası ?35 hafta olan ve sarılık nedeniyle yatırılarak tedavi edilen tüm bebekler çalışmaya alındı. Retrospektif olarak 1335 bebekte, sarılığın etiyolojisi, kliniği ve laboratuvar özellikleri değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma kriterlerine uyan 1335 bebek değerlendirildi. Hastaların 769’u (%57,6) erkekti. Hastaların doğum haftası 38,6±1,0 hafta olarak saptandı. Bebeklerin 677’si (%51,7) ailenin ilk çocuğu idi. Vakaların 804’ü (%60,2) yalnızca anne sütü alıyordu. Başvuru zamanı 5,2±3,7 gün, total bilirubin düzeyi 19,2±4,8 mg/dl idi. Hastaların 719’unda (%53,9) neden bulunamaz iken, 293’ünde (% 21,9) ABO uyuşmazlığı ve 107’sinde (%8) patolojik tartı kaybı vardı. Hiperbilirubinemi erkek cinsiyette ve patolojik tartı kaybı olan hastalarda daha sık görülmekle beraber, aynı zamanda bu özellikler daha yüksek bilirübin değeri için de anlamlı bir risk etmeni idi (p<0,001). Vakumla doğan bebeklerin hastaneye yatıştaki bilirübin değerlerinin ortalaması diğer doğumlara göre yüksek bulundu.

Sonuç: Hiperbilirubinemi görülme sıklığının ilk bebekte, erkek cinsiyette, vakum ile doğumda ve sadece anne sütü ile beslenen bebeklerde arttığı saptandı. Daha yüksek bilirubin değerlerine ulaşmada ise patolojik oranda tartı kaybı ve erkek cinsiyetin önemli risk faktörleri oldukları belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, hiperbilirubinemi, risk faktörleri

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni